31.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 446/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2254

(2020. gada 29. decembris)

par paziņojumu par izcelsmi sagatavošanu pārejas periodā preferenciālajam eksportam uz Apvienoto Karalisti, balstoties uz piegādātāja deklarācijām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 66. panta a) punktu,

tā kā:

(1)

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, (2) (“Nolīgums”) tika parakstīts 2020. gada 30. decembrī (3) un to provizoriski piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(2)

Regulas (ES) Nr. 952/2013 64. panta 1. punktā ir noteikts, ka, lai gūtu priekšrocības no preferenciāliem tarifa pasākumiem, kas minēti tās 56. panta 2. punkta d) apakšpunktā (preferenciālie tarifa pasākumi saskaņā ar Savienības nolīgumiem ar dažām valstīm vai teritorijām, kas atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas, vai ar šādu valstu vai teritoriju grupām), precēm jāatbilst preferenciālas izcelsmes noteikumiem, kuri paredzēti šajos nolīgumos, kas minēti regulas 64. panta 2. punktā.

(3)

Nolīguma ORIG.19. pantā ir noteikts, ka ražojuma eksportētājam jāsagatavo paziņojums par izcelsmi, pamatojoties uz informāciju, kas apliecina ražojuma izcelsmi, tostarp norādot informāciju par tā ražošanā izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu. Saskaņā ar minēto eksportētājs ir atbildīgs par paziņojuma par izcelsmi un tajā sniegtās informācijas pareizību.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (4) cita starpā ir paredzēti procedūras noteikumi, kuru mērķis ir vienkāršot preču preferenciālas izcelsmes noteikšanu Savienībā. Minētās īstenošanas regulas 61. pantā ir noteikts, ka tad, ja piegādātājs nodrošina eksportētājam informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu preču izcelsmes statusu, lai piemērotu noteikumus, ar kuriem reglamentē preferenciālo tirdzniecību starp Savienību un dažām valstīm vai teritorijām (preferenciālas izcelsmes statuss), piegādātājam minētā informācija ir jāiekļauj piegādātāja deklarācijā. Minētās īstenošanas regulas 62. pantā ir noteikts, ka tad, ja piegādātājs eksportētājam regulāri piegādā preču sūtījumus, un ir sagaidāms, ka visu šo preču izcelsmes statuss ir vienāds, minētais piegādātājs var sniegt vienu piegādātāja deklarāciju, kas aptver secīgus šādu preču sūtījumus (ilgtermiņa piegādātāja deklarācija).

(5)

Ņemot vērā īso laikposmu starp nolīguma publicēšanas dienu un datumu, kurā tas kļūs piemērojams, dažiem piegādātājiem būtu grūti laikus sniegt eksportētājiem visas attiecīgās deklarācijas, lai eksportētāji no datuma, kurā nolīgums kļūst piemērojams, varētu sagatavot uz šīm deklarācijām balstītus paziņojumus par izcelsmi.

(6)

Lai no datuma, kurā nolīgums kļūst piemērojams, atvieglotu paziņojumu par izcelsmi sagatavošanu, ir lietderīgi atļaut eksportētājiem pārejas periodā sagatavot uz piegādātāja deklarācijām balstītus paziņojumus par izcelsmi pat tad, ja tajā brīdī viņiem nav visu attiecīgo piegādātāja deklarāciju – ar nosacījumu, ka šāda pārejas perioda beigās eksportētāja rīcībā ir attiecīgās piegādātāja deklarācijas. Tas neskar eksportētāja pienākumu sagatavot paziņojumus par izcelsmi, pamatojoties uz informāciju, kas apliecina ražojuma izcelsmi, tostarp norādot informāciju par produkta ražošanā izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Neatkarīgi no Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 61. un 62. panta, piemērojot Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, eksportētājs līdz 2021. gada 31. decembrim var sagatavot paziņojumus par izcelsmi eksportam uz Apvienoto Karalisti, pamatojoties uz piegādātāja deklarācijām, ko piegādātājs sniedz vēlāk, ar nosacījumu, ka piegādātāja deklarācijas ir eksportētāja rīcībā ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī.

Ja līdz minētajam datumam eksportētāja rīcībā nav minēto piegādātāja deklarāciju, tad eksportētājs vēlākais līdz 2022. gada 31. janvārim informē importētāju.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 29. decembrī,

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 444, 31.12.2020., 14. lpp.

(3)  Padomes lēmums (ES) 2020/2252 (2020. gada 30. decembrī) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, un Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai (OV L 444, 31.12.2020, 2 lpp.)

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).