21.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1070

(2020. gada 20. jūlijs)

par tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu raksturlielumu precizēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi 57. panta 2. punktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/1972 (2018. gada 11. decembris) par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (1), jo īpaši tās 57. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā (ES) 2018/1972 atzīts, ka tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem var būt pozitīva ietekme uz radiofrekvenču spektra izmantošanu un bezvadu sakaru attīstību Savienībā, tāpēc šādu piekļuves punktu izvēršana būtu jāveicina, izmantojot bezatļauju izvēršanas režīmu.

(2)

Tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu veido dažādi tā darbībai nepieciešami elementi, piemēram, signālu apstrādes bloks, radiofrekvenču bloks, antenas sistēma, kabeļsavienojumi un korpuss. Dažos gadījumos antenas sistēmu vai tās daļas var uzstādīt atsevišķi no citiem tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta elementiem un savienot ar tiem ar vienu vai vairākiem specializētiem kabeļiem. Šādu pieeju izmanto dalītām antenas sistēmām vai dalītai radiosistēmai, ko izmanto viens vai vairāki operatori. Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkts var būt projektēts divu vai vairāku radiofrekvenču spektra lietotāju apkalpošanai.

(3)

Lai nodrošinātu sabiedrības atbalstu un ilgtspējīgu izvēršanu, tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem, uz kuriem attiecas Direktīvas (ES) 2018/1972 57. panta 1. punkta otrā daļa, vajadzētu būt minimālai vizuālai ietekmei. Tāpēc tiem vajadzētu būt vai nu plašai sabiedrībai neredzamiem, vai uzmontētiem uz balsta konstrukcijām vizuāli neuzkrītošā veidā. To darbībai būtu arī jānodrošina augsts sabiedrības veselības aizsardzības līmenis, kā noteikts Padomes Ieteikumā 1999/519/EK (2).

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/53/ES (3) noteikts, ka radioiekārtām, tajā skaitā tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem, jābūt konstruētām tā, lai nodrošinātu cilvēku veselības un drošības aizsardzību.

(5)

Tāpēc būtu jādefinē to tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu fiziskie un tehniskie raksturlielumi, uz kuriem attiecas Direktīvas (ES) 2018/1972 57. panta 1. punkta otrā daļa, nosakot šādu piekļuves punktu maksimālo tilpumu, masas ierobežojumus un maksimālo izstarošanas jaudu. Maksimālajam tilpumam kā kritērijam tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta vizuālās ietekmes ierobežošanai būtu jānodrošina konstrukcijas elastība un pielāgojamība balsta konstrukcijas fiziskajiem un tehniskajiem raksturlielumiem.

(6)

Komisijas pasūtītais pētījums “Atvieglotais tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu (SAWAP) izvietošanas režīms” (4) apstiprina, ka 30 litru tilpumam vajadzētu būt pietiekamam tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta galveno elementu ietveršanai, vienlaikus nodrošinot, ka tas ir vizuāli neuzkrītošs. Šis maksimālais tilpuma ierobežojums būtu jāpiemēro, izvēršot tādus tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus, kas apkalpo vienu vai vairākus radiofrekvenču spektra lietotājus, kā arī, izvēršot vairākus tādus tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus, kuri visi atrodas uz viena infrastruktūras objekta ar nelielu virsmu, piemēram, apgaismes staba, luksofora, informācijas stenda vai autobusu pieturas, kurš fizisko izmēru un/vai biežās sastopamības dēļ konkrētajā vietā var radīt vizuālu traucēkli.

(7)

Tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem būtu jāatbilst Eiropas standartam EN 62232: 2017 (5)“Radiofrekvences lauka intensitātes, jaudas blīvuma un īpatnējā absorbcijas ātruma (SAR) noteikšana radiosakaru bāzes staciju tuvumā, lai novērtētu iedarbību uz cilvēkiem”. Šajā standartā ir noteikta bāzes staciju uzstādīšanas metodika atkarībā no to izstarojumu jaudas, ko ņem vērā, lai novērtētu elektromagnētisko lauku (EML) iedarbību uz cilvēkiem, un tas atbilst Ieteikumā 1999/519/EK noteiktajām robežvērtībām. Šis standarts ir minēts arī Eiropas saskaņotā standarta EN 50401:2017 “Izstrādājuma standarts ekspluatācijā nodoto bāzes staciju iekārtu atbilstības radiofrekvences elektromagnētiskā lauka iedarbības robežvērtībām (110 MHz–100 GHz) apliecināšanai” 6.1. iedaļā saistībā ar novērtējumu par ekspluatācijas vidē ekspluatācijā nodota bezvadu piekļuves punkta atbilstību Ieteikumā 1999/519/EK noteiktajām EML iedarbības robežvērtībām.

(8)

Standartu EN 62232:2017 piemēro visu veidu bāzes stacijām, kuras iedala piecās uzstādīšanas klasēs atbilstoši to ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas (EIRP) dažādajām robežvērtībām, proti, daži milivati (E0 klase), 2 vati (E2 klase), 10 vati (E10 klase), 100 vati (E100 klase) un virs 100 vatiem (E+ klase). Ņemot vērā uzstādīšanas drošības attālumus, kas jāievēro saskaņā ar minēto standartu, un tā kā Direktīvā (ES) 2018/1972 noteikts, ka tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem jābūt mazjaudas iekārtām, šī regula būtu jāpiemēro tikai E0, E2 un E10 uzstādīšanas klašu iekārtām. Standarta EN 62232:2017 6.2.4. punkta 2. tabulā noteikts, ka E10 klases antenas zemākajai izstarojošajai daļai jāatrodas vismaz 2,2 metrus virs plašai sabiedrībai paredzētiem gājēju ceļiem, lai nodrošinātu vismaz 20 cm attālumu starp galveno antenas staru kūli un 2 m gara cilvēka ķermeni (6).

(9)

Estētisku apsvērumu dēļ tādu E10 klases tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu, kuru tilpums varētu būt maksimāli pieļaujamie 30 litri, uzstādīšana būtu jāatļauj tikai plašās telpās, kur griestu augstums ir vismaz 4 metri, piemēram, muzejos, stadionos, konferenču centros, lidostās, metro/transporta stacijās, dzelzceļa stacijās vai tirdzniecības centros.

(10)

Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkts nedrīkstētu apdraudēt visas tās balsta konstrukcijas stabilitāti, uz kuras to uzstāda, un tādēļ tā masa vai forma nedrīkstētu radīt vajadzību pastiprināt izmantoto balsta konstrukciju.

(11)

Lai kompetentās iestādes varētu veikt uzraudzību un pārraudzību, jo īpaši gadījumos, kad ir daudzas blakusesošas vai kopvietotas antenu sistēmas, visiem operatoriem, kas izvērš šajā regulā noteiktajiem raksturlielumiem atbilstošus E2 vai E10 klases tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus, būtu par šādu uzstādīšanu savlaicīgi jāinformē kompetentā iestāde. Šajā nolūkā operatoram ne vēlāk kā divas nedēļas pēc uzstādīšanas būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei paziņojums par uzstādīšanu, norādot attiecīgo piekļuves punktu atrašanās vietas un tehniskos raksturlielumus, kā arī paziņojums par uzstādīšanas atbilstību šīs regulas noteikumiem. Lai nodrošinātu vienkāršu procesu visās dalībvalstīs, šis paziņojums būtu jāiesniedz vienotā informācijas punktā, piemēram, tajā, kas izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/61/ES (7).

(12)

Šai regulai nebūtu jāskar dalībvalstu pilnvaras, izmantojot līdzekļus, kas nav individuālas atļaujas saistībā ar tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvēršanu, noteikt to EML summāros līmeņus, ko rada tādu tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu kopvietošana vai apvienošana vienuviet, uz kuriem attiecas Direktīvas (ES) 2018/1972 57. panta 1. punkta otrā daļa, kā arī cita veida bāzes staciju kopvietošana vai apvienošana vienuviet, lai nodrošinātu to atbilstību piemērojamajām summārajām iedarbības robežvērtībām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(13)

Ir paredzēta attiecīgo standartu turpmāka izstrāde, tāpēc, ja ar tiem paredzēts aptvert tādus tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus, kuros izmanto aktīvās antenu sistēmas, šādiem piekļuves punktiem šajā posmā nebūtu jāpiemēro bezatļauju izvēršanas režīms.

(14)

Šīs regulas piemērošana būtu regulāri jāuzrauga, lai atvieglotu tās pārskatīšanu, ņemot vērā iespējamus Eiropas standarta EN 62232 atjauninājumus vai citas attiecīgas norises standartizācijas jomā, jo īpaši attiecībā uz aktīvo antenu sistēmu izmantošanu, tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu tehnoloģiju modernizāciju, nepieciešamību atbalstīt daudzas joslas un koplietošanas (vairākoperatoru) risinājumus, kā arī iespējamus Ieteikuma 1999/519/EK atjauninājumus.

(15)

Šai regulai nebūtu jāskar valstu pasākumi attiecībā uz drošību, komunālajiem pakalpojumiem, privātīpašuma respektēšanu, tajā skaitā īpašnieku tiesībām lemt par sava īpašuma lietošanu, kā arī attiecībā uz piekļuves tiesībām, kas saistītas ar tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta savienojumu ar plaša apgabala tīklu atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.

(16)

Šai regulai nebūtu jāskar mazāk ierobežojošu režīmu piemērošana valstu līmenī tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvēršanai.

(17)

Direktīvu (ES) 2018/1972 sāks piemērot no 2020. gada 21. decembra, tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Sakaru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula nosaka Direktīvas (ES) 2018/1972 57. panta 1. punktā minēto tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu fiziskos un tehniskos raksturlielumus.

Šo regulu nepiemēro tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem ar aktīvās antenas sistēmu.

2. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (EIRP)” ir antenai pievadītās jaudas un antenas pastiprinājuma dotajā virzienā reizinājums attiecībā pret izotropisku antenu (absolūtais jeb izotropiskais pastiprinājums);

2)

“antenas sistēma” ir tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta aparatūras daļa, kas izstaro enerģiju radiofrekvencē, lai galalietotājiem nodrošinātu bezvadu savienojamību;

3)

“aktīvās antenas sistēma (AAS)” ir tāda antenas sistēma, kur amplitūda vai/un fāze starp antenas elementiem tiek nepārtraukti koriģēta, mainot antenas izstarojuma vērsumu atkarībā no īslaicīgām izmaiņām ēterā. Tas neietver staru kūļa veidošanu ilgtermiņā, piemēram, ar pastāvīgu antenas elektrisko noliekumu. Ar AAS aprīkotā tuvas darbības bezvadu piekļuves punktā AAS ir tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta sastāvdaļa;

4)

“telpas” ir jebkāda tāda telpa, tajā skaitā transportlīdzekļi, kam ir griesti vai jumts vai jebkāda stacionāra vai pārvietojama konstrukcija vai ierīce, kas var nosegt visu šo telpu, un kura, izņemot durvis, logus un ejas, ir pastāvīgi vai uz kādu laiku norobežota ar sienām vai sānu norobežojumiem neatkarīgi no jumtam, sienām vai sānu norobežojumiem izmantotā materiāla veida un neatkarīgi no tā, vai šāda konstrukcija ir pastāvīga vai pagaidu;

5)

“ārpus telpām” ir jebkāda vieta, kas neatrodas telpās.

3. pants

1.   Direktīvas (ES) 2018/1972 57. panta 1. punkta otrajā daļā minētie tuvas darbības bezvadu piekļuves punkti atbilst šīs regulas pielikuma B punktā noteiktajām Eiropas standarta prasībām un ir vai nu:

a)

pilnīgi un droši integrēti balsta konstrukcijās tā, ka tie nav redzami plašai sabiedrībai; vai arī

b)

atbilst šīs regulas pielikuma A punkta nosacījumiem.

2.   Šīs regulas 1. punkts neskar dalībvalstu pilnvaras, izmantojot līdzekļus, kas nav individuālas atļaujas saistībā ar tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvēršanu, noteikt to elektromagnētisko lauku summāros līmeņus, ko rada tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu kopvietošana vai apvienošana vienuviet, un pilnvaras nodrošināt atbilstību piemērojamajām summārajām elektromagnētisko lauku iedarbības robežvērtībām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

3.   Operatori, kas ir izvērsuši 1. punkta nosacījumiem atbilstošus E2 vai E10 klases tuvas darbības bezvadu piekļuves punktus, divu nedēļu laikā pēc katra šāda punkta ierīkošanas paziņo valsts kompetentajai iestādei par minēto piekļuves punktu uzstādīšanu un atrašanās vietu, kā arī par prasībām, kurām tie atbilst saskaņā ar minēto punktu.

4. pants

Dalībvalstis regulāri uzrauga šīs regulas un jo īpaši tās 3. panta 1. punkta piemērošanu un ziņo par to Komisijai, tajā skaitā par to, kādas tehnoloģijas izmantotas izvērstajos tuvas darbības bezvadu piekļuves punktos, pirmo ziņojumu iesniedzot līdz 2021. gada 31. decembrim un pēc tam katru gadu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 21. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 20. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 321, 17.12.2018., 36. lpp.

(2)  Padomes Ieteikums 1999/519/EK (1999. gada 12. jūlijs) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību (OV L 199, 30.7.1999., 59. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).

(4)  Smart 2018/0017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/463e2d3d-1d8f-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-112125706

(5)  Attiecas uz frekvenču diapazonu 110 MHz–100 GHz.

(6)  EN 62232:2017 C.3 pielikums.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/61/ES (2014. gada 15. maijs) par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai (OV L 155, 23.5.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

A.   Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie nosacījumi

1.

Plašai sabiedrībai redzamās vienu vai vairākus radiofrekvenču spektra lietotājus apkalpojoša tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta daļas kopējais tilpums nepārsniedz 30 litrus.

2.

Plašai sabiedrībai redzamo daļu kopējais tilpums nepārsniedz 30 litrus tādiem vairākiem atsevišķiem tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem, kuri visi atrodas uz viena infrastruktūras objekta ar atsevišķu, norobežotu virsmu, piemēram, apgaismes staba, luksofora, informācijas stenda vai autobusu pieturas.

3.

Ja tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta antenas sistēma un citi elementi, piemēram, radiofrekvenču bloks, digitālais procesors, atmiņas bloks, dzeses sistēma, barošanas avots, kabeļsavienojumi, atvilces elementi vai zemējuma un stiprinājuma elementi, ir uzstādīti atsevišķi, visām šādu elementu daļām, kas pārsniedz 30 litru tilpuma robežvērtību, jābūt neredzamām plašai sabiedrībai.

4.

Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkts ir vizuāli saderīgs ar balsta konstrukciju, tā lielums ir proporcionāls balsta konstrukcijas kopējam lielumam, tā forma ir pieskaņota, krāsas neitrālas tā, lai tās saskanētu vai saplūstu ar balsta konstrukciju, kabeļi ieslēpti, un tas kopā ar citiem tuvas darbības bezvadu piekļuves punktiem, kas jau uzstādīti tajā pašā vai piegulošos objektos, nerada vizuālu traucēkli.

5.

Tuvas darbības bezvadu piekļuves punkta masa un forma nerada vajadzību pastiprināt balsta konstrukciju.

6.

E10 uzstādīšanas klases tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvieto tikai ārpus telpām vai plašās telpās, kuru griestu augstums ir vismaz 4 m.

B.   Regulas 3. panta 1. punktā minētā Eiropas standarta prasības

1.

Tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvērš atbilstoši E0, E2 un E10 uzstādīšanas klasēm, kas noteiktas Eiropas standarta EN 62232:2017 “Radiofrekvences lauka intensitātes, jaudas blīvuma un īpatnējā absorbcijas ātruma (SAR) noteikšana radiosakaru bāzes staciju tuvumā, lai novērtētu iedarbību uz cilvēkiem” 6.2.4. punkta 2. tabulā.

2.

Ja viena vai vairāku tādu tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu, uz kuriem attiecas šī regula, vairākas antenu sistēmas (vai to daļas) ir kopvietotas, 1. punktā minētajā standartā ietvertos kritērijus attiecībā uz EIRP piemēro visu kopvietoto antenu sistēmu (vai to daļu) EIRP summai.