18.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 386/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1721

(2020. gada 17. novembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 precizē izlases apsekojuma ienākumu un dzīves apstākļu jomā par veselību un dzīves kvalitāti datu kopu tehniskos aspektus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 (2019. gada 10. oktobris), ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu izlases apsekojuma dzīves apstākļu jomā pareizu īstenošanu, Komisijai būtu jāprecizē datu kopas tehniskie aspekti.

(2)

Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas apsekojums (“EU-SILC apsekojums”) ir svarīgs instruments, ar kura palīdzību sniedz informāciju, kas nepieciešama Eiropas pusgada un Eiropas sociālo tiesību pīlāra satvarā, īpaši par ienākumu sadali, nabadzību un sociālo atstumtību. Tas arī sniedz informāciju par veselības aprūpi, veselību ietekmējošajiem faktoriem, veselības stāvokli un nespēju no ik trīs gadu moduļa par “Veselību”; un datus par labjutību un dalību sociālajā un kultūras dzīvē no ik sešu gadu moduļa par “Dzīves kvalitāti”.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu kopas tehniskie raksturlielumi ik trīs gadu modulim par “Veselību” un ik sešu gadu modulim par “Dzīves kvalitāti” ienākumu un dzīves apstākļu jomā ir izklāstīti pielikumā un attiecas uz:

a)

mainīgā lieluma identifikatoru;

b)

mainīgā lieluma nosaukumu;

c)

modalitātes iezīmi un kodu;

d)

apsekojamo vienību;

e)

vākšanas veidu;

f)

pārskata periodu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 261I, 14.10.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

Mainīgo lielumu tehniskie raksturlielumi

Mainīgā lieluma identifikators

Mainīgā lieluma nosaukums

Modalitātes kods

Modalitātes iezīme

Apsekojamā vienība

Vākšanas veids

Pārskata periods

Veselības aprūpe

HS200

Finansiāls slogs, kas saistīts ar medicīnisko aprūpi (izņemot zāles)

1

2

3

Liels slogs

Zināms slogs

Nemaz nav slogs

Mājsaimniecība

Mājsaimniecības respondents

Pēdējie 12 mēneši

HS200_F

Finansiāls slogs, kas saistīts ar medicīnisko aprūpi (izņemot zāles) (karogs)

1

-1

-2

-7

Aizpildīts

Trūkst

Nepiemēro (nevienam mājsaimniecības loceklim nebija vajadzīga/netika veikta medicīniskā aprūpe)

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

HS210

Finansiāls slogs, kas saistīts ar zobārstniecību

1

2

3

Liels slogs

Zināms slogs

Nemaz nav slogs

Mājsaimniecība

Mājsaimniecības respondents

Pēdējie 12 mēneši

HS210_F

Finansiāls slogs, kas saistīts ar zobārstniecību (karogs)

1

-1

-2

-7

Aizpildīts

Trūkst

Nepiemēro (nevienam mājsaimniecības loceklim nebija vajadzīga/netika veikta zobārstniecība)

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

HS220

Finansiāls slogs, kas saistīts ar zāļu iegādi

1

2

3

Liels slogs

Zināms slogs

Nemaz nav slogs

Mājsaimniecība

Mājsaimniecības respondents

Pēdējie 12 mēneši

HS220_F

Finansiāls slogs, kas saistīts ar zāļu iegādi (karogs)

1

-1

-2

-7

Aizpildīts

Trūkst

Nepiemēro (nevienam mājsaimniecības loceklim nebija vajadzīgas/nelietoja zāles)

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH090

Pēdējos 12 mēnešos konsultāciju skaits pie terapeita vai ģimenes ārsta

1

2

3

4

5

Neviena

1–2 reizes

3–5 reizes

6–9 reizes

10 reižu vai vairāk

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties) vai reģistri

Pēdējie 12 mēneši

PH090_F

Pēdējos 12 mēnešos konsultāciju skaits pie terapeita vai ģimenes ārsta (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH080

Pēdējos 12 mēnešos konsultāciju skaits pie zobārsta vai ortodonta vai cita zobārstniecības speciālista

1

2

3

4

5

Neviena

1–2 reizes

3–5 reizes

6–9 reizes

10 reižu vai vairāk

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties) vai reģistri

Pēdējie 12 mēneši

PH080_F

Pēdējos 12 mēnešos konsultāciju skaits pie zobārsta vai ortodonta vai cita zobārstniecības speciālista (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH100

Pēdējos 12 mēnešos konsultāciju skaits pie medicīnas speciālista vai ķirurģijas speciālista (izņemot zobārstus, ortodontus vai citus zobārstniecības speciālistus)

1

2

3

4

5

Neviena

1–2 reizes

3–5 reizes

6–9 reizes

10 reižu vai vairāk

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties) vai reģistri

Pēdējie 12 mēneši

PH100_F

Pēdējos 12 mēnešos konsultāciju skaits pie medicīnas speciālista vai ķirurģijas speciālista (izņemot zobārstus, ortodontus vai citus zobārstniecības speciālistus) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

Veselību ietekmējošie faktori

PH110A

BMI 1 Svars

20-350

Svars kg

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH110A_F

BMI 1 Svars (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH110B

BMI 2 Augums

50-250

Augums cm

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH110B_F

BMI 2 Augums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH122

Fiziskās aktivitātes veids darbā

1

2

3

4

Galvenokārt sēdus

Galvenokārt stāvus

Galvenokārt staigājot vai uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešama mērena fiziska piepūle

Galvenokārt smags darbs vai liela fiziska slodze

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastā nedēļa

PH122_F

Fiziskās aktivitātes veids darbā (karogs)

1

-1

-2

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Nepiemēro (PL032≠1)

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH132

Fizisko aktivitāšu biežums (izņemot tās, kas saistītas ar darbu)

1

2

3

4

5

6

Divreiz vai vairākas reizes dienā

Reizi dienā

4 līdz 6 reizes nedēļā

1 līdz 3 reizes nedēļā

Mazāk nekā reizi nedēļā

Nekad

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastā nedēļa

PH132_F

Fizisko aktivitāšu biežums (izņemot tās, kas saistītas ar darbu) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH142

Augļu (izņemot visu veidu sulu) patēriņa biežums

1

2

3

4

5

6

Divreiz vai vairākas reizes dienā

Reizi dienā

4 līdz 6 reizes nedēļā

1 līdz 3 reizes nedēļā

Mazāk nekā reizi nedēļā

Nekad

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastā nedēļa

PH142_F

Augļu (izņemot visu veidu sulu) patēriņa biežums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH152

Dārzeņu vai salātu (izņemot visu veidu sulu) patēriņa biežums

1

2

3

4

5

6

Divreiz vai vairākas reizes dienā

Reizi dienā

4 līdz 6 reizes nedēļā

1 līdz 3 reizes nedēļā

Mazāk nekā reizi nedēļā

Nekad

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastā nedēļa

PH152_F

Dārzeņu vai salātu (izņemot visu veidu sulu) patēriņa biežums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH171

Tabakas lietošanas biežums (tostarp elektroniskās cigaretes vai tamlīdzīgas elektroniskas ierīces)

1

2

3

4

5

Jā, katru dienu

Jā, dažas reizes nedēļā

Jā, dažas reizes mēnesī

Jā, dažas reizes gadā

Vispār nemaz

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PH171_F

Tabakas lietošanas biežums (tostarp elektroniskās cigaretes vai tamlīdzīgas elektroniskas ierīces) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH180

Jebkāda veida alkoholisko dzērienu lietošanas biežums

1

2

3

4

5

Jā, katru dienu

Jā, dažas reizes nedēļā

Jā, dažas reizes mēnesī

Jā, dažas reizes gadā

Vispār nemaz

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PH180_F

Jebkāda veida alkoholisko dzērienu lietošanas biežums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

Sīkas ziņas par veselības stāvokli un nespēju

PH101

Redzes grūtības, pat ja tiek izmantotas brilles vai kontaktlēcas

1

2

3

4

Nē, nekādu grūtību

Jā, nelielas grūtības

Jā, lielas grūtības

Neredz vispār

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH101_F

Redzes grūtības, pat ja tiek izmantotas brilles vai kontaktlēcas (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH111

Dzirdes grūtības, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts

1

2

3

4

Nē, nekādu grūtību

Jā, nelielas grūtības

Jā, lielas grūtības

Nedzird vispār

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH111_F

Dzirdes grūtības, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH121

Grūtības staigāt vai kāpt pa kāpnēm

1

2

3

4

Nē, nekādu grūtību

Jā, nelielas grūtības

Jā, lielas grūtības

Nestaigā vispār

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH121_F

Grūtības staigāt vai kāpt pa kāpnēm (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH131

Grūtības atcerēties vai koncentrēties

1

2

3

4

Nē, nekādu grūtību

Jā, nelielas grūtības

Jā, lielas grūtības

Nespēj atcerēties/koncentrēties vispār

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH131_F

Grūtības atcerēties vai koncentrēties (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH141

Grūtības (ar pašaprūpi kā tādu) mazgāties vai apģērbties

1

2

3

4

Nē, nekādu grūtību

Jā, nelielas grūtības

Jā, lielas grūtības

Nespēj mazgāties vai apģērbties vispār

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH141_F

Grūtības (ar pašaprūpi kā tādu) mazgāties vai apģērbties

(karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PH151

Saziņas grūtības (lietojot parasto valodu, piemēram, problēmas saprast vai tikt saprastam)

1

2

3

4

Nē, nekādu grūtību

Jā, nelielas grūtības

Jā, lielas grūtības

Nespēj sazināties vispār

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pašreizējais

PH151_F

Saziņas grūtības (lietojot parasto valodu, piemēram, problēmas saprast vai tikt saprastam) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

Labjutība

PW241

Atstumtības sajūta

1

2

3

4

5

99

Pilnīgi piekrītu

Piekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Nepiekrītu

Nepavisam nepiekrītu

Nezinu

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija

Pašreizējais

PW241_F

Atstumtības sajūta (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PW030

Apmierinātība ar finansiālo situāciju

0-10

99

Nemaz nav apmierināts līdz pilnīgi apmierināts

Nezina

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija

Pašreizējais

PW030_F

Apmierinātība ar finansiālo situāciju (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PW160

Apmierinātība ar personīgajām attiecībām

0-10

99

Nemaz nav apmierināts līdz pilnīgi apmierināts

Nezina

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija

Pašreizējais

PW160_F

Apmierinātība ar personīgajām attiecībām (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PW120

Apmierinātība ar laika izlietojumu (brīvā laika daudzums)

0-10

99

Nemaz nav apmierināts līdz pilnīgi apmierināts

Nezina

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija

Pašreizējais

PW120_F

Apmierinātība ar laika izlietojumu (brīvā laika daudzums) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PW230

Vientulības sajūta

1

2

3

4

5

99

Visu laiku

Lielākoties

Dažkārt

Reti

Nekad

Nezina

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija

Pēdējās četras nedēļas

PW230_F

Vientulības sajūta (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PW090

Laimīgs(-a)

1

2

3

4

5

99

Visu laiku

Lielākoties

Dažkārt

Reti

Nekad

Nezina

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija

Pēdējās četras nedēļas

PW090_F

Laimīgs(-a) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PW180

Citu sniegta palīdzība

1

2

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija

Parastais

PW180_F

Citu sniegta palīdzība (karogs)

1

-1

-2

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Nepiemēro (nav radinieku, draugu, kaimiņu)

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

Dalība sociālajā un kultūras dzīvē

PS010

Kino apmeklējumu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

Ne biežāk kā 3 reizes

Biežāk nekā 3 reizes

Nē – nevar to atļauties

Nē – neinteresē

Nē – tuvākajā apkaimē nav kinoteātra

Nē – nav laika

Nē – skatās filmas citur (televīzijā, internetā)

Nē – citi iemesli

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS010_F

Kino apmeklējumu skaits (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS020

Klātienes uzvedumu apmeklējumu skaits (izrādes, koncerti, operas, baleta un deju uzvedumi)

1

2

3

4

5

6

7

Ne biežāk kā 3 reizes

Biežāk nekā 3 reizes

Nē – nevar to atļauties

Nē – neinteresē

Nē – tuvākajā apkaimē klātienes uzvedumi nenotiek

Nē – nav laika

Nē – citi iemesli

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS020_F

Klātienes uzvedumu apmeklējumu skaits (izrādes, koncerti, operas, baleta un deju uzvedumi) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS030

Kultūras objektu apmeklējumu skaits

1

2

3

4

5

6

7

Ne biežāk kā 3 reizes

Biežāk nekā 3 reizes

Nē – nevar to atļauties

Nē – neinteresē

Nē – tuvākajā apkaimē nav kultūras objektu

Nē – nav laika

Nē – citi iemesli

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS030_F

Kultūras objektu apmeklējumu skaits (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS040

Klātienes sporta pasākumu apmeklējumu skaits

1

2

3

4

5

6

7

8

Ne biežāk kā 3 reizes

Biežāk nekā 3 reizes

Nē – nevar to atļauties

Nē – neinteresē

Nē – tuvākajā apkaimē klātienes sporta pasākumi nenotiek

Nē – nav laika

Nē – skatās sporta pasākumus citur (televīzijā, internetā)

Nē – citi iemesli

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS040_F

Klātienes sporta pasākumu apmeklējumu skaits (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS041

Māksliniecisku darbību praktizēšana

1

2

3

4

5

6

Katru dienu

Katru nedēļu (ne katru dienu)

Vairākas reizes mēnesī (ne katru nedēļu)

Reizi mēnesī

Vismaz reizi gadā (mazāk nekā reizi mēnesī)

Nekad

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastais

PS041_F

Māksliniecisku darbību praktizēšana (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS042

Grāmatu lasīšana (tostarp e-grāmatas vai audiogrāmatas, gada laikā)

1

2

3

4

5

6

7

8

Jā – 1–4 grāmatas

Jā – 5–9 grāmatas

Jā – vismaz 10 grāmatas

Nē – nevar to atļauties

Nē – neinteresē

Nē – nav laika

Nē – nav piekļuves

Nē – citi iemesli

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS042_F

Grāmatu lasīšana (tostarp e-grāmatas vai audiogrāmatas, gada laikā) (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS050

Sanākšanas kopā ar ģimeni (radiniekiem) biežums

1

2

3

4

5

6

99

Katru dienu

Katru nedēļu (ne katru dienu)

Vairākas reizes mēnesī (ne katru nedēļu)

Reizi mēnesī

Vismaz reizi gadā (mazāk nekā reizi mēnesī)

Nekad

Nav radinieku

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastais

PS050_F

Sanākšanas kopā ar ģimeni (radiniekiem) biežums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS060

Sanākšanas kopā ar draugiem biežums

1

2

3

4

5

6

Katru dienu

Katru nedēļu (ne katru dienu)

Vairākas reizes mēnesī (ne katru nedēļu)

Reizi mēnesī

Vismaz reizi gadā (mazāk nekā reizi mēnesī)

Nekad

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastais

PS060_F

Sanākšanas kopā ar draugiem biežums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS070

Kontaktu ar ģimeni (radiniekiem) biežums

1

2

3

4

5

6

99

Katru dienu

Katru nedēļu (ne katru dienu)

Vairākas reizes mēnesī (ne katru nedēļu)

Reizi mēnesī

Vismaz reizi gadā (mazāk nekā reizi mēnesī)

Nekad

Nav radinieku

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastais

PS070_F

Kontaktu ar ģimeni (radiniekiem) biežums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS080

Kontaktu ar draugiem biežums

1

2

3

4

5

6

Katru dienu

Katru nedēļu (ne katru dienu)

Vairākas reizes mēnesī (ne katru nedēļu)

Reizi mēnesī

Vismaz reizi gadā (mazāk nekā reizi mēnesī)

Nekad

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Parastais

PS080_F

Kontaktu ar draugiem biežums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS110

Dalība formālās brīvprātīgās darbībās

1

2

3

4

5

6

Jā – labdarības organizācija

Jā – kultūras organizācija

Jā – sporta organizācija

Jā – jebkuras ticības reliģiska organizācija

Jā – cita organizācija

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS110_F

Dalība formālās brīvprātīgās darbībās (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS111

Dalība neformālās brīvprātīgās darbībās

1

2

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS111_F

Dalība neformālās brīvprātīgās darbībās (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)

 

 

 

PS102

Aktīvs pilsoniskums

1

2

3

4

Nē – neinteresē

Nē – nav laika

Nē – cits iemesls

Visi esošie mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem vai izvēlētais respondents (ja attiecas)

Personiska intervija (izņēmuma gadījumā intervija ar aizstājēju par personām, kuras ir pagaidu prombūtnē vai ir nespējīgas rīkoties)

Pēdējie 12 mēneši

PS102_F

Aktīvs pilsoniskums (karogs)

1

-1

-3

-7

Aizpildīts

Trūkst

Persona, kas nav izvēlētais respondents

Nepiemēro (nav vākts, ievērojot “daudzgadu mainīgā plāna” īstenošanu)