6.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/967

(2020. gada 3. jūlijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to akustisko atbaidīšanas ierīču signālu un izmantošanas parametriem, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1241 par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem XIII pielikuma A daļā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 (2019. gada 20. jūnijs) par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem (1) un jo īpaši tās 24. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ir izstrādātas vairākas akustiskās ierīces vaļveidīgo atbaidīšanai no zvejas rīka, un ir pierādīts, ka tās samazina vaļveidīgo sugu piezveju zvejā ar stacionāriem tīkliem. Šādas ierīces ir jāizmanto apgabalos un zvejniecībās, kur ir zināms vai paredzams augsts vaļveidīgo piezvejas līmenis, kā noteikts Regulas (ES) 2019/1241 XIII pielikuma A daļas 1.1. punktā.

(2)

Regula (ES) 2019/1241 vienkāršo Eiropas Savienībā spēkā esošo tiesisko regulējumu attiecībā uz tehniskajiem saglabāšanas pasākumiem, kurš gadu gaitā bija kļuvis ļoti sarežģīts. Vienkāršošanas procesā ar Regulu (ES) 2019/1241 tika atcelta Padomes Regula (EK) Nr. 812/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā (2), un tika pārņemti tikai galvenie nejaušas nozvejas mazināšanas tehniskie pasākumi, piemēram, prasība konkrētos apgabalos zvejas rīkus izmantot kopā ar akustiskām atbaidīšanas ierīcēm, lai samazinātu vaļveidīgo nejaušu nozveju.

(3)

Padomes Regulas (EK) Nr. 812/2004 3. pantā un II pielikumā noteiktās detalizētās tehniskās specifikācijas par akustisko atbaidīšanas ierīču efektivitāti Regulā (ES) 2019/1241 netika pārņemtas. Attiecīgi šajā regulā būtu jānosaka patlaban Regulas (ES) 2019/1241 XIII pielikuma A daļas 1.1. punktā prasīto akustisko atbaidīšanas ierīču detalizētas tehniskās specifikācijas vai izmantošanas nosacījumi, kas ir līdzīgi tiem, kuri iepriekš noteikti Regulas (EK) Nr. 812/2004 3. pantā un II pielikumā.

(4)

Tomēr atbilstoši Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ieteikumam (3) tehniskajām specifikācijām nevajadzētu ierobežot jaunu akustisko atbaidīšanas ierīču izstrādi. Tāpēc būtu jādod dalībvalstīm iespēja šīs regulas nolūkā atļaut izmantot jaunizstrādātas un iedarbīgas akustiskās atbaidīšanas ierīces, kas neatbilst šajā regulā noteiktajām tehniskajām specifikācijām, ar noteikumu, ka ir pierādījumi tam, ka šādas ierīces vismaz tikpat efektīvi samazina vaļveidīgo sugu piezveju kā Regulā (ES) 2019/1241 (un uz minētās regula pamata pieņemtos turpmākos īstenošanas noteikumos) noteiktās ierīces. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var atļaut izmantot akustiskās atbaidīšanas ierīces, kas atbilst šādām alternatīvām tehniskajām specifikācijām vai nosacījumiem.

(5)

Ņemot vērā trūkumus, kas uzsvērti Komisijas līdz šim saņemtajos ziņojumos par to noteikumu kontroli un īstenošanu, kas attiecas uz akustisko atbaidīšanas ierīču izmantošanas tehniskajām specifikācijām, šajā regulā būtu jāprecizē, ka akustiskajām atbaidīšanas ierīcēm ir jādarbojas visā zvejas darbības laikā, nevis tikai tīklu ievietošanas brīdī.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par Regulas (ES) 2019/1241 XIII pielikuma A daļā minēto akustisko atbaidīšanas ierīču signālu un izmantošanas parametriem.

2. pants

1.   Savienības zvejas kuģu kapteiņi nodrošina, ka Regulas (ES) 2019/1241 XIII pielikuma 1.1. punktā minētās akustiskās atbaidīšanas ierīces pilnībā darbojas visā zvejas darbības laikā.

2.   Šādas akustiskās atbaidīšanas ierīces atbilst kādai no šīs regulas pielikumā noteiktajām tehnisko specifikāciju un izmantošanas nosacījumu kopām.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis var atļaut izmantot pielikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām vai izmantošanas nosacījumiem neatbilstošas akustiskās atbaidīšanas ierīces ar noteikumu, ka šādas ierīces vismaz tikpat efektīvi samazina vaļveidīgo nejaušas nozvejas kā pielikumā noteiktajām tehniskajām specifikācijām vai nosacījumiem atbilstošas akustiskās atbaidīšanas ierīces un tas ir pienācīgi dokumentēts.

4.   Par atļaujām, kas izdotas saskaņā ar 3. punktu, dalībvalstis informē Komisiju divu mēnešu laikā no minēto atļauju izdošanas dienas.

5.   Paziņojumam, kas minēts 4. punktā, pievieno detalizētu tehnisko un zinātnisko informāciju par akustiskajām atbaidīšanas ierīcēm, kas atļautas saskaņā ar 3. punktu, un to ietekmi uz vaļveidīgo nejaušām nozvejām.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 3. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 198, 25.7.2019., 105. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 812/2004 (2004. gada 26. aprīlis), ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz vaļveidīgo nejaušu nozveju zvejniecībā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 88/98 (OV L 150, 30.4.2004., 12. lpp.).

(3)  ZZTEK (19-07), 2019. gada jūlijs: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2489016/STECF+19-07+-+Incid+catches+cetaceans.pdf/3485bafd-4350-40af-8d72-0226a68cb86e.


PIELIKUMS

AKUSTISKO ATBAIDĪŠANAS IERĪČU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

Visām akustiskajām atbaidīšanas ierīcēm, ko izmanto, piemērojot 2. panta 2. punktu, jāatbilst kādai no šādām signālu un izmantošanas parametru kopām:

 

1. kopa

2. kopa

 

Signāla parametri

Signāla sintēze

Digitāls

Analogs

Tonāls/platjoslas

Platjoslas/tonāls

Tonāls

Skaņas avota līmeņi (maksimālais – minimālais)

Re 1 μPa@1 m

145 dB

130–150 dB

Pamatfrekvence

a)

20–160 KHz

platjoslas izvērse

b)

10KHz tonāls signāls

10 KHz

Augstfrekvences harmonika

Impulsa ilgums (nomināls)

300 ms

300 ms

Impulsu intervāls

a)

4–30 sekundes (neregulārs)

b)

4 sekundes

4 sekundes

 

Izmantošanas parametri

Maksimālais attālums starp divām akustiskajām atbaidīšanas ierīcēm visā tīklu garumā

200 m, pa vienai akustiskajai ierīcei abos tīkla (vai kopā savienotu tīklu kombinācijas) galos

100 m, pa vienai akustiskajai ierīcei abos tīkla (vai kopā savienotu tīklu kombinācijas) galos