21.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 431/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2159

(2020. gada 16. decembris),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 tika izveidota preču nomenklatūra (“kombinētā nomenklatūra” jeb “KN”), kas vienlaikus atbilst kopējā muitas tarifa, Savienības ārējās tirdzniecības statistikas un citu ar preču importu vai eksportu saistītu Savienības politikas jomu prasībām.

(2)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 izveidots arī Eiropas Savienības integrētais tarifs (“Taric”), kas atbilst kopējā muitas tarifa, ārējās tirdzniecības statistikas, tirdzniecības, lauksaimniecības un citu Savienības politikas jomu prasībām attiecībā uz preču importu vai eksportu.

(3)

Lai Savienība varētu monitorēt statistiku, kas specifiski attiecas uz konkrētu preču importu, vispiemērotākais risinājums ir izveidot Taric statistikas apakšpozīcijas; šādi Taric statistikas kodi ir paredzēti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma trešās daļas “Tarifa pielikumi” 10. pielikumā “Taric statistikas kodi”.

(4)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1369 (2) Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma trešās daļas 10. pielikumā tika ieviestas jaunas Taric apakšpozīcijas sejas aizsargmaskām. Lai nodrošinātu, ka šie jaunie kodi tiek atkārtoti iekļauti kombinētajā nomenklatūrā, ko piemēro no 2021. gada 1. janvāra, ir jāgroza Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikums, jo tā no 2021. gada 1. janvāra ir jāgroza ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1577 (3).

(5)

Savienībā turpinās Covid-19 pandēmija, un dalībvalstis cenšas apturēt Covid-19 izplatīšanos. Tāpēc konkrētas medicīnas preces, jo īpaši sejas aizsargmaskas, diagnostikas reaģenti un diagnostikas komplekti, ir ļoti pieprasītas un tiek plaši izmantotas dalībvalstīs un, iespējams, ka tas tā turpināsies arī nākotnē. Šādu preču imports rada papildu grūtības muitas dienestiem.

(6)

Lai Savienības līmenī atvieglotu un saskaņotu muitas kontroli dalībvalstīs, ir lietderīgi izveidot papildu Taric apakšpozīcijas, kas ļautu ātrāk nošķirt attiecīgos produktus no citiem šīs apakšpozīcijas produktiem, tādējādi Covid-19 pandēmijas laikā mazinot ietekmi, ko radītu iespējamas kavēšanās piegādes ķēdē.

(7)

Ņemot vērā SARS-CoV-2 vakcīnu nozīmi, būtu lietderīgi izveidot KN kodu, lai monitorētu arī to eksportu.

(8)

Lai nodrošinātu, ka šo sejas aizsargmasku, diagnostikas reaģentu un diagnostikas komplektu tirdzniecības plūsmas tiek labāk monitorētas, būtu jāizveido papildu Taric apakšpozīcijas.

(9)

Šīs papildu Taric apakšpozīcijas arī palīdzētu dalībvalstīm īstenot Komisijas Lēmumu (ES) 2020/491 (4). Tā kā sejas aizsargmaskas ir viens no visvairāk importētajiem medicīniskiem izstrādājumiem, to īpaša izdalīšana Taric sistēmā ļautu paātrināt deklarēšanas procesu, jo šos ražojumus varētu nošķirt no citiem ražojumiem, kas patlaban klasificēti tajā pašā apakšpozīcijā.

(10)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikums tādēļ būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Lai nodrošinātu, ka par attiecīgajām precēm statistikas dati tiek vākti nepārtraukti, muitas dienestiem un uzņēmējiem būtu jāvar piemērot šajā regulā noteiktos kombinētās nomenklatūras grozījumus no Īstenošanas regulas (ES) 2020/1577 piemērošanas dienas. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tā būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Gerassimos THOMAS


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1369 (2020. gada 29. septembris), ar ko groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumu. (OV L 319, 2.10.2020., 2. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1577 (2020. gada 21. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.(OV L 361, 30.10.2020., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Lēmums (ES) 2020/491 (2020. gada 3. aprīlis) par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020. gadā (OV L 103 I, 3.4.2020., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma otrās daļas VI sadaļas 30. nodaļā rindas, kas attiecas uz KN kodu 3002 13 00, 3002 14 00 un 3002 15 00, aizstāj ar šādām:

“3002 13 00

- - imūnpreparāti, kas nav sajaukti un safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai (*1)

bez nod.

-

3002 14 00

- - imūnpreparāti, kas ir sajaukti un nav safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai (*1)

bez nod.

-

3002 15 00

- - imūnpreparāti, kas ir safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai (*1)

bez nod.

-

2)

pielikuma otrās daļas VI sadaļas 30. nodaļā rindu, kas attiecas uz KN kodu 3002 20 00, aizstāj ar šādu:

 

“3002 20

- vakcīnas cilvēkiem:

 

 

3002 20 10

- - vakcīnas pret SARS radniecīgiem koronavīrusiem (SARS-CoV veidi)

bez nod.

p/st (*2)

3002 20 90

- - citādas

bez nod.

-

3)

pielikuma otrās daļas VI sadaļas 38. nodaļā rindu, kas attiecas uz KN kodu 3822 00 00, aizstāj ar šādu:

“3822 00 00

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 vai 3006; sertificēti standarta materiāli (*3)

bez nod.

-

4)

pielikuma otrās daļas XI sadaļas 63. nodaļā rindas, kas attiecas uz KN kodiem 6307 90 93 un 6307 90 95, aizstāj ar šādām:

“6307 90 93

- - - - - filtrējošās aizsargmaskas (FFP) saskaņā ar EN149; citas maskas, kas atbilst līdzīgam standartam attiecībā uz maskām kā elpceļu aizsargierīcēm aizsardzībai pret daļiņām (*4)

6,3

p/st

6307 90 95

- - - - - citādas  (*4)

6,3

p/st

5)

pielikuma trešās daļas 10. pielikumā iekļauj šādas rindas:

“3002 13 00

- - imūnpreparāti, kas nav sajaukti un safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai:

 

3002130010

- - - diagnostikas reaģenti, ko izmanto SARS-CoV vīrusa veidu infekciju diagnosticēšanai

-

3002130090

- - - citādi

-

3002 14 00

- - imūnpreparāti, kas ir sajaukti un nav safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai:

 

3002140010

- - - diagnostikas reaģenti, ko izmanto SARS-CoV vīrusa veidu infekciju diagnosticēšanai

-

3002140090

- - - citādi

-

3002 15 00

- - imūnpreparāti, kas ir safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai:

 

3002150010

- - - SARS-CoV vīrusa veidu diagnostikas reaģenti, arī komplektos

-

3002150090

- - - citādi

-”

“3822 00 00

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 vai 3006 ; sertificēti standarta materiāli:

 

3822000010

- SARS-CoV vīrusu veidu diagnostikas reaģenti, arī komplektos

-

3822000090

- citādi

-”

 

“- - - - sejas aizsargmaskas:

 

6307 90 93

- - - - - filtrējošās aizsargmaskas (FFP) saskaņā ar EN149; citas maskas, kas atbilst līdzīgam standartam attiecībā uz maskām kā elpceļu aizsargierīcēm aizsardzībai pret daļiņām:

 

 

- - - - - - neaustās drānas:

 

 

- - - - - - - filtrējošās aizsargmaskas FFP2 un FFP3 saskaņā ar EN149 un līdzīgas maskas:

 

6307909311

- - - - - - - - filtrējošās aizsargmaskas FFP2 un FFP3 saskaņā ar EN149

p/st

6307909319

- - - - - - - - citādas

p/st

6307909320

- - - - - - - citādas

p/st

6307909390

- - - - - - citādas

p/st

6307 90 95

- - - - - citādas

 

 

- - - - - - neaustās drānas:

 

 

- - - - - - - medicīniskās sejas maskas saskaņā ar EN14683; citas maskas, kas atbilst līdzīgam standartam attiecībā uz medicīniskām sejas maskām:

 

6307909511

- - - - - - - - medicīniskās sejas maskas saskaņā ar EN14683

p/st

6307909519

- - - - - - - - citādas

p/st

6307909520

- - - - - - - citādas

p/st

 

- - - - - - citādas:

 

6307909591

- - - - - - - roku darbs

p/st

6307909595

- - - - - - - citādas

p/st”


(*1)  Taric statistikas kodi: sk. 10. pielikumu.”

(*2)  Deva (vairāku devu trauku gadījumā, deva pieaugušajiem)”

(*3)  Taric statistikas kodi: sk. 10. pielikumu.”

(*4)  Taric statistikas kodi: sk. 10. pielikumu.”