21.9.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 305/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1309

(2020. gada 21. septembris),

ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (1), un jo īpaši tās 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) 2016/44.

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2020. gada 27. martā Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju par Lībiju, kurā visas puses tika aicinātas ievērot cilvēktiesības un starptautiskās tiesības.

(3)

Augstais pārstāvis 2020. gada 12. maijā Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā tika paziņots, ka Savienība joprojām ir apņēmības pilna panākt, lai ANO ieroču embargo Lībijā tiktu pilnībā ievērots. Tāpat tika uzsvērts, ka ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu attiecīgo ANO DP rezolūciju pilnīgu un efektīvu īstenošanu, izmantojot arī sauszemes un gaisa robežas ar Lībiju.

(4)

Turklāt deklarācijā pusēm atgādināts, ka tām ir jāievēro starptautiskās tiesības, tostarp starptautiskās humanitārās tiesības, un ka šo tiesību pārkāpēji tiks saukti pie atbildības.

(5)

Padome joprojām ir ļoti nobažījusies par situāciju Lībijā un jo īpaši par darbībām, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Lībijā, tostarp par ANO ieroču embargo pārkāpumiem un prettiesiskiem mēģinājumiem kontrabandas ceļā ievest Lībijas naftu, kā arī par cilvēktiesību pārkāpumiem.

(6)

Šajā kontekstā un ņemot vērā to, ka Lībijā turpinās vardarbības eskalācija, Regulas (ES) 2016/44 III pielikumā iekļautajam to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāpievieno divas personas, kas ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem, un trīs vienības, kas ir iesaistītas ANO ieroču embargo pārkāpšanā.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2016/44 III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 21. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.


PIELIKUMS

1)   

Regulas (ES) 2016/44 III pielikuma A sadaļā (Personas) pievieno šādus ierakstus:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“20.

AL-WERFALLI, Mahmoud Mustafa Busayf

jeb AL-WARFALLI, Mahmud

Dzimšanas datums: 1978. gads

Dzimšanas vieta: Werfalla cilts, Lībijas rietumdaļa, vai Elrseefa (Bani Walid)

Dzimums: vīrietis

Mahmoud al-Werfalli ir Bengāzī bāzētās al-Saiqa brigādes komandieris (leitnants). Pildot šo funkciju, al-Werfalli ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp slepkavībām un nāvessodu izpildēm, un tajos ir tieši vai netieši iesaistījies.

Al-Werfalli ir bijis saistīts ar trīsdesmit trīs personu nogalināšanu vairākos incidentos laikposmā no 2016. gada jūnija līdz 2017. gada jūlijam, kā arī ar masveida nāvessoda izpildi desmit personām 2018. gada 24. janvārī.

21.9.2020.

21.

DIAB, Moussa

jeb DIAB, Mousa

Dzimums: vīrietis

Moussa Diab ir atbildīgs par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp cilvēku tirdzniecību un migrantu un bēgļu nolaupīšanu, izvarošanu un nogalināšanu, un ir tieši iesaistījies šādos pārkāpumos.

Viņš turēja migrantus un bēgļus gūstā nelegālā ieslodzījuma nometnē netālu no Bani Walid, kur pret viņiem izturējās necilvēcīgi un pazemojoši. Vairāki migranti un bēgļi tika nogalināti, kad viņi mēģināja izbēgt no ieslodzījuma nometnes.

21.9.2020.”;

2)   

Regulas (ES) 2016/44 III pielikuma B sadaļā (Vienības) pievieno šādus ierakstus:

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“17.

Sigma Airlines

jeb Sigma Aviation; Air Sigma

Adrese:

Markov Str. 11

050013, Almaty, Kazahstāna

Tālr.: +77272922305

Tīmekļa vietne: https://airsigma.pro/

Reģistrēts uz šādas personas vārda: Kenesbayev Umirbek Zharmenovich

Sigma Airlines ir komerckravu aviokompānija, kas ekspluatē gaisa kuģus, par kuriem konstatēts, ka ar tiem ir pārkāpts ieroču embargo Lībijā, kas noteikts ANO DPR 1970 (2011) un transponēts Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 1. pantā.

ANO ir identificējusi Sigma Airlines kā vienu no komerckravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas, neievērojot ANO embargo militārā aprīkojuma nodošanai Lībijai.

21.9.2020.

18.

Avrasya Shipping

Adrese:

Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3 İlkadım, Samsun, Turcija

Tālr.: +90 549 720 1748

E-pasts: info@avrasyashipping.com

Tīmekļa vietne: http://www.avrasyashipping.com/iletisim

Avrasya Shipping ir kuģniecības uzņēmums, kas ekspluatē kuģi ar nosaukumu Cirkin, par kuru konstatēts, ka ar to ir pārkāpts ieroču embargo Lībijā, kas noteikts ANO DPR 1970 (2011) un transponēts Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 1. pantā.

Jo īpaši 2020. gada maijā un jūnijā Cirkin bija saistīts ar militārā aprīkojuma pārvadājumiem uz Lībiju.

21.9.2020.

19.

Med Wave Shipping

Adrese:

Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, Jordānija;

Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh Po Box 850880 Amman, 11185 Jordānija;

Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, Libāna

Tālr.: +962787064121; +96265865550; +96265868550

E-pasts: operation@medwave.co

Med Wave Shipping ir kuģniecības uzņēmums, kas ekspluatē kuģi ar nosaukumu Bana, par kuru konstatēts, ka ar to ir pārkāpts ieroču embargo Lībijā, kas noteikts ANO DPR 1970 (2011) un transponēts Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 1. pantā.

Jo īpaši 2020. gada janvārī Bana bija saistīts ar militārā aprīkojuma pārvadājumiem uz Lībiju.

21.9.2020.”