30.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/55


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/1234

(2021. gada 13. jūlijs)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 15. jūnijā pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Taizemes Karalisti par nolīgumu par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.

(2)

Sarunas ir noslēgušās, un 2021. gada 7. janvārī tika parafēts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (“nolīgums”).

(3)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2021/373 (2) nolīgums tika parakstīts 2021. gada 7. maijā.

(4)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (3).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīguma 4. panta 1. punktā paredzēto paziņojumu (4).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 13. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. ŠIRCELJ


(1)  2021. gada 23. jūnija piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2021/373 (2021. gada 22. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Taizemes Karalisti saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) XXVIII pantu par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (OV L 72, 3.3.2021., 1. lpp.).

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša xx. lappusi.

(4)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.