29.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/714

(2020. gada 28. maijs),

ar ko attiecībā uz elektronisko dokumentu izmantošanu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību veikšanā un attiecībā uz pagaidu pasākumu piemērošanas laikposmu groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/466

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 141. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/625 cita starpā nosaka, kā dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāveic oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības. Tā Komisiju arī pilnvaro ar īstenošanas aktu pieņemt piemērotus pagaidu pasākumus, kas nepieciešami, lai ierobežotu riskus cilvēka, dzīvnieku un augu veselībai un dzīvnieku labturībai, ja tai ir liecības, ka kādas dalībvalsts kontroles sistēmas darbība ir nopietni traucēta.

(2)

Lai reaģētu uz pašreizējās, ar koronavīrusa slimību (Covid-19) saistītās krīzes izraisītajiem īpašajiem apstākļiem, Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/466 (2) dalībvalstīm ļauj piemērot pagaidu pasākumus saistībā ar oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām. Minētā īstenošanas regula ar zināmiem nosacījumiem ļauj oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības ar oficiālajiem sertifikātiem un oficiālajiem apliecinājumiem izdarīt, izmantojot šādu sertifikātu vai apliecinājumu elektronisku kopiju.

(3)

Lai nodrošinātu netraucētu tirdzniecību, būtu jāprecizē, ka oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības var veikt, tām izmantojot sertifikāta vai apliecinājuma oriģināla kopiju, kas iesniegta ar konkrētiem elektroniskiem līdzekļiem. Turklāt būtu jāprecizē, ka pienākums minēto dokumentu oriģinālu iesniegt, tiklīdz tas ir tehniski iespējams, atkrīt, ja oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības veiktas uz Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES) sagatavoto un iesniegto elektronisko datu pamata.

(4)

Dažas dalībvalstis informējušas Komisiju un citas dalībvalstis par to, ka ar Covid-19 saistītās krīzes dēļ to kontroles sistēmu darbība ir nopietni traucēta un ka grūtības veikt oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības pastāvēs arī pēc 2020. gada 1. jūnija. Lai reaģētu uz šiem nopietnajiem traucējumiem un sekmētu oficiālo kontroļu un citu oficiālo darbību plānošanu un veikšanu ar Covid-19 saistītās krīzes laikā, Īstenošanas regulas (ES) 2020/466 piemērošanas periods būtu jāpagarina līdz 2020. gada 1. augustam.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2020/466 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2020/466 groza šādi:

1)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

4. pants

1.   Oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības ar oficiālajiem sertifikātiem un oficiālajiem apliecinājumiem izņēmuma kārtā var izdarīt:

a)

uz tādas šādu sertifikātu vai apliecinājumu oriģināla kopijas pamata, kas darīta pieejama elektroniski, un ja vien persona, kas atbild par oficiālā sertifikāta vai oficiālā apliecinājuma uzrādīšanu, kompetentajai iestādei iesniedz paziņojumu, kas apliecina, ka oficiālā sertifikāta vai oficiālā apliecinājuma oriģināls tiks iesniegts tik drīz, cik tehniski iespējams; vai

b)

uz šādu sertifikātu vai apliecinājumu elektronisko datu pamata, ja vien kompetentā iestāde minētos datus sagatavojusi un iesniegusi TRACES.

2.   Veicot šā panta 1. punktā minētās oficiālās kontroles un citas oficiālās darbības, kompetentā iestāde ņem vērā attiecīgo dzīvnieku un preču neatbilstības risku un operatoru līdzšinējo sniegumu, proti, attiecībā uz šiem operatoriem veikto oficiālo kontroļu iznākumu un to, kā tie ievēro Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā minētos noteikumus.”;

2)

regulas 6. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

 

“To piemēro līdz 2020. gada 1. augustam.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 2. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 28. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/466 (2020. gada 30. marts) par pagaidu pasākumiem ar mērķi ierobežot riskus cilvēka, dzīvnieku un augu veselībai un dzīvnieku labturībai laikā, kad koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 dēļ ir nopietni traucēta dalībvalstu kontroles sistēmu darbība (OV L 98, 31.3.2020., 30. lpp.).