21.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 432/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2170

(2020. gada 16. decembris)

par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) Savienības vārdā tika noslēgts ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/135 (2) un stājās spēkā 2020. gada 1. februārī.

(2)

Izstāšanās līgumam pievienotā protokola par Īriju/Ziemeļīriju (“protokols”) 4. pantā ir atkārtoti norādīts, ka Ziemeļīrija ir Apvienotās Karalistes muitas teritorijas daļa un ka nekas šajā protokolā neliedz Apvienotajai Karalistei iekļaut Ziemeļīriju sava koncesiju saraksta, kas ir 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) pielikums, teritoriālajā darbības jomā.

(3)

Protokola 13. panta 1. punktā ir paredzēts, ka neatkarīgi no visiem pārējiem protokola noteikumiem visas atsauces uz Savienības muitas teritoriju, kuras ietvertas protokola piemērojamajos noteikumos vai Savienības tiesību noteikumos, kas ar protokolu ir padarīti piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju, saprot tā, ka tās ietver Ziemeļīrijas sauszemes teritoriju.

(4)

Saskaņā ar protokola 5. panta 3. punktu Savienības tiesību aktus muitas jomā, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (3) 5. panta 2. punktā, piemēro Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju. Minētie noteikumi, tos lasot saistībā ar protokola 5. panta 1. punkta pirmo un otro daļu attiecībā uz precēm, ko ieved Ziemeļīrijā no valstīm ārpus Savienības, nozīmē, ka Savienības tarifa pasākumi, tostarp tarifa kvotas saskaņā ar kopējo muitas tarifu vai attiecīgiem starptautiskiem nolīgumiem, būtu piemērojami šādām precēm, ja minētās preces tiek uzskatītas par pakļautām riskam, ka vēlāk tās pārvietos uz Savienību. Minētās tarifa kvotas ietver importa tarifa kvotas, kuras paredzētas Savienības saistību sarakstos saskaņā ar GATT 1994, importa tarifa kvotas, par kurām panākta vienošanās Savienības divpusējos starptautiskos nolīgumos, tostarp kvotas atkāpei no izcelsmes noteikumiem, importa tarifa kvotas saskaņā ar Savienības tirdzniecības aizsardzības režīmiem, citas autonomas importa tarifa kvotas un eksporta tarifa kvotas, kas paredzētas nolīgumos ar trešām valstīm.

(5)

Saskaņā ar protokola 5. panta 4. punktu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju piemēro arī protokola 2. pielikumā uzskaitītos Savienības tiesību noteikumus, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus. Minētais pielikums ietver Savienības tiesību aktus, kuros paredzētas konkrētas importa kvotas.

(6)

Savienības un Apvienotās Karalistes divpusējie nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar protokolu, nerada tiesības un pienākumus trešām valstīm. Tādējādi jebkādu importu saskaņā ar Savienības importa tarifa kvotām vai citām importa kvotām, kas piemērojamas precēm, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuras tiek ievestas Ziemeļīrijā, nevar ieskaitīt minētās trešās valsts tiesībās attiecībā uz Savienību, ja vien trešā valsts nav tam piekritusi. Minētā situācija apdraud Savienības iekšējā tirgus pareizu darbību un kopējās tirdzniecības politikas integritāti, ļaujot, iespējams, apiet Savienības tarifa kvotas vai citas importa kvotas.

(7)

Lai novērstu minēto risku, Savienības importa tarifa kvotām un citām importa kvotām vajadzētu būt pieejamām tikai attiecībā uz precēm, kas tiek importētas un laistas brīvā apgrozībā Savienībā, nevis Ziemeļīrijā.

(8)

Visus nolīgumus starp Savienības un kādu trešo valsti, kuros paredzētas eksporta tarifa kvotas, piemēro tikai precēm, kas importētas Savienībā. Tāpēc minētā trešā valsts varētu atteikties izsniegt eksporta licences tiešam importam Ziemeļīrijā.

(9)

Saskaņā ar protokola 5. panta 3. un 4. punktu saistībā ar tā 13. panta 3. punktu šo regulu piemēro arī Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz precēm, kuras tiek importētas no valstīm ārpus Savienības, ir tiesības piemērot režīmu saskaņā ar Savienības importa tarifa kvotām vai citām importa kvotām vai saskaņā ar eksporta tarifa kvotām, ko piemēro trešās valstis, tikai tad, ja minētās preces ir laistas brīvā apgrozībā šādās teritorijās:

Beļģijas Karalistes teritorija,

Bulgārijas Republikas teritorija,

Čehijas Republikas teritorija,

Dānijas Karalistes teritorija, izņemot Fēru Salas un Grenlandi,

Vācijas Federatīvās Republikas teritorija, izņemot Helgolandes salu un Bīzingenes teritoriju (Vācijas Federatīvās Republikas un Šveices Konfederācijas 1964. gada 23. novembra līgums),

Igaunijas Republikas teritorija,

Īrijas teritorija,

Grieķijas Republikas teritorija,

Spānijas Karalistes teritorija, izņemot Seūtu un Melilju,

Francijas Republikas teritorija, izņemot Francijas aizjūras zemes un teritorijas, uz kurām attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturtās daļas noteikumi, taču ieskaitot Monako teritoriju saskaņā ar Parīzē 1963. gada 18. maijā parakstīto Muitas konvenciju (1963. gada 27. septembraJournal officiel de la République française, 8679. lpp.),

Horvātijas Republikas teritorija,

Itālijas Republikas teritorija, izņemot Livinjo pašvaldības teritoriju,

Kipras Republikas teritorija saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta noteikumiem,

Latvijas Republikas teritorija,

Lietuvas Republikas teritorija,

Luksemburgas Lielhercogistes teritorija,

Ungārijas teritorija,

Maltas teritorija,

Nīderlandes Karalistes teritorija Eiropā,

Austrijas Republikas teritorija,

Polijas Republikas teritorija,

Portugāles Republikas teritorija,

Rumānijas teritorija,

Slovēnijas Republikas teritorija,

Slovākijas Republikas teritorija,

Somijas Republikas teritorija,

Zviedrijas Karalistes teritorija un

Apvienotās Karalistes Akrotiri un Dhekelia Suverēnās bāzu teritorijas, kā noteikts Līgumā par Kipras Republikas izveidi, kas parakstīts Nikosijā 1960. gada 16. augustā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 26. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 4. decembra lēmums.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).