7.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/622

(2020. gada 29. aprīlis)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 29. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā

Nodokļu politikas un muitas savienības

Ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Automobiļu radio taisnstūrveida priekšējais panelis (tā sauktais “vadības panelis”), kurā ir vairākas spiežamās pogas dažādu radio funkciju aktivēšanai. Tas ir izgatavots no plastmasas. Uz pogām/slēdžiem ir lāzergravēti uzraksti.

Izstrādājums tiek uzrādīts bez elektriskām vai elektroniskām sastāvdaļām.

Sk. attēlus  (*1)

8529 90 92

Klasifikācija noteikta, ievērojot Kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu, XVI sadaļas 2.b) piezīmi un KN kodu 8529, 8529 90 un 8529 90 92 formulējumu.

Izstrādājumam ir tieša nozīme automobiļu radio lietošanā. Tā ir būtiska sastāvdaļa automobiļu radio darbībai un ļauj aktivizēt kontaktpunktus un tādējādi piekļūt dažādām radio funkcijām. Ņemot vērā tā uzbūvi un darbības veidu, to var izmantot tikai par automobiļu radio sastāvdaļu. (Sk. Tiesas 2007. gada 15. februāra spriedumu RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110). Tāpēc to uzskata par radio daļu. Tāpēc izstrādājums klasificējams pozīcijā 8529 pie citādām daļām aparatūrai, kas minēta pozīcijā 8527.

Klasifikācija ar KN kodu 8529 90 49 nav iespējama, jo izstrādājums ir nevis “korpuss un apvalks” pozīcijas 8529 nozīmē, bet gan automobiļu radio priekšējais panelis (sk. arī Kombinētās nomenklatūras skaidrojumu par apakšpozīcijām 8529 90 41 un 8529 90 49 trešo rindkopu).

Tāpēc izstrādājums klasificējams ar KN kodu 8529 90 92 pie citādām daļām aparatūrai, kas minēta pozīcijā 8527.

Image 1

Image 2


(*1)  Attēli pievienoti tikai informācijai.