3.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 432/59


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/2135

(2021. gada 2. decembris)

par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Ukrainas bruņotos spēkus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 (1) tika izveidots Eiropas Miera mehānisms (EMM), ar ko dalībvalstis finansē Savienības darbības, kuras tiek veiktas kopējās ārpolitikas un drošības politikas ietvaros, lai saskaņā ar Līguma 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu saglabātu mieru, novērstu konfliktus un stiprinātu starptautisko drošību. Jo īpaši, ievērojot Lēmuma (KĀDP) 2021/509 1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu, EMM drīkst finansēt darbības nolūkā stiprināt tādas trešo valstu un reģionālo un starptautisko organizāciju spējas, kas saistītas ar militāriem un aizsardzības jautājumiem.

(2)

Dialoga un sadarbības pastiprināšana un pakāpeniskas konverģences veicināšana ārējās un drošības politikas jomā, tostarp Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) jomā, ir viens no Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (2), mērķiem.

(3)

Apliecinājums, ka svarīgi ir vēl vairāk izvērst sadarbību KDAP jomā un Ukrainai panākt lielāku konverģenci ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP), tostarp izpētot iespējas vēl vairāk atbalstīt Ukrainas noturību, bija viens no ES un Ukrainas 2021. gada samita iznākumiem.

(4)

Savā 2021. gada 28. oktobra vēstulē, kas adresēta Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”), Ukrainas ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 59. panta 1. punktu lūdza Savienību atbalstīt Ukrainas bruņoto spēku militāri medicīniskās vienības, inženiertehniskās (atmīnēšanas) vienības, mobilitātes un loģistikas vienības, kā arī kiberaizsardzības vienības.

(5)

Palīdzības pasākums ir jāīsteno, ņemot vērā Lēmumā (KĀDP) 2021/509 izklāstītos principus un prasības un saskaņā ar noteikumiem par saskaņā ar EMM finansēto ieņēmumu un izdevumu izpildi, un atbilstīgi Padomes Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP (3).

(6)

Padome atkārtoti apstiprina apņēmību aizsargāt, veicināt un īstenot cilvēktiesības, pamatbrīvības un demokrātijas principus un stiprināt tiesiskumu un labu pārvaldību atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem, Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai un starptautiskajām tiesībām, jo īpaši starptautiskajām cilvēktiesībām un starptautiskajām humanitārajām tiesībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveide, mērķi, darbības joma un ilgums

1.   Ar šo tiek izveidots palīdzības pasākums par labu Ukrainas Republikai (“saņēmējs”), kas finansējams no Eiropas Miera mehānisma (EMM) (“palīdzības pasākums”).

2.   Palīdzības pasākuma mērķis ir palīdzēt stiprināt Ukrainas bruņoto spēku (UBS) spējas, tostarp to spēju krīzēs vai ārkārtas situācijās sniegt attiecīgos pakalpojumus civiliedzīvotājiem, tostarp personām, kas pieder pie nacionālām minoritātēm, kā arī stiprināt Ukrainas spējas sniegt ieguldījumu KDAP militārajās misijās un operācijās.

3.   Lai sasniegtu 2. punktā izklāstīto mērķi, ar palīdzības pasākumu tiek finansēta aprīkojuma, kurš nav nāvējoša spēka pielietošanai paredzēts aprīkojums, piegāde UBS, lai stiprinātu UBS spējas attiecībā uz to:

a)

militāri medicīniskajām vienībām (tostarp lauka hospitāļiem);

b)

inženiertehniskajām vienībām (tostarp atmīnēšanu);

c)

mobilitātes un loģistikas vienībām; un

d)

kiberaizsardzības vienībām.

4.   Palīdzības pasākuma ilgums ir 36 mēneši no dienas, kad saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 32. panta 2. punkta a) apakšpunktu tiek noslēgts pirmais līgums starp palīdzības pasākumu administratoru, kas darbojas kā kredītrīkotājs, un šā lēmuma 4. panta 2. punktā minēto vienību.

2. pants

Finanšu nosacījumi

1.   Maksimālā finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar palīdzības pasākumu saistīto izdevumu segšanai, ir 31 000 000 EUR. Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 29. panta 5. punktu palīdzības pasākumu administrators var aicināt veikt iemaksas pēc šā lēmuma pieņemšanas līdz 27 900 000 EUR. Līdzekļus, ko administrators aicinājis iemaksāt, izmanto tikai tam, lai maksātu izdevumus robežās, ko ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 izveidotā komiteja apstiprinājusi 2021. gada grozošajā budžetā, kas atbilst šim palīdzības pasākumam.

2.   Visus izdevumus pārvalda saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 un noteikumiem par saskaņā ar EMM finansēto ieņēmumu un izdevumu izpildi.

3. pants

Vienošanās ar saņēmēju

1.   Augstais pārstāvis panāk nepieciešamās vienošanās ar saņēmēju, lai nodrošinātu, ka tas pilda ar šo lēmumu noteiktās prasības un nosacījumus, – tas ir nosacījums atbalsta sniegšanai saskaņā ar palīdzības pasākumu.

2.   Šā panta 1. punktā minētās vienošanās ietver noteikumus, kas saņēmējam uzliek pienākumu nodrošināt, ka:

a)

ar palīdzības pasākumu atbalstītās UBS vienības ievēro attiecīgās starptautiskās tiesības, jo īpaši starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

b)

visi saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegtie aktīvi tiek pienācīgi un efektīvi izmantoti nolūkos, kādiem tie tika piešķirti;

c)

visi saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegtie aktīvi tiek pienācīgi uzturēti, lai nodrošinātu to lietojamību un funkcionālu pieejamību visā to dzīves ciklā;

d)

visu saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegto aktīvu dzīves cikla beigās aktīvi netiek nozaudēti vai bez saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 izveidotās Mehānisma komitejas piekrišanas nodoti tādām personām vai vienībām, ko neparedz vienošanās.

3.   Šā panta 1. punktā minētajās vienošanās iekļauj noteikumus par saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegtā atbalsta apturēšanu un izbeigšanu gadījumā, ja tiek konstatēts, ka saņēmējs nepilda 2. punktā minētos pienākumus.

4. pants

Īstenošana

1.   Augstais pārstāvis ir atbildīgs par šā lēmuma īstenošanas nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 un noteikumiem par saskaņā ar EMM finansēto ieņēmumu un izdevumu izpildi, atbilstoši integrētajai metodiskajai sistēmai nepieciešamo pasākumu un kontroļu novērtēšanai un identificēšanai attiecībā uz palīdzības pasākumiem saskaņā ar EMM.

2.   Šā lēmuma 1. panta 3. punktā minētās darbības īsteno:

a)

Lietuvas Centrālā projektu pārvaldības aģentūra (CPMA) attiecībā uz 1. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktu; un

b)

Igaunijas e-pārvaldības akadēmija (eGA) attiecībā 1. panta 3. punkta d) apakšpunktu.

5. pants

Pārraudzība, kontrole un izvērtēšana

1.   Augstais pārstāvis nodrošina, ka tiek pārraudzīta saņēmēja pienākumu, kas noteikti saskaņā ar 3. pantu, izpilde. Šī pārraudzība nodrošina izpratni par pienākumu, kas noteikti saskaņā ar 3. pantu, nepildīšanas kontekstu un riskiem un palīdz novērst šādu nepildīšanu, tostarp ar palīdzības pasākumu atbalstīto UBS vienību izdarītus starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus.

2.   Aprīkojuma un piegāžu kontroli pēc nosūtīšanas organizē šādi:

a)

piegādes verifikācija – īpašumtiesību nodošanas brīdī galalietotāja spēkiem ir jāparaksta piegādes sertifikāti;

b)

inventarizācijas ziņojumi – saņēmējam reizi gadā ir jāziņo par noteikto posteņu krājumu stāvokli līdz brīdim, kad Politikas un drošības komiteja (PDK) šādu ziņošanu vairs neuzskata par nepieciešamu;

c)

kontrole uz vietas – saņēmējam pēc Augstā pārstāvja pieprasījuma ir jānodrošina piekļuve, lai veiktu kontroli uz vietas.

3.   Sešus mēnešus pēc aprīkojuma pirmās piegādes Augstais pārstāvis veic izvērtējumu, veicot strukturētu pirmo novērtējumu par palīdzības pasākumu. Tas var ietvert apskates uz vietas, lai pārbaudītu aprīkojumu, materiālus un pakalpojumus, kas sniegti saskaņā ar palīdzības pasākumu, vai jebkuras citas neatkarīgi sniegtas informācijas efektīvas formas. Galīgo izvērtēšanu veic pēc tam, kad ir pabeigta aprīkojuma, materiālu un pakalpojumu piegāde saskaņā ar palīdzības pasākumu, lai novērtētu, vai palīdzības pasākums ir sniedzis ieguldījumu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

6. pants

Ziņošana

Īstenošanas laikposmā Augstais pārstāvis saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 63. pantu sniedz PDK pusgada ziņojumus par palīdzības pasākuma īstenošanu. Palīdzības pasākumu administrators regulāri informē ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 izveidoto Mehānisma komiteju par ieņēmumu un izdevumu īstenošanu saskaņā ar minētā lēmuma 38. pantu, tostarp, sniedzot informāciju par iesaistītajiem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem.

7. pants

Apturēšana un izbeigšana

PDK saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 64. pantu var nolemt pilnībā vai daļēji apturēt palīdzības pasākuma īstenošanu.

PDK var arī ieteikt Padomei izbeigt attiecīgo palīdzības pasākumu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 2. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. VRTOVEC


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/509 (2021. gada 22. marts), ar ko izveido Eiropas Miera mehānismu un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/528 (OV L 102, 24.3.2021., 14. lpp.).

(2)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).