12.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 49/1


Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta kopīga deklarācija par instrumentu trešo valstu piespiedu pasākumu novēršanai un reaģēšanai uz tiem

(2021/C 49/01)

Komisija ņem vērā Parlamenta un dalībvalstu bažas par dažu trešo valstu praksi, kas piespiež ES un/vai tās dalībvalstis veikt vai atsaukt dažus konkrētus politikas pasākumus. Komisija piekrīt viedoklim, ka šāda prakse rada nopietnas bažas. Komisija apstiprina nodomu turpināt izskatīt iespējamo instrumentu, kuru varētu pieņemt, lai atturētu vai kompensētu trešo valstu piespiedu pasākumus, un kas ļautu ātri pieņemt pretpasākumus, ko izraisījuši šādi pasākumi. Komisija plāno turpināt savu novērtējumu un, pamatojoties uz šo novērtējumu, kā arī ņemot vērā visus attiecīgos apstākļus, pieņemt tiesību akta priekšlikumu, kas nodrošinātu mehānismu, lai novērstu vai kompensētu šādus pasākumus tādā veidā, kas atbilst starptautiskajām tiesībām. Kā paziņots Komisijas priekšsēdētājas 2020. gada 16. septembra nodomu vēstulē Parlamenta priekšsēdētājam un amatā esošajam Padomes priekšsēdētājam, Komisija jebkurā gadījumā pieņems minēto priekšlikumu, vēlākais līdz 2021. gada beigām, vai arī agrāk, ja tas izrādīsies nepieciešams kādas trešās valsts piespiedu pasākumu dēļ.

Padome un Eiropas Parlaments ņem vērā Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu instrumentam trešo valstu piespiedu pasākumu novēršanai un reaģēšanai uz tiem. Abas iestādes ir apņēmības pilnas ievērot savu likumdevēju institucionālo lomu un savlaicīgi izskatīt priekšlikumu, ņemot vērā Savienības pienākumus, kas izriet no starptautiskajām tiesībām un PTO tiesību aktiem, kā arī attiecīgām norisēm starptautiskajā tirdzniecībā.