26.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/872

(2020. gada 24. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas ir skārušas lauksaimniekus un lauku uzņēmumus līdz šim nepieredzētā veidā. Dalībvalstīs ieviestie plašie pārvietošanās ierobežojumi, arī veikalu, āra tirgu, restorānu un citu viesmīlības iestāžu obligātā slēgšana, ir izraisījuši ekonomikas traucējumus lauksaimniecības nozarē un lauku kopienās un radījuši likviditātes un naudas plūsmas problēmas lauksaimniekiem un tiem mazajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Tādējādi ir izveidojusies ārkārtas situācija, kas ir jārisina.

(2)

Lai mazinātu Covid-19 uzliesmojuma rezultātā izraistītās krīzes (“krīze”) ietekmi, būtu jāpieņem jauns ārkārtas un pagaidu pasākums nolūkā novērst likviditātes problēmas, kas apdraud lauksaimniecības darbību nepārtrauktību un mazo uzņēmumu, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi, darbības turpināšanos.

(3)

Ar minēto atbalstu dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot pieejamos fondus saskaņā ar savām spēkā esošajām lauku attīstības programmām, lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kurus sevišķi skārusi krīze. Atbalsts, kura mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības uzņēmumu konkurētspēju un lauku saimniecību dzīvotspēju, būtu jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, lai pieejamos resursus maksimāli novirzītu tiem saņēmējiem, kuri visvairāk cieš no krīzes. Attiecībā uz lauksaimniekiem šādi kritēriji var ietvert ražošanas nozares, lauksaimniecības veidus, lauku saimniecību struktūras, lauksaimniecības produktu tirdzniecības veidus un nodarbināto sezonas darbinieku skaitu; MVU gadījumā šādi kritēriji var ietvert nozaru veidus, darbības veidus, reģionu veidus un citus īpašus ierobežojumus.

(4)

Ņemot vērā minētā pasākuma steidzamību un izņēmuma raksturu, būtu jānosaka vienreizējs maksājums un pasākuma piemērošanas termiņš, vienlaikus atgādinot principu, ka Komisija maksājumus veic saskaņā ar budžeta apropriācijām un atbilstoši pieejamajam finansējumam.

(5)

Lai sniegtu lielāku atbalstu vissmagāk skartajiem lauksaimniekiem vai MVU, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm vienreizējo maksājumu līmeni pielāgot konkrētām atbalsttiesīgo saņēmēju kategorijām, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

(6)

Lai jaunajam pasākumam nodrošinātu pienācīgu finansējumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 (3), neapdraudot citus lauku attīstības programmu mērķus, būtu jānosaka Savienības ieguldījuma maksimālā daļa minētajā pasākumā.

(7)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, reaģēt uz krīzes ietekmi, ieviešot īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no ELFLA, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ierosinātās darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(8)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1305/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Ņemot vērā vajadzību steidzami risināt krīzi, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.

(10)

Ņemot vērā ar krīzi saistītās situācijas steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1305/2013 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

39.b pants

Ārkārtas pagaidu atbalsts lauksaimniekiem un MVU, kurus sevišķi skārusi Covid-19 krīze

1.   Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu nodrošina ārkārtas palīdzību lauksaimniekiem un MVU, kurus sevišķi skārusi Covid-19 krīze, ar mērķi nodrošināt to uzņēmējdarbības nepārtrauktību, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kā arī MVU, kas nodarbojas ar LESD I pielikumā ietverto lauksaimniecības produktu vai kokvilnas (izņemot zivsaimniecības produktu) pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Ražošanas procesa rezultāts var būt arī produkts, uz kuru minētais pielikums neattiecas.

3.   Dalībvalstis atbalstu mērķtiecīgi novirza Covid-19 krīzes visvairāk skartajiem saņēmējiem, nosakot, pamatojoties uz pieejamajiem pierādījumiem, tādus atbilstības nosacījumus un, ja attiecīgā dalībvalsts to uzskata par vajadzīgu, tādus atlases kritērijus, kas ir objektīvi un nediskriminējoši.

4.   Atbalstu sniedz vienreizēja maksājuma veidā, kas jāsamaksā līdz 2021. gada 30. jūnijam, pamatojoties uz atbalsta pieteikumiem, kurus kompetentā iestāde apstiprinājusi līdz 2020. gada 31. decembrim. Pēc tam Komisija to atmaksā saskaņā ar budžeta apropriācijām un atbilstoši pieejamajam finansējumam. Maksājumu līmeni var diferencēt pa saņēmēju kategorijām saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

5.   Atbalsta maksimālā summa nepārsniedz 7 000 EUR vienam lauksaimniekam un 50 000 EUR vienam MVU.

6.   Piešķirot atbalstu saskaņā ar šo pantu, dalībvalstis ņem vērā atbalstu, kas, reaģējot uz Covid-19 krīzes ietekmi, piešķirts saskaņā ar citiem valsts vai Savienības atbalsta instrumentiem vai privātām shēmām.”;

2)

regulas 49. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalsts iestāde, kas atbild par darbību atlasi, nodrošina, ka darbības, izņemot 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 24. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 28.–31. pantā, 33., 34. pantā un 36.–39.b pantā minētās darbības, tiek atlasītas saskaņā ar šā panta 1. punktā minētajiem atlases kritērijiem un saskaņā ar pārredzamu un labi dokumentētu procedūru.”;

3)

regulas 59. pantā iekļauj šādu punktu:

“6.a   ELFLA atbalsts, ko sniedz saskaņā ar 39.b pantu, nepārsniedz 2 % no kopējā ELFLA ieguldījuma lauku attīstības programmā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 24. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

N. BRNJAC


(1)  2020. gada 11. jūnija atzinums (Oficialajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 19. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 24. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).