27.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 165/25


PADOMES REGULA (ES) 2020/699

(2020. gada 25. maijs)

par pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE) un Eiropas Kooperatīvo sabiedrību (SCE) pilnsapulcēm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 352. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Lai ierobežotu Covid-19 uzliesmojumu, ko Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 11. martā pasludināja par pandēmiju, dalībvalstis ir ieviesušas virkni vēl nepieredzētu pasākumu, jo īpaši attiecībā uz ierobežojumiem iet ārā un cilvēku sociālo distancēšanos.

(2)

Šādi pasākumi var kavēt uzņēmējsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības pildīt savus juridiskos pienākumus saskaņā ar valsts un Savienības uzņēmējdarbības tiesībām, jo īpaši radot tām ievērojamas grūtības pilnsapulču sasaukšanā.

(3)

Valsts līmenī dalībvalstis ir ieviesušas ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu uzņēmējsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības un nodrošinātu tām nepieciešamos rīkus un elastību pašreizējos ārkārtas apstākļos, kurus radījusi Covid-19 pandēmija. Konkrētāk, daudzas dalībvalstis ir ļāvušas izmantot digitālos rīkus un procesus pilnsapulču sasaukšanai un pagarinājušas pilnsapulču rīkošanas termiņus 2020. gadā.

(4)

Savienības līmenī Eiropas uzņēmējsabiedrības (“SE”) reglamentē Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (1), bet Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (“SCE”) reglamentē Padomes Regula (EK) Nr. 1435/2003 (2). Abās regulās ir noteikts, ka pilnsapulce tiek sasaukta sešu mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām. Ņemot vērā pašreizējos ārkārtas apstākļus, kurus radījusi Covid-19 pandēmija, būtu jāpiešķir pagaidu atkāpe no minētās prasības. Ņemot vērā to, ka pilnsapulču sasaukšana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka juridiski noteikti vai saimnieciski nepieciešami lēmumi tiek pieņemti savlaicīgi, SE un SCE būtu jāatļauj sasaukt to pilnsapulces 12 mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām ar noteikumu, ka tās tiek rīkotas ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī. Tā kā šis ir pagaidu pasākums Covid-19 pandēmijas radīto ārkārtas apstākļu dēļ, minētā atkāpe būtu jāpiemēro tikai pilnsapulcēm, kurām jānotiek 2020. gadā.

(5)

Šīs regulas pieņemšanai Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD) neparedz citas pilnvaras, izņemot tās, kas noteiktas 352. pantā.

(6)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, paredzēt pagaidu ārkārtas risinājumu, ar ko SE un SCE var atkāpties no Regulas (EK) Nr. 2157/2001 un Regulas (EK) Nr. 1435/2003 noteikumiem par pilnsapulču rīkošanas termiņiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(7)

Ņemot vērā to, ka Regulās (EK) Nr. 2157/2001 un (EK) Nr. 1435/2003 minētais sešu mēnešu laikposms beigsies 2020. gada maijā vai jūnijā, un to, ka būs jāņem vērā sasaukšanai nepieciešamie laikposmi, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā.

(8)

Ņemot vērā minēto steidzamību, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots LES, LESD un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pagaidu pasākums attiecībā uz Eiropas uzņēmējsabiedrību ( SE ) pilnsapulcēm

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2157/2001 54. panta 1. punktu SE pilnsapulce ir jāsasauc 2020. gadā, konkrētā SE var, atkāpjoties no minētā noteikuma, sapulci rīkot 12 mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām ar noteikumu, ka sapulce tiek rīkota līdz 2020. gada 31. decembrim.

2. pants

Pagaidu pasākums attiecībā uz Eiropas Kooperatīvo sabiedrību ( SCE ) pilnsapulcēm

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1435/2003 54. panta 1. punktu SCE pilnsapulce ir jāsasauc 2020. gadā, konkrētā SCE var, atkāpjoties no minētā noteikuma, sapulci rīkot 12 mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām ar noteikumu, ka sapulce tiek rīkota līdz 2020. gada 31. decembrim.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.).

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1435/2003 (2003. gada 22. jūlijs) par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (OV L 207, 18.8.2003., 1. lpp.).