25.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/333

(2021. gada 24. februāris),

ar ko pagarina termiņu, līdz kuram alfahloraloze apstiprināta lietošanai 14. produkta veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

apspriedusies ar Biocīdu pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Aktīvā viela alfahloraloze bija iekļauta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) I pielikumā lietošanai 14. produkta veida biocīdos, un tāpēc uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 86. panta pamata uzskatāms, ka tā ar minētās direktīvas I pielikumā noteiktajām specifikācijām un nosacījumiem ir apstiprināta saskaņā ar minēto regulu.

(2)

Alfahloraloze lietošanai 14. produkta veida biocīdos ir apstiprināta līdz 2021. gada 30. jūnijam. 2019. gada 24. decembrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu tika iesniegts alfahloralozes apstiprinājuma atjaunošanas pieteikums.

(3)

Polijas kompetentā novērtētājiestāde 2020. gada 15. oktobrī informēja Komisiju, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 1. punktu tā ir nolēmusi, ka ir vajadzīga pilnīga pieteikuma novērtēšana. Kompetentajai novērtētājiestādei saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. panta 1. punktu 365 dienu laikā no pieteikuma validācijas ir jāveic pilnīga pieteikuma novērtēšana.

(4)

Kompetentā novērtētājiestāde var vajadzības gadījumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. panta 2. punktu lūgt pieteikuma iesniedzēju sniegt novērtējuma veikšanai pietiekamus datus. Tādā gadījumā 365 dienu periodu pārtrauc uz laiku, kas kopā nedrīkst pārsniegt 180 dienas, ja vien to neattaisno pieprasīto datu raksturs vai ārkārtas apstākļi.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 3. punktu 270 dienu laikā pēc kompetentās novērtētājiestādes ieteikuma saņemšanas Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) ir jāsagatavo un jāiesniedz Komisijai atzinums par aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu.

(6)

Tātad pieteikuma iesniedzēja neietekmējamu iemeslu dēļ termiņš, līdz kuram alfahloraloze apstiprināta lietošanai 14. produkta veida biocīdos, var beigties, pirms tiek pieņemts lēmums par tā atjaunošanu. Tāpēc termiņu, līdz kuram alfahloraloze apstiprināta lietošanai 14. produkta veida biocīdos, ir lietderīgi pagarināt uz laiku, kas ir pietiekams pieteikuma izskatīšanai. Ņemot vērā ierobežojumus laikam, kas kompetentajai novērtētājiestādei atvēlēts novērtēšanai un Aģentūrai – atzinuma sagatavošanai un iesniegšanai, apstiprinājuma termiņu ir lietderīgi pagarināt līdz 2023. gada 31. decembrim.

(7)

Izņemot apstiprinājuma beigu datumu, alfahloraloze joprojām ir apstiprināta lietošanai 14. produkta veida biocīdos, ja vien tiek ievērotas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Termiņu, līdz kuram alfahloraloze ir apstiprināta lietošanai 14. produkta veida biocīdos, pagarina līdz 2023. gada 31. decembrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 24. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).