28.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 269/143


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1227

(2021. gada 27. jūlijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 391/2009 16. pantu groza DNV GL AS atzīšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 391/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu un 16. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009 Komisija ir atbildīga par atzīšanas piešķiršanu kuģu inspekcijas un apskates organizācijām, kas vēlas tikt pilnvarotas sniegt pakalpojumus dalībvalstu vārdā. Saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu Komisijai ir arī regulāri jānovērtē atzītās organizācijas, lai nodrošinātu, ka tās joprojām atbilst minētās regulas prasībām.

(2)

Šā novērtējuma ietvaros Komisija pārliecinās, vai piešķirtās atzīšanas turētājs ir attiecīgā juridiskā persona organizācijā, uz kuru attiecas Regulas (EK) Nr. 391/2009 noteikumi, minētās regulas 2. panta c) punkta un 4. panta 3. punkta nozīmē. Ja tā nav, Komisijai būtu jāpieņem lēmums, ar ko minēto atzīšanu groza. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 2. panta c) punktu “organizācija” ir juridiska persona, tās meitasuzņēmumi un citas tās kontrolē esošas juridiskas personas, kuras kopīgi vai atsevišķi veic uzdevumus, uz ko attiecas minētā regula.

(3)

Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2013) 8876 noteikts, ka Det Norske Veritas piešķirtās atzīšanas turētājs ir DNV GL AS. Saskaņā ar minēto īstenošanas lēmumu DNV GL AS ir mātesuzņēmums visām juridiskajām personām, kas veido atzīto organizāciju Regulas (EK) Nr. 391/2009 nozīmē.

(4)

Komisija tika informēta, ka no 2021. gada 1. marta mātesuzņēmuma DNV GL AS juridiskās personas nosaukums ir mainīts uz DNV AS. Rezultātā attiecīgā juridiskā persona, mātesuzņēmums, kam būtu jāpiešķir atzīšana, ir DNV AS.

(5)

Iepriekš minētā attiecīgā mātesuzņēmuma identitātes maiņa neietekmē šīs organizācijas spēju izpildīt Regulā (EK) Nr. 391/2009 noteiktās prasības.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2099/2002 (2) izveidotā Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

DNV GL AS piešķirto atzīšanu groza, nosaukumu DNV GL AS aizstājot ar DNV AS, kas ir mātesuzņēmums visām juridiskajām personām, kuras veido atzīto organizāciju Regulas (EK) Nr. 391/2009 izpildes nolūkos.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 27. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 131, 28.5.2009., 11. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komiteju (COSS) un groza regulas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu (OV L 324, 29.11.2002., 1. lpp.).