22.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/75


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/477

(2021. gada 18. marts),

ar ko apstiprina Somijas un Zviedrijas iesniegtos grozījumus valsts programmās salmonellas kontrolei konkrētu dzīvu dzīvnieku populācijā un dzīvnieku izcelsmes produktos

(izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 1672)

(Autentisks ir tikai teksts somu un zviedru valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 (2003. gada 17. novembris) par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu īpašu zoonozes izraisītāju kontroli (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 94/968/EK (2) tika apstiprināta Somijas iesniegtā darbības programma salmonellas kontrolei konkrētu dzīvu dzīvnieku populācijā un dzīvnieku izcelsmes produktos, kura, citstarp, attiecas uz vaislai, audzēšanai un kaušanai paredzētiem liellopiem un cūkām, kā arī uz liellopu gaļu, cūkgaļu un mājputnu gaļu.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 95/50/EK (3) tika apstiprināta Zviedrijas iesniegtā darbības programma salmonellas kontrolei konkrētu dzīvu dzīvnieku populācijā un dzīvnieku izcelsmes produktos, kura, citstarp, attiecas uz vaislai, audzēšanai un kaušanai paredzētiem liellopiem un cūkām, kā arī uz liellopu gaļu un cūkgaļu.

(3)

Somijas iesniegtā valsts programma salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas vaislas saimēs tika apstiprināta ar Komisijas Lēmumu 2006/759/EK (4), Somijas iesniegtā valsts programma salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas dējējvistu saimēs tika apstiprināta ar Komisijas Lēmumu 2007/848/EK (5), Somijas iesniegtā valsts programma salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas broileru saimēs tika apstiprināta ar Komisijas Lēmumu 2008/815/EK (6) un Somijas iesniegtā valsts programma salmonellas kontrolei tītaru populācijā tika apstiprināta ar Komisijas Lēmumu 2009/771/EK (7).

(4)

Somijas iesniegtie grozījumi programmā salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas vaislas saimēs tika apstiprināti ar Komisijas Lēmumu 2007/849/EK (8).

(5)

Somija 2020. gada 10. martā iesniedza Komisijai apstiprināšanai tādus grozījumus darbības programmā salmonellas kontrolei konkrētu dzīvu dzīvnieku vidū un dzīvnieku izcelsmes produktos, kuri attiecas uz liellopu gaļu, cūkgaļu un mājputnu gaļu, kā arī uz vaislai, audzēšanai un kaušanai paredzētiem liellopiem un cūkām, un grozījumus valsts programmās salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas vaislas saimēs, Gallus gallus sugas dējējvistu saimēs, Gallus gallus sugas broileru saimēs un tītaru populācijā.

(6)

Zviedrija 2019. gada 26. novembrī iesniedza Komisijai apstiprināšanai tādus grozījumus darbības programmā salmonellas kontrolei konkrētu dzīvu dzīvnieku populācijā un dzīvnieku izcelsmes produktos, kuri attiecas uz liellopu gaļu un cūkgaļu, kā arī uz vaislai, audzēšanai un kaušanai paredzētiem liellopiem un cūkām.

(7)

Ierosinātie šo programmu grozījumi dalībvalstīm tika izklāstīti Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas 2020. gada 10. decembra sanāksmē. Grozījumos ir ņemta vērā situācijas attīstība Somijā un Zviedrijā, un tie atbilst Regulā (EK) Nr. 2160/2003 noteiktajām prasībām.

(8)

Tāpēc ierosinātie grozījumi būtu jāapstiprina.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Tādi Somijas 2020. gada 10. martā iesniegtie grozījumi ar Lēmumu 94/968/EK apstiprinātajā darbības programmā salmonellas kontrolei konkrētu dzīvu dzīvnieku populācijā un dzīvnieku izcelsmes produktos, kuri attiecas uz liellopu gaļu, cūkgaļu un mājputnu gaļu, kā arī uz vaislai, audzēšanai un kaušanai paredzētiem liellopiem un cūkām, ir apstiprināti.

2. pants

Tādi Zviedrijas 2019. gada 26. novembrī iesniegtie grozījumi ar Lēmumu 95/50/EK apstiprinātajā darbības programmā salmonellas kontrolei konkrētu dzīvu dzīvnieku populācijā un dzīvnieku izcelsmes produktos, kuri attiecas uz liellopu gaļu un cūkgaļu, kā arī uz vaislai, audzēšanai un kaušanai paredzētiem liellopiem un cūkām, ir apstiprināti.

3. pants

Somijas 2020. gada 10. martā iesniegtie grozījumi ar Lēmumu 2006/759/EK apstiprinātajā valsts programmā salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas vaislas saimēs ir apstiprināti.

4. pants

Somijas 2020. gada 10. martā iesniegtie grozījumi ar Lēmumu 2007/848/EK apstiprinātajā valsts programmā salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas dējējvistu saimēs ir apstiprināti.

5. pants

Somijas 2020. gada 10. martā iesniegtie grozījumi ar Lēmumu 2008/815/EK apstiprinātajā valsts programmā salmonellas kontrolei Gallus gallus sugas broileru saimēs ir apstiprināti.

6. pants

Somijas 2020. gada 10. martā iesniegtie grozījumi ar Komisijas Lēmumu 2009/771/EK apstiprinātajā valsts programmā salmonellas kontrolei tītaru populācijā ir apstiprināti.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2021. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 94/968/EK (1994. gada 28. decembris), ar ko apstiprina Somijas iesniegto darbības programmu salmonellas ierobežošanai dažiem dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (OV L 371, 31.12.1994., 36. lpp.).

(3)  Komisijas Lēmums 95/50/EK (1995. gada 23. februāris), ar ko apstiprina Zviedrijas iesniegto darbības programmu salmonellas ierobežošanai dažiem dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (OV L 53, 9.3.1995., 31. lpp.).

(4)  Komisijas Lēmums 2006/759/EK (2006. gada 8. novembris), ar ko apstiprina konkrētas valsts programmas, lai kontrolētu salmonellas izplatību Gallus gallus vaislas saimēs (OV L 311, 10.11.2006., 46. lpp.).

(5)  Komisijas Lēmums 2007/848/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei Gallus gallus sugas dējējvistu saimēs (OV L 333, 19.12.2007., 83. lpp.).

(6)  Komisijas Lēmums 2008/815/EK (2008. gada 20. oktobris), ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei Gallus gallus sugas broileru saimēs (OV L 283, 28.10.2008., 43. lpp.).

(7)  Komisijas Lēmums 2009/771/EK (2009. gada 20. oktobris), ar ko apstiprina konkrētas valstu programmas salmonellas izplatības kontrolei tītariem (OV L 275, 21.10.2009., 28. lpp.).

(8)  Komisijas Lēmums 2007/849/EK (2007. gada 12. decembris), ar ko apstiprina grozījumus Somijas iesniegtajā valsts programmā salmonellas izplatības kontrolei Gallus gallus vaislas saimēs (OV L 333, 19.12.2007., 85. lpp.).