14.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 225/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1018

(2020. gada 13. jūlijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū dzelzs pirofosfātu apstiprina par darbīgo vielu ar zemu kaitīguma pakāpi un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2. punktu saistībā ar tās 22. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. panta 1. punktu BROS Sp. z o.o. Sp.k. Polijai 2015. gada 28. decembrī iesniedza pieteikumu, kurā lūdza apstiprināt darbīgo vielu dzelzs pirofosfātu.

(2)

2016. gada 24. jūnijā Polija kā ziņotāja dalībvalsts saskaņā ar minētās regulas 9. panta 3. punktu pieteikuma iesniedzējam, pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) paziņoja, ka pieteikums ir pieņemams.

(3)

2018. gada 21. augustā ziņotāja dalībvalsts Komisijai projekta veidā iesniedza novērtējuma ziņojumu par to, vai ir gaidāms, ka minētā darbīgā viela atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem, un tā kopiju nosūtīja Iestādei.

(4)

Iestāde rīkojās atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta 1. punktam. Tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 12. panta 3. punktu pieprasīja, lai pieteikuma iesniedzējs dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei sniegtu papildu informāciju. 2019. gada 9. augustā ziņotāja dalībvalsts atjaunināta novērtējuma ziņojuma projekta veidā Iestādei iesniedza sagatavoto papildu informācijas novērtējumu.

(5)

2019. gada 17. decembrī Iestāde pieteikuma iesniedzējam, dalībvalstīm un Komisijai paziņoja savu secinājumu (2) par to, vai ir gaidāms, ka darbīgā viela dzelzs pirofosfāts atbildīs Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Savu secinājumu Iestāde publiskoja.

(6)

2020. gada 23. un 24. martā Komisija Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai iesniedza pārskata ziņojumu par dzelzs pirofosfātu un 2020. gada 19. maijā – šīs regulas projektu, kurā paredzēta dzelzs pirofosfāta apstiprināšana.

(7)

Pieteikuma iesniedzējam tika dota iespēja par pārskata ziņojumu iesniegt komentārus.

(8)

Par vismaz viena šo darbīgo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa vienu vai vairākiem reprezentatīviem lietojumiem un, konkrētāk, par lietojumiem, kas tika pārbaudīti un detalizēti pārskata ziņojumā, ir konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji ir izpildīti.

(9)

Komisija turklāt uzskata, ka dzelzs pirofosfāts atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1107/2009 22. pantam ir darbīgā viela ar zemu kaitīguma pakāpi. Dzelzs pirofosfāts faktiski nav viela, kas rada bažas, un atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 5. punkta nosacījumiem, arī 5.1.2. punkta otrajai daļai. Konkrētāk, lai gan dzelzs pirofosfāts tiek uzskatīts par noturīgu vielu, tas galu galā sadalās jonos, kuri ir dabiska cilvēku uztura sastāvdaļa, visuresoši vidē un nepieciešami cilvēka un dzīvnieku organisma darbībai. Tātad gaidāms, ka no lietojumiem, kas apstiprināti ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, izrietošā cilvēku, dzīvnieku un vides papildu eksponētība būs niecīga salīdzinājumā ar reālās dabiskās situācijās paredzamo.

(10)

Tāpēc ir lietderīgi dzelzs pirofosfātu apstiprināt par darbīgo vielu ar zemu kaitīguma pakāpi.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4. punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (3).

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprināšana

I pielikumā specificēto darbīgo vielu dzelzs pirofosfātu apstiprina ar minētajā pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate. (“Secinājums par pesticīdu riska profesionālizvērtēšanu attiecībā uz darbīgo vielu dzelzs pirofosfātu”.) EFSA Journal, 2020;18(1):5986 (25 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2020.5986.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība  (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

Dzelzs pirofosfāts

CAS Nr.: 10058-44-3

CIPAC Nr.: —

dzelzs(3+) difosfāts

≥ 802 g/kg

Šādi piemaisījumi rada bažas par toksiskumu un vidi, un tehniskajā materiālā tie nedrīkst pārsniegt turpmāk norādīto koncentrāciju:

Svins: 3 mg/kg

Dzīvsudrabs: 0,1 mg/kg

Kadmijs: 1 mg/kg

3.8.2020.

3.8.2035.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dzelzs pirofosfātu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.


(1)  Detalizēta papildinformācija par darbīgās vielas identitāti un tās specifikācija ir norādītas pārskata ziņojumā.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma D daļā pievieno šādu ierakstu:

Nr.

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība  (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa beigas

Īpaši noteikumi

“20

Dzelzs pirofosfāts

CAS Nr.: 10058-44-3

CIPAC Nr.: —

dzelzs(3+) difosfāts

≥ 802 g/kg

Šādi piemaisījumi rada bažas par toksiskumu un vidi, un tehniskajā materiālā tie nedrīkst pārsniegt turpmāk norādīto koncentrāciju:

Svins: 3 mg/kg

Dzīvsudrabs: 0,1 mg/kg

Kadmijs: 1 mg/kg

3.8.2020.

3.8.2035.

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dzelzs pirofosfātu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.”


(1)  Detalizēta papildinformācija par darbīgās vielas identitāti un tās specifikācija ir norādītas pārskata ziņojumā.