28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/102


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2227

(2020. gada 23. decembris),

ar ko groza Regulu (ES) 2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties.

(2)

Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanās līgums”) paredzēta kārtība, kādā Savienības tiesību noteikumus Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā piemēro pēc dienas, kad Līgumi Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojami. Saskaņā ar Izstāšanās līgumu kopējā zivsaimniecības politika (KZP) Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā tiek piemērota pārejas periodā, un 2020. gada 31. decembrī tās piemērošana tiks izbeigta.

(3)

Kad KZP Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nebūs piemērojama, Apvienotās Karalistes ūdeņi (teritoriālā jūra un tai piegulošā ekskluzīvā ekonomikas zona) vairs nebūs Savienības ūdeņu daļa. Tātad, ja starp Savienību un Apvienoto Karalisti nebūs nolīguma ar noteikumiem par zvejniecību, pastāv risks, ka Savienības un Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem nebūs iespējams pilnībā izmantot zvejas iespējas, kas varētu būt darītas pieejamas 2021. gadā.

(4)

Tiecoties nodrošināt zvejniecības ilgtspēju un ņemot vērā zvejniecības nozīmi daudzu Savienības un Apvienotās Karalistes kopienu iztikā, būtu jāsaglabā iespēja paredzēt kārtību, kādā pēc 2020. gada 31. decembra turpināma Savienības un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu savstarpējā piekļuve Savienības un Apvienotās Karalistes ūdeņiem. Šīs regulas mērķis ir izveidot atbilstošu tiesisko regulējumu šādai savstarpējai piekļuvei.

(5)

Šīs regulas teritoriālā darbības joma un jebkura atsauce uz Apvienoto Karalisti neietver Gibraltāru.

(6)

2021. gada zvejas iespējas Savienībai un Apvienotajai Karalistei jānosaka, pilnībā ievērojot prasības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas (3) 61. un 62. pantā. Lai nodrošinātu dzīvo jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un stabilitāti Savienības ūdeņos un Apvienotās Karalistes ūdeņos, dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei iedalītās kvotas un to daļas jānosaka saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem Savienības un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

(7)

Ņemot vērā sen iedibinātos Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas modeļus Savienības ūdeņos un otrādi un lai panāktu savstarpēju piekļuvi ūdeņiem, Savienībai būtu jāparedz mehānisms, kurš ar atļauju palīdzību dod Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem piekļuvi Savienības ūdeņiem, lai tie varētu apgūt kvotu daļas, kas tiks iedalītas Apvienotajai Karalistei, ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro Savienības zvejas kuģiem. Šādas zvejas atļaujas būtu jāpiešķir tikai tad, ja (un tādā apjomā, kādā) Apvienotā Karaliste turpina dot Savienības zvejas kuģiem atļaujas turpināt zveju Apvienotās Karalistes ūdeņos.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2403 (4) ir paredzēti noteikumi par zvejas atļauju izdošanu zvejas kuģiem, kas darbojas trešās valsts suverenitātē vai jurisdikcijā esošos ūdeņos, vai trešās valsts zvejas kuģiem, kas veic zvejas darbības Savienības ūdeņos, un par šādu atļauju pārvaldību.

(9)

Regulā (ES) 2017/2403 ir paredzēti noteikumi attiecībā uz zvejas darbībām, ko Savienības zvejas kuģi veic trešās valsts ūdeņos nesaistīti ar nolīgumu, un noteikts, ka karoga dalībvalsts var piešķirt tiešas atļaujas, kā arī paredzēti šādu atļauju piešķiršanas nosacījumi un procedūras. Ņemot vērā to Savienības zvejas kuģu skaitu, kas veic zvejas darbības Apvienotās Karalistes ūdeņos, gadījumā, ja starp Savienību un Apvienoto Karalisti nebūs nolīguma ar noteikumiem par zvejniecību, minētie nosacījumi un procedūras izraisītu ievērojamu kavēšanos un palielinātu administratīvo slogu. Tāpēc ir jāparedz īpaši nosacījumi un procedūras, kas atvieglotu Apvienotās Karalistes atļauju izdošanu Savienības zvejas kuģiem zvejas darbību veikšanai Apvienotās Karalistes ūdeņos.

(10)

Ir jāatkāpjas no noteikumiem, ko piemēro trešo valstu zvejas kuģiem, un jāparedz īpaši nosacījumi un procedūras, kas Savienībai ļauj Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem izdot atļaujas zvejas darbību veikšanai Savienības ūdeņos.

(11)

Tāpēc Regula (ES) 2017/2403 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Izstāšanās līgumā paredzētais pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī. Ja starp Savienību un Apvienoto Karalisti netiks noslēgts nolīgums ar noteikumiem par zvejniecību, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad, ievērojot Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojamas. Kā ārkārtas pasākums tā būtu jāpiemēro līdz agrākajam no šādiem datumiem: 2021. gada 31. decembris vai diena, kad stājas spēkā vai kļūst provizoriski piemērojams nolīgums starp Savienību un Apvienoto Karalisti ar noteikumiem par zvejniecību.

(13)

Ņemot vērā to, ka šī regula ir jāpieņem pirms dienas, kad, ievērojot Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojamas, un to, ka vēlākais līdz minētajai dienai ir jāparedz procedūras, ar kurām uz savstarpīguma pamata atļauj veikt ilgtspējīgas zvejas darbības Apvienotās Karalistes un Savienības ūdeņos, lai nepieļautu zvejas darbību pēkšņu pārtraukšanu, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu no astoņu nedēļu perioda, kas minēts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(14)

Lai gan Savienības, gan Apvienotās Karalistes operatori varētu turpināt zvejot, zvejas atļaujas zvejas darbību veikšanai Savienības ūdeņos Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem būtu jāpiešķir tikai tad, ja un ciktāl Komisija konstatē, ka Apvienotā Karaliste Savienības zvejas kuģiem piešķir piekļuves tiesības zvejas darbību veikšanai Apvienotās Karalistes ūdeņos uz savstarpīguma pamata,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2017/2403

Regulu (ES) 2017/2403 groza šādi:

1)

II sadaļas II nodaļā pievieno šādu iedaļu:

4. Iedaļa

Savienības zvejas kuģu zvejas darbības apvienotās karalistes ūdeņos

18.a pants

Darbības joma

Atkāpjoties no 3. iedaļas, šo iedaļu piemēro zvejas darbībām, ko Savienības zvejas kuģi veic Apvienotās Karalistes ūdeņos.

18.b pants

Definīcija

Šajā iedaļā “Apvienotās Karalistes ūdeņi” ir Apvienotās Karalistes suverenitātē vai jurisdikcijā esošie ūdeņi, kas ir noteikti saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

18.c pants

Apvienotās Karalistes zvejas atļaujas saņemšanas procedūra

1.   Karoga dalībvalsts, kas ir pārbaudījusi, ka 5. pantā minētie nosacījumi ir izpildīti, nosūta Komisijai attiecīgo pieteikumu vai sarakstu ar pieteikumiem uz Apvienotās Karalistes zvejas atļauju.

2.   Katrā pieteikumā vai pieteikumu sarakstā atbilstoši noteiktajam formātam iekļauj informāciju, ko Apvienotā Karaliste pieprasījusi zvejas atļaujas izdošanai un ko Apvienotā Karaliste paziņojusi Komisijai.

3.   Komisija dalībvalstīm sniedz informāciju par 2. punktā minēto informāciju un formātu. Komisija var nosūtīt karoga dalībvalstij pieprasījumu par jebkādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pārbaudītu atbilstību 1. un 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

4.   Ja, saņēmusi pieteikumu vai jebkādu papildu informāciju, kas pieprasīta, ievērojot 3. punktu, Komisija konstatē, ka 1. un 2. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti, tā nekavējoties pārsūta pieteikumu Apvienotajai Karalistei.

5.   Tiklīdz Apvienotā Karaliste informē Komisiju, ka tā ir nolēmusi Savienības zvejas kuģim izdot vai atteikt zvejas atļauju, Komisija par to tūlīt informē karoga dalībvalsti.

6.   Karoga dalībvalsts zvejas atļauju attiecībā uz zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos var izdot tikai pēc tam, kad tā ir informēta, ka Apvienotā Karaliste ir nolēmusi izdot atļauju attiecīgajam Savienības zvejas kuģim.

7.   Zvejas darbības nesāk, kamēr karoga dalībvalsts un Apvienotā Karaliste nav izdevušas zvejas atļauju.

8.   Ja Apvienotā Karaliste informē Komisiju, ka tā ir nolēmusi Savienības zvejas kuģim apturēt vai anulēt zvejas atļauju, Komisija par to nekavējoties informē karoga dalībvalsti. Minētā dalībvalsts attiecīgi aptur vai anulē tās zvejas atļauju attiecībā uz zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos.

9.   Ja Apvienotā Karaliste tieši informē karoga dalībvalsti, ka tā ir nolēmusi Savienības zvejas kuģim izdot, atteikt, apturēt vai anulēt zvejas atļauju, karoga dalībvalsts par to nekavējoties informē Komisiju. Minētā dalībvalsts attiecīgi aptur vai anulē tās zvejas atļauju attiecībā uz zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos.

18.d pants

Uzraudzība

Komisija uzrauga to, kā Apvienotā Karaliste izdod zvejas atļaujas attiecībā uz zvejas darbībām, ko Savienības zvejas kuģi veic Apvienotās Karalistes ūdeņos.”;

2)

iekļauj šādu sadaļu:

“IIIa SADAĻA

APVIENOTĀS KARALISTES ZVEJAS KUĢU ZVEJAS DARBĪBAS SAVIENĪBAS ŪDEŅOS

38.a pants

Darbības joma

Atkāpjoties no III sadaļas, šo sadaļu piemēro zvejas darbībām, ko Apvienotās Karalistes zvejas kuģi veic Savienības ūdeņos.

38.b pants

Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības

Apvienotās Karalistes zvejas kuģi drīkst veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti piemērojamajos Savienības tiesību aktos, ja Savienības kuģiem uz savstarpīguma pamata ir piešķirta piekļuve zvejas darbību veikšanai Apvienotās Karalistes ūdeņos.

38.c pants

Vispārīgi principi

1.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis neiesaistās zvejas darbībās Savienības ūdeņos, ja vien tam nav Komisijas izdotas zvejas atļaujas. Tam šādu atļauju izdod vienīgi tad, ja tas ir izpildījis 2. punktā noteiktos atļaujas izdošanas kritērijus.

2.   Komisija zvejas atļauju Apvienotās Karalistes zvejas kuģim var izdot, ja:

a)

zvejas kuģim ir derīga Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes izdota zvejas licence;

b)

Apvienotā Karaliste zvejas kuģi ir iekļāvusi flotes reģistrā, kas pieejams Komisijai;

c)

zvejas kuģis un ikviens ar to saistīts atbalsta kuģis piemēro attiecīgo SJO kuģu identifikācijas numuru shēmu, ja tas prasīts Savienības tiesību aktos;

d)

zvejas kuģis nav iekļauts NNN zvejas kuģu sarakstā, ko RZPO un/vai Savienība pieņēmusi atbilstīgi NNN zvejas regulai;

e)

Apvienotā Karaliste nav atbilstīgi NNN zvejas regulai iekļauta sarakstā kā nesadarbīga valsts vai atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1026/2012 – kā valsts, kas pieļauj ilgtnespējīgas zvejas iespējas; un

f)

Apvienotajai Karalistei ir pieejamas zvejas iespējas.

3.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, ievēro noteikumus, kas reglamentē Savienības zvejas kuģu zvejas darbības zvejas apgabalā, kurā tas darbojas.

38.d pants

Procedūra zvejas atļauju saņemšanai

1.   Apvienotā Karaliste nosūta Komisijai pieteikumu vai sarakstu ar pieteikumiem uz atļaujām tās zvejas kuģiem.

2.   Komisija var Apvienotajai Karalistei prasīt papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pārbaudītu, vai 38.c panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti.

3.   Kad konstatēts, ka 38.b pantā un 38.c panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, Komisija var izdot zvejas atļauju un nekavējoties par to informēt Apvienoto Karalisti un attiecīgās dalībvalstis.

38.e pants

Zvejas atļauju pārvaldība

1.   Ja kāds no 38.b pantā un 38.c panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vairs netiek izpildīts, Komisija attiecīgi rīkojas, tostarp groza vai anulē atļauju, un informē par to Apvienoto Karalisti un attiecīgās dalībvalstis.

2.   Komisija var atteikties izdot atļaujas vai apturēt vai anulēt jebkuru atļauju, kas izdota Apvienotās Karalistes zvejas kuģim, jebkurā no šādiem gadījumiem:

a)

ja notikušas būtiskas apstākļu izmaiņas, jo īpaši attiecībā uz Savienības zvejas kuģu savstarpējo piekļuvi Apvienotās Karalistes ūdeņiem;

b)

nopietna jūras bioloģisko resursu izmantošanas, pārvaldības un saglabāšanas apdraudējuma gadījumā;

c)

gadījumā, kad tas ir būtiski, lai novērstu vai apkarotu NNN zveju;

d)

gadījumā, kad Komisija to uzskata par lietderīgu, pamatojoties uz saviem konstatējumiem, kas izdarīti uzraudzības pasākumos, kurus tā veikusi atbilstīgi 18.d pantam;

e)

gadījumā, kad Apvienotā Karaliste nepamatoti atsaka, aptur vai anulē Savienības zvejas kuģu atļauju veikt zvejas darbības Apvienotās Karalistes ūdeņos.

3.   Gadījumā, kad Komisija atsaka, aptur vai anulē atļauju saskaņā ar 2. punktu, tā nekavējoties informē Apvienoto Karalisti.

38.f pants

Zvejas darbību slēgšana

1.   Ja Apvienotajai Karalistei piešķirtās zvejas iespējas tiek uzskatītas par pilnībā apgūtām, Komisija par to nekavējoties paziņo Apvienotajai Karalistei un dalībvalstu kompetentajām inspekcijas iestādēm. Lai nodrošinātu to zvejas darbību turpināšanu, kas attiecas uz vēl neapgūtām zvejas iespējām, bet var ietekmēt arī apgūtās zvejas iespējas, Komisija lūdz Apvienoto Karalisti tai paziņot tehniskus pasākumus, ar kuriem tiek novērsta nelabvēlīga ietekme uz pilnībā apgūtajām zvejas iespējām.

2.   No 1. punktā minētās paziņošanas dienas zvejas atļaujas, kas izdotas Apvienotās Karalistes karoga zvejas kuģiem, uzskata par apturētām attiecībā uz konkrētajām zvejas darbībām, un zvejas kuģiem vairs nav atļauts iesaistīties minētajās zvejas darbībās.

3.   Zvejas atļaujas uzskata par anulētām, ja saskaņā ar 2. punktu veiktā zvejas atļauju apturēšana attiecas uz visām zvejas darbībām, par kurām tās bija piešķirtas.

38.g pants

Kvotu pārzveja Savienības ūdeņos

Kad Komisija konstatē, ka Apvienotā Karaliste ir pārsniegusi kvotas, kas tai iedalītas attiecībā uz krājumu vai krājumu grupu, Komisija veic atvilkumus no citām Apvienotajai Karalistei iedalītajām kvotām. Komisija cenšas nodrošināt to, lai atvilkumu apmērs atbilstu dalībvalstīm uzliktajiem atvilkumiem līdzīgos apstākļos.

38.h pants

Kontrole un izpildes panākšana

1.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, ievēro kontroles noteikumus, kas reglamentē Savienības zvejas kuģu zvejas darbības zvejas apgabalā, kurā tas darbojas.

2.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, sniedz Komisijai vai tās izraudzītajai struktūrai un vajadzības gadījumā piekrastes dalībvalstij datus, ko Savienības zvejas kuģiem ir prasīts nosūtīt karoga dalībvalstij saskaņā ar Kontroles regulu.

3.   Datus, kas saņemti saskaņā ar 2. punktu, Komisija vai tās izraudzītā struktūra nosūta piekrastes dalībvalstij.

4.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai vai tās izraudzītajai struktūrai novērotāju pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar piemērojamajām novērotāju programmām.

5.   Visus pārkāpumus, ko izdarījuši Apvienotās Karalistes zvejas kuģi, kā arī ar tiem saistītās sankcijas piekrastes dalībvalsts reģistrē valsts reģistrā, kas paredzēts Kontroles regulas 93. pantā.”

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad, ievērojot Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojamas, līdz agrākajam no šādiem datumiem:

a)

2021. gada 31. decembris;

b)

diena, kad stājas spēkā vai kļūst provizoriski piemērojams nolīgums starp Savienību un Apvienoto Karalisti ar noteikumiem par zvejniecību.

3.   Tomēr šo regulu nepiemēro, ja 2. punkta b) apakšpunktā minētais nolīgums stājas spēkā vai kļūst provizoriski piemērojams līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(2)  OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.

(3)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija un 1994. gada 28. jūlija Nolīgums par tās XI daļas īstenošanu (OV L 179, 23.6.1998., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2403 (2017. gada 12. decembris) par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (OV L 347, 28.12.2017., 81. lpp.).