10.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 286/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1321

(2021. gada 6. augusts),

ar ko attiecībā uz Kanādas un Īrijas GSE statusu groza Lēmuma 2007/453/EK pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 5789)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 999/2001 (2001. gada 22. maijs), ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 999/2001 nosaka, ka dalībvalstis, trešās valstis vai to reģioni (“valstis vai reģioni”) pēc to govju sūkļveida encefalopātijas (GSE) statusa ir klasificējami kādā no šādām trim kategorijām: nenozīmīgs GSE risks, kontrolēts GSE risks un nenoteikts GSE risks.

(2)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 5. panta 2. punkta trešajā daļā noteikts, ka tad, ja Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) kādu lūguma iesniedzēju valsti ir klasificējusi kādā no trim GSE kategorijām, var tikt nolemts pārskatīt Savienības līmenī noteikto klasifikāciju pēc GSE riska.

(3)

Komisijas Lēmuma 2007/453/EK (2) pielikuma A, B un C daļā ir norādīts valstu vai reģionu GSE statuss pēc to GSE riska. Minētā pielikuma A daļā norādītās valstis vai reģionus uzskata par valstīm vai reģioniem ar nenozīmīgu GSE risku, B daļā norādītās valstis vai reģionus – par valstīm ar kontrolētu GSE risku, bet C daļā noteikts, ka valstis vai reģioni, kas nav norādīti A vai B daļā, uzskatāmi par valstīm vai reģioniem ar nenoteiktu GSE risku.

(4)

Kanāda un Īrija patlaban ir iekļautas Lēmuma 2007/453/EK pielikuma B daļā kā valstis ar kontrolētu GSE risku.

(5)

2021. gada 27. maijāOIE Pasaules Delegātu asambleja pieņēma Rezolūcija Nr. 17 “Govju sūkļveida encefalopātijas riska statusa atzīšana dalībvalstīm” (3), kam bija paredzēts stāties spēkā 2021. gada 29. maijā. Minētajā rezolūcijā saskaņā ar OIE Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksu Kanāda un Īrija tika atzītas par valstīm ar nenozīmīgu GSE risku. Pēc situācijas atkārtotas izvērtēšanas Savienības līmenī, kas izriet no OIE Rezolūcijas Nr. 17, Komisija uzskata, ka abu valstu jaunais OIE GSE statuss būtu jāatspoguļo Lēmuma 2007/453/EK pielikumā.

(6)

Tāpēc Lēmuma 2007/453/EK pielikumā sniegtais valstu vai reģionu saraksts būtu attiecīgi jāgroza, lai Kanāda un Īrija būtu norādītas minētā pielikuma A daļā pie valstīm vai reģioniem ar nenozīmīgu GSE risku.

(7)

Tāpēc Lēmuma 2007/453/EK pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/453/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 6. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2007/453/EK (2007. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka dalībvalstu vai trešo valstu vai to reģionu GSE statusu pēc to GSE riska (OV L 172, 30.6.2007., 84. lpp.).

(3)  https://www.oie.int/app/uploads/2021/05/a-r17-2021-bse.pdf


PIELIKUMS

Lēmuma 2007/453/EK pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

VALSTU VAI REĢIONU SARAKSTS

A.   Valstis vai reģioni ar nenozīmīgu GSE risku

Dalībvalstis

Beļģija

Bulgārija

Čehija

Dānija

Vācija

Igaunija

Īrija

Spānija

Horvātija

Itālija

Kipra

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Ungārija

Malta

Nīderlande

Austrija

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovēnija

Slovākija

Somija

Zviedrija

Dalībvalstu reģioni (*1)

Ziemeļīrija

Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis

Islande

Lihtenšteina

Norvēģija

Šveice

Trešās valstis

Argentīna

Austrālija

Brazīlija

Kanāda

Čīle

Kolumbija

Kostarika

Indija

Izraēla

Japāna

Džērsija

Namībija

Jaunzēlande

Panama

Paragvaja

Peru

Serbija (*2)

Singapūra

Amerikas Savienotās Valstis

Urugvaja

B.   Valstis vai reģioni ar kontrolētu GSE risku

Dalībvalstis

Grieķija

Francija

Trešās valstis

Meksika

Nikaragva

Dienvidkoreja

Taivāna

Apvienotā Karaliste, izņemot Ziemeļīriju

C.   Valstis vai reģioni ar nenoteiktu GSE risku

Valstis vai reģioni, kas nav norādīti A vai B daļā.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz dalībvalstīm ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.

(*2)  Kā minēts 135. pantā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses (OV L 278, 18.10.2013., 16. lpp.).”