25.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 420/129


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/2057

(2021. gada 24. novembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Singapūras Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šā lēmuma konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Singapūras Republika izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Singapūras Republika izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

(3)

Singapūras Republika 2021. gada 26. jūlijā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “HealthCerts”. Singapūras Republika informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Singapūras Republika informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Singapūras Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “HealthCerts”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Singapūras Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas un testa sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Turklāt Singapūras Republika informēja Komisiju, ka tā pret ES digitālo Covid testa un vakcinācijas sertifikātu turētājiem izturēsies tāpat kā pret Singapūras Republikas izsniegtu testa un vakcinācijas sertifikātu turētājiem. Singapūras Republika jo īpaši apstiprināja, ka ES digitālie Covid testa sertifikāti tiks pieņemti kā derīgs pierādījums tam, ka ceļotājiem ir negatīvs pirmsizbraukšanas tests. Singapūras Republika norādīja, ka pēc šā lēmuma pieņemšanas uz ES digitālo Covid vakcinācijas sertifikātu turētājiem Singapūrā 30 dienas attieksies pandēmijas pārvaldības pasākumi, kas tiks diferenciēti atkarībā no vakcīnas veida, bez nepieciešamības uzrādīt papildu vakcinācijas sertifikātus.

(5)

Singapūras Republika jo īpaši informēja Komisiju, ka tā atzīst visas vakcīnas, kas ir izgājušas visu procedūru, lai tiktu iekļautas Pasaules Veselības organizācijas ārkārtas lietojuma sarakstā, kā arī vakcīnas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar Singapūras Pandemic Special Access Route (pandēmijas īpašo piekļuves maršrutu (PSAR)). Singapūra akceptēs arī PSAR apstiprinātas vakcīnas. Kas attiecas uz testiem, Singapūras Republika ir informējusi Komisiju, ka tā akceptē testa sertifikātus kā pierādījumu ceļotāja infekcijas vai infekcijas neesības statusam, taču šobrīd tas nenozīmē ceļošanas ierobežojumu atcelšanu. Minēto ierobežojumu atcelšana ir atkarīga no Singapūras noteiktās veselības politikas pie robežām. Turklāt Singapūras Republika pašlaik neatvieglo ieceļošanas prasības Covid-19 pārslimojušajiem ceļotājiem.

(6)

Pēc Singapūras Republikas pieprasījuma Komisija 2021. gada 30. septembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, ko Singapūras Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “HealthCerts”, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātos, ko Singapūras Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “HealthCerts”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(7)

Turklāt Singapūras Republika informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik tās ir vakcīnas Comirnaty un Spikevax.

(8)

Singapūras Republika arī informēja Komisiju par to, ka tā izdos sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem vai ātrajiem antigēna testiem, kas iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra ieteikumu (3), ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (4) 17. pantu.

(9)

Turklāt Singapūras Republika informēja Komisiju par to, ka tā neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(10)

Turklāt Singapūras Republika informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Singapūrā verificē sertifikātus, tajos iekļautie persondati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiks glabāti.

(11)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, ko Singapūras Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “HealthCerts”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(12)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Singapūras Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “HealthCerts”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 6. panta 5. punktā.

(13)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Singapūras Republikai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(14)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(15)

Lai iespējami drīz Singapūras Republiku savienotu ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātus, ko Singapūras Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “HealthCerts”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Singapūras Republika ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 24. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.)

(3)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).