22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2174

(2020. gada 19. oktobris),

ar ko groza IC, III, IIIA, IV, V, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 58. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Bāzeles konvencijas Pušu konference četrpadsmitajā sanāksmē, kas notika 2019. gada maijā, ar Lēmumu BC-14/12 nolēma Bāzeles konvencijā iekļaut jaunu ierakstu attiecībā uz bīstamiem plastmasas atkritumiem (A3210 ieraksts VIII pielikumā) un divus jaunus ierakstus attiecībā uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem (Y48 ieraksts II pielikumā un B3011 ieraksts IX pielikumā). Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(2)

Lai ņemtu vērā Bāzeles konvencijas pielikumos izdarītās izmaiņas, kas attiecas uz ierakstiem par plastmasas atkritumiem, ir lietderīgi, ka Savienība, kas ir Bāzeles konvencijas Puse, izdara izmaiņas relevantajos Regulas (EK) Nr. 1013/2006 pielikumos.

(3)

[2020. gada 7. septembrī] ESAO Vides politikas komiteja pieņēma izmaiņas ESAO lēmuma (2) 4. papildinājumā attiecībā uz bīstamiem plastmasas atkritumiem un skaidrojumus ESAO lēmuma 3. un 4. papildinājumā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Lai šīs izmaiņas ņemtu vērā, Savienībai ir lietderīgi izdarīt izmaiņas relevantajos Regulas (EK) Nr. 1013/2006 pielikumos.

(4)

Šajā regulā ir ņemts vērā fakts, ka ESAO nav panākta vienošanās Bāzeles konvencijas pielikumu grozījumus, kas attiecas uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem (ieraksti B3011 un Y48), iekļaut ESAO lēmuma papildinājumos.

(5)

Lai ņemtu vērā izmaiņas Bāzeles konvencijas II, VIII un IX pielikumā un izmaiņas ESAO lēmuma 4. papildinājumā, attiecībā uz plastmasas atkritumu eksportu no Savienības uz trešām valstīm un plastmasas atkritumu importu Savienībā no trešām valstīm būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III, IV un V pielikums. Tādējādi no 2021. gada 1. janvāra uz AC300 un Y48 ierakstā minēto plastmasas atkritumu eksportu no Savienības un importu Savienībā uz un no trešām valstīm, kurām ir piemērojams ESAO lēmums (3), attieksies iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un V pielikumu A3210 un Y48 ierakstā minētos plastmasas atkritumus būs aizliegts eksportēt uz trešām valstīm, kurām ESAO lēmumu nepiemēro.

(6)

Ņemot vērā to, ka Savienība saskaņā ar Bāzeles konvencijas 11. pantu konvencijas sekretariātam ir iesniegusi paziņojumu, kas attiecas uz atkritumu sūtījumiem Savienībā, Savienībai nav pienākuma attiecībā uz sūtījumiem starp dalībvalstīm Savienības tiesību aktos ieviest Bāzeles konvencijas pielikumos izdarītās izmaiņas, kuras attiecas uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem (ieraksti B3011 un Y48). Tomēr, lai nodrošinātu juridisko skaidrību, Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III, IIIA un IV pielikumā attiecībā uz nebīstamu plastmasas atkritumu sūtījumiem Savienībā būtu jāiekļauj jauni ieraksti, kuros būtu ņemta vērā Bāzeles konvencijas jaunajos ierakstos B3011 un Y48 lietotā terminoloģija un ar kuriem lielā mērā tiktu saglabātas pašreizējās kontroles, ko veic šādiem sūtījumiem Savienībā.

(7)

Bāzeles konvencijas Pušu konferences pēdējās sanāksmēs tika pieņemtas vairākas tehniskās vadlīnijas un norādījumu dokumenti par dažādu atkritumu plūsmu apsaimniekošanu videi drošā veidā. Minētās tehniskās vadlīnijas un norādījumu dokumenti sniedz noderīgus norādījumus, un tādēļ tie būtu jāpievieno Regulas (EK) Nr. 1013/2006 VIII pielikumā.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1013/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Izmaiņas Bāzeles konvencijas pielikumos un ESAO lēmuma papildinājumos stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, tāpēc arī Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozījumiem, kas attiecas uz šīm izmaiņām, būtu jāstājas spēkā 2021. gada 1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1013/2006 groza šādi:

1)

regulas IC, III, IIIA, IV, V un VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 1) punktu piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  ESAO Padomes lēmums C(2001)107/final, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/final par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli.

(3)  ESAO Padomes lēmums C(2001)107/final, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/final par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IC, III, IIIA, IV, V un VII pielikumu groza šādi:

1)

regulas IC pielikuma 25. punkta e) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šādi kodi var būt iekļauti šīs regulas IIIA, IIIB, IV (EU48) vai IVA pielikumā. Šādā gadījumā pirms kodiem būtu jānorāda pielikuma numurs. Kas attiecas uz IIIA pielikumu, relevantais IIIA pielikumā norādītais kods vai kodi attiecīgos gadījumos būtu jānorāda secīgi. Daži Bāzeles konvencijas ieraksti, piemēram, B1100 un B3020, attiecas tikai uz konkrētām atkritumu plūsmām, kā norādīts IIIA pielikumā.”;

2)

regulas III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KO ATTIECAS VISPĀRĪGĀS INFORMĀCIJAS PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS 18. PANTĀ (“ZAĻĀ” SARAKSTA ATKRITUMI)”;

b)

pielikuma I daļas a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

jebkuru Bāzeles konvencijas IX pielikumā sniegto atsauci uz A sarakstu saprot kā atsauci uz šīs regulas IV pielikumu;”;

c)

pielikuma I daļas g) punktu aizstāj ar šādu:

“g)

atkritumu sūtījumiem Savienībā Bāzeles konvencijas ierakstu B3011 nepiemēro, un tā vietā piemēro šādu ierakstu:

EU3011

Plastmasas atkritumi (sk. saistīto ierakstu AC300 IV pielikuma II daļā un saistīto ierakstu EU48 IV pielikuma I daļā):

Tālāk uzskaitītie plastmasas atkritumi, ar nosacījumu, ka tie ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem (*):

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (**) no viena nehalogenēta polimēra, tostarp, bet ne tikai, no šādiem polimēriem:

polietilēns (PE)

polipropilēns (PP)

polistirols (PS)

akrilnitrila–butadiēna–stirols (ABS)

polietilēntereftalāts (PET)

polikarbonāti (PC)

poliēteri

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (**) no viena veida sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produkta, tostarp, bet ne tikai, no šādiem sveķiem:

urīnvielas–formaldehīda sveķi

fenola–formaldehīda sveķi

melamīna–formaldehīda sveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (**) no viena no šādiem fluorētiem polimēriem: (***)

perfluoretilēns/propilēns (FEP)

perfluoralkoksialkāni:

tetrafluoretilēns/perfluoralkilvinilēteris (PFA)

tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

politetrafluoretilēns (PTFE)

Polivinilhlorīds (PVC)

(*)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(***)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.”;"

d)

pielikuma II daļā svītro šādu tekstu:

Cietie plastmasas atkritumi

GH013

391530 ex 390410 –40

Vinilhlorīda polimēri”;

3)

regulas IIIA pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. punkta d), e) un f) apakšpunktu svītro;

b)

pielikumam pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Šajā pielikumā tikai attiecībā uz sūtījumiem Savienībā ir iekļauti turpmāk minētie tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti vienvienīga ieraksta atsevišķos ievilkumos vai apakšievilkumos:

a)

tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti ierakstā EU3011 un kas uzskaitīti ievilkumā, kurš attiecas uz nehalogenētiem polimēriem;

b)

tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti ierakstā EU3011 un kas uzskaitīti ievilkumā, kurš attiecas uz sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produktiem;

c)

tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti ierakstā EU3011 un kas uzskaitīti pie perfluoralkoksialkāniem.”;

4)

regulas IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS IEPRIEKŠĒJAS RAKSTISKAS PAZIŅOŠANAS UN PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA (“DZELTENĀ” SARAKSTA ATKRITUMI)”;

b)

pielikuma I daļu groza šādi:

i)

pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“Iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra attieksies uz šādiem atkritumu veidiem:

Bāzeles konvencijas II un VIII pielikumā (*) uzskaitītie atkritumi.

(*)  Bāzeles konvencijas VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 1. daļas A sarakstā. Bāzeles konvencijas II pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 3. daļas A sarakstā.”;"

ii)

a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

jebkuru Bāzeles konvencijas VIII pielikumā sniegto atsauci uz B sarakstu saprot kā atsauci uz šīs regulas III pielikumu;”;

iii)

pievieno šādu e) un f) punktu:

“e)

nepiemēro Bāzeles konvencijas ierakstu A3210, un tā vietā piemēro II daļas ierakstu AC300;

f)

atkritumu sūtījumiem Savienībā nepiemēro Bāzeles konvencijas ierakstu Y48, un tā vietā piemēro šādu ierakstu:

EU48:

plastmasas atkritumi, kuri nav ietverti ierakstā AC300 II daļā vai ierakstā EU3011 III pielikuma I daļā, kā arī plastmasas atkritumu maisījumi, kuri nav ietverti IIIA pielikuma 4. punktā.”;

c)

pielikuma II daļā pēc ieraksta AC270 iekļauj šādu ierakstu:

“AC300

Plastmasas atkritumi, arī šādu atkritumu maisījumi, kuri satur I pielikuma sastāvdaļas vai ir kontaminēti [piesārņoti] ar tām tādā mērā, ka tiem piemīt kāda III pielikumā minēta iezīme (sk. saistīto ierakstu EU3011 III pielikuma I daļā un saistīto ierakstu EU48 I daļā)”;

5)

regulas V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

i)

A saraksta A3. iedaļā pievieno šādu ierakstu:

“A3210

Plastmasas atkritumi, arī šādu atkritumu maisījumi, kuri satur I pielikuma sastāvdaļas vai ir kontaminēti [piesārņoti] ar tām tādā mērā, ka tiem piemīt kāda III pielikumā minēta iezīme (sk. saistīto ierakstu B3011 šīs daļas B sarakstā un ierakstu Y48 3. daļas A sarakstā)”;

ii)

B saraksta B3. iedaļu groza šādi:

ierakstu B3010 svītro;

pirms ieraksta B3020 iekļauj šādu ierakstu:

“B3011

Plastmasas atkritumi (sk. saistīto ierakstu A3210 šīs daļas A sarakstā un ierakstu Y48 3. daļas A sarakstā)

Tālāk uzskaitītie plastmasas atkritumi, ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti reciklēšanai [pārstrādei] (*) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem (**):

Plastmasas atkritumi, kas sastāv gandrīz tikai (***) no viena nehalogenēta polimēra, tostarp, bet ne tikai, no šādiem polimēriem:

polietilēns (PE)

polipropilēns (PP)

polistirols (PS)

akrilnitrila–butadiēna–stirols (ABS)

polietilēntereftalāts (PET)

polikarbonāti (PC)

poliēteri

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (***) no viena veida sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produkta, tostarp, bet ne tikai, no šādiem sveķiem:

urīnvielas–formaldehīda sveķi

fenola–formaldehīda sveķi

melamīna–formaldehīda sveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (***) no viena no šādiem fluorētiem polimēriem: (****)

perfluoretilēns/propilēns (FEP)

perfluoralkoksialkāni:

tetrafluoretilēns/perfluoralkilvinilēteris (PFA)

tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

Plastmasas atkritumu maisījumi, kuri sastāv no polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un/vai polietilēntereftalāta (PET), ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti atsevišķai katra materiāla reciklēšanai [pārstrādei] (*****) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem (**).

b)

pielikuma 3. daļas A sarakstu aizstāj ar šādu:

A saraksts (Bāzeles konvencijas II pielikums)

Y46

No mājsaimniecībām [konvencijā: No dzīvojamām vietām] savāktie atkritumi (*)

Y47

Mājsaimniecības [konvencijā: Komunālo] atkritumu sadedzināšanas rezultātā radušās atliekas

Y48

Plastmasas atkritumi, tostarp šādu atkritumu maisījumi, izņemot:

Plastmasas atkritumi, kas ir bīstamie atkritumi (sk. ierakstu A3210 V pielikuma A saraksta 1. daļā)

Tālāk uzskaitītie plastmasas atkritumi, ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti reciklēšanai [pārstrādei] (**) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem: (***)

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (****) no viena nehalogenēta polimēra, tostarp, bet ne tikai, no šādiem polimēriem:

polietilēns (PE)

polipropilēns (PP)

polistirols (PS)

akrilnitrila–butadiēna–stirols (ABS)

polietilēntereftalāts (PET)

polikarbonāti (PC)

poliēteri

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (****) no viena veida sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produkta, tostarp, bet ne tikai, no šādiem sveķiem:

urīnvielas–formaldehīda sveķi

fenola–formaldehīda sveķi

melamīna–formaldehīda sveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (****) no viena no šādiem fluorētiem polimēriem: (*****)

perfluoretilēns/propilēns (FEP)

perfluoralkoksialkāni:

tetrafluoretilēns/perfluoralkilvinilēteris (PFA)

tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

Plastmasas atkritumu maisījumi, kuri sastāv no polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un/vai polietilēntereftalāta (PET), ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti atsevišķai katra materiāla reciklēšanai [pārstrādei] (******) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem. (***)

(*)  Ja vien tie nav atbilstoši klasificēti vienvienīgā ierakstā III pielikumā."

(**)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) vai vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija."

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(*****)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti."

(******)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) ar iepriekšēju šķirošanu un vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.”;"

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

c)

pielikuma 3. daļā B saraksta virsrakstu aizstāj ar šādu:

B saraksts (atkritumi no ESAO lēmuma 4. papildinājuma II daļas)  (*)

(*)  Atkritumi ar numuriem AB130, AC250, AC260 un AC270 ir svītroti, jo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem (OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp., atcelta ar Direktīvu 2008/98/EK) 18. pantā noteikto procedūru tie uzskatāmi par nebīstamiem, un tādējādi šīs regulas 36. pantā noteiktais eksporta aizliegums uz tiem neattiecas. Atkritumi ar numuru AC300 ir svītroti, jo attiecīgie atkritumi ir ietverti 1. daļas A saraksta ierakstā A3210.”;"

6)

regulas VII pielikumu groza šādi:

10. laukā pievieno šādu punktu:

“vii)

cits (norādīt):”.


(*)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(***)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.”;

(*)  Bāzeles konvencijas VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 1. daļas A sarakstā. Bāzeles konvencijas II pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 3. daļas A sarakstā.”;

(*)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) vai vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(****)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.

(*****)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) ar iepriekšēju šķirošanu un vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.”;

(*)  Ja vien tie nav atbilstoši klasificēti vienvienīgā ierakstā III pielikumā.

(**)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) vai vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(*****)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.

(******)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) ar iepriekšēju šķirošanu un vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.”;

(*)  Atkritumi ar numuriem AB130, AC250, AC260 un AC270 ir svītroti, jo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem (OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp., atcelta ar Direktīvu 2008/98/EK) 18. pantā noteikto procedūru tie uzskatāmi par nebīstamiem, un tādējādi šīs regulas 36. pantā noteiktais eksporta aizliegums uz tiem neattiecas. Atkritumi ar numuru AC300 ir svītroti, jo attiecīgie atkritumi ir ietverti 1. daļas A saraksta ierakstā A3210.”;”


II PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

VADLĪNIJAS PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VIDEI DROŠĀ VEIDĀ (49. PANTS)

I.   Saskaņā ar Bāzeles konvenciju pieņemtās vadlīnijas un norādījumu dokumenti

1.

Tehniskās vadlīnijas par biomedicīnisko un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā (Y1; Y3) (1)

2.

Tehniskās vadlīnijas par svina–skābes akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā1

3.

Tehniskās vadlīnijas par pilnīgas vai daļējas kuģu demontāžas pārvaldību videi drošā veidā1

4.

Tehniskās vadlīnijas par metālu un metālu savienojumu reciklēšanu/atgūšanu (R4) videi drošā veidā (2)

5.

Vispārīgas tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti (3)

6.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no 1,1,1-trihlor-2,2-bis-(4-hlorfenil)etāna (DDT), to satur vai ir ar to kontaminēti (4)

7.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no heksabromciklododekāna (HBCD), to satur vai ir ar to kontaminēti (5)

8.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no perfluoroktānsulfoskābes (PFOS), tās sāļiem un perfluoroktānsulfonilfluorīda (PFOSF), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti5

9.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no pentahlorfenola un tā sāļiem un esteriem (PCP), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti (6)

10.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no pesticīdiem aldrīna, alfa-heksahlorcikloheksāna, beta-heksahlorcikloheksāna, hlordāna, hlordekona, dieldrīna, endrīna, heptahlora, heksahlorbenzola, heksahlorbutadiēna, lindāna, mireksa, pentahlorbenzola, pentahlorfenola un tā sāļiem, perfluoroktānsulfoskābes, tehniskā endosulfāna un tā radniecīgajiem izomēriem vai toksafēna, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti vai kuri ir kontaminēti ar heksahlorbenzolu kā industriālu ķimikāliju (POP pesticīdi)6

11.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no polihlorbifeniliem, polihlorterfeniliem, polihlornaftalīniem vai polibrombifeniliem, ieskaitot heksabrombifenilu (PCB, PCT, PCN vai PBB, ieskaitot HBB), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti6

12.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no heksabromdifenilētera un heptabromdifenilētera vai tetrabromdifenilētera un pentabromdifenilētera vai dekabromdifenilētera (POP-BDE), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti3

13.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri satur netīši radītus polihlordibenz-p-dioksīnu, polihlordibenzfurānus, heksahlorbenzolu, polihlorbifenilus, pentahlorbenzolu, polihlornaftalīnus vai heksahlorbutadiēnu vai ir ar tiem kontaminēti3

14.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no heksahlorbutadiēna, to satur vai ir ar to kontaminēti3

15.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no īsās ķēdes hlorparafīniem, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti3

16.

Tehniskās vadlīnijas par lietotu pneimatisko riepu un pneimatisko riepu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā (7)

17.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no dzīvsudraba vai dzīvsudraba savienojumiem, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti5

18.

Tehniskās vadlīnijas par bīstamo atkritumu līdzpārstrādi cementa krāsnīs videi drošā veidā7

19.

Norādījumu dokuments par lietota un nolietota datoraprīkojuma apsaimniekošanu videi drošā veidā6

20.

Norādījumu dokuments par lietotu un nolietotu mobilo tālruņu apsaimniekošanu videi drošā veidā7

21.

Bīstamo atkritumu un citu atkritumu videi drošas apsaimniekošanas satvars (8)

22.

Praktiskas rokasgrāmatas, kā veicināt videi drošu atkritumu apsaimniekošanu (9)

II.   ESAO pieņemtās vadlīnijas

Tehniskie norādījumi par to, kā videi drošā veidā apsaimniekot specifiskas atkritumu plūsmas:

Lietoti personālie datori un to lūžņi (10)

III.   Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtās vadlīnijas:

Vadlīnijas par kuģu pārstrādi (11)

IV.   Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pieņemtās vadlīnijas:

Drošums un veselība kuģu demontāžas jomā. Vadlīnijas Āzijas valstīm un Turcijai (12)


(1)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 6. sanāksmē 2002. gada decembrī.

(2)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 7. sanāksmē 2004. gada oktobrī.

(3)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 14. sanāksmē 2019. gada maijā.

(4)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 8. sanāksmē 2006. gada decembrī.

(5)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 12. sanāksmē 2015. gada maijā.

(6)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 13. sanāksmē 2017. gada maijā.

(7)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 10. sanāksmē 2013. gada oktobrī.

(8)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 11. sanāksmē 2013. gada oktobrī.

(9)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 13. un 14. sanāksmē 2017. gada maijā un 2019. gada maijā.

(10)  Pieņēmusi ESAO Vides politikas komiteja 2003. gada februārī (dokuments ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Rezolūcija A.962, ko pieņēmusi SJO Asambleja savā 23. kārtējā sesijā no 2003. gada 24. novembra līdz 5. decembrim.

(12)  Publicēšanai apstiprinājusi SDO pārvaldības struktūra savā 289. sesijā 2004. gada 11.–26. martā.