24.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 130/11


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/560

(2020. gada 23. aprīlis),

ar ko attiecībā uz īpašiem pasākumiem Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecības un akvakultūras nozarē groza Regulas (ES) Nr. 508/2014 un (ES) Nr. 1379/2013

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu un 175. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Būtiskais pieprasījuma kritums pēc Covid-19 uzliesmošanas ir satricinājis tirgu un sevišķi smagi skāris zvejniecības un akvakultūras nozari. Veikalu, tirgu, tirdzniecības vietu un izplatīšanas kanālu slēgšanas dēļ ievērojami samazinājušās cenas un pārdošanas apjomi. Pieprasījuma un cenu samazināšanās apvienojumā ar sarežģītas piegādes ķēdes neaizsargātību zvejas flotu darbību un jūras produktu ražošanu padarījusi neizdevīgu. Līdz ar to zvejniekiem ir bijis jāpaliek ostās un akvakultūras audzētājiem pēc dažām nedēļām nāksies savu produkciju izmest vai iznīcināt.

(2)

Būtu jārod iespēja Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondam (EJZF), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 (2), līdz 2020. gada 31. decembrim atbalstīt īpašus pasākumus, kuru mērķis ir mazināt Covid-19 uzliesmojuma ietekmi uz zvejniecības un akvakultūras nozari. Minētajiem pasākumiem būtu jāietver atbalsts sakarā ar zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, tostarp iekšzemes ūdeņos notiekošai zvejai un zvejniekiem, kuri zvejo no krasta, un sakarā ar konkrētiem ekonomiskiem zaudējumiem akvakultūras produktu ražotājiem un apstrādes uzņēmumiem tālākajos reģionos ar noteikumu, ka tie ir Covid-19 uzliesmojuma sekas. Minētajiem pasākumiem būtu jāietver arī apgrozāmo līdzekļu sniegšana akvakultūras produktu ražotājiem un apstrādes uzņēmumiem un atbalsts ražotāju organizācijām un ražotāju organizāciju apvienībām zvejas un akvakultūras produktu uzglabāšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 (3). Izdevumiem par darbībām, ko atbalsta saskaņā ar minētajiem pasākumiem, par atbilstīgiem būtu jākļūst no 2020. gada 1. februāra.

(3)

Resursi, kas dalītās pārvaldības ietvaros pieejami EJZF saistībām, būtu jāsadala tā, lai nodrošinātu fiksētu summu noteikšanu zvejas kontrolei un zinātnisko datu vākšanai, vienlaikus ļaujot 10 % no minētajām summām izmantot pasākumiem, kas saistīti ar Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanu, un papildu izmaksu kompensēšanai tālākajos reģionos. Pārējie dalītās pārvaldības resursi dalībvalstīm būtu jāiedala atkarībā no savām vajadzībām.

(4)

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojuma būtiskās sociālekonomiskās sekas un nepieciešamību pēc ekonomikas likviditātes, būtu jārod iespēja zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, ko izraisījusi Covid-19 uzliesmojuma krīze, atbalstīt ar maksimālo līdzfinansējuma likmi 75 % apmērā no atbilstīgajiem publiskajiem izdevumiem.

(5)

Covid-19 uzliesmojuma seku mazināšanā izmantojamo finanšu resursu pārdalei jābūt elastīgai, tāpēc atbalsta summas maksimumu, kāds piešķirams par minētā uzliesmojuma ietekmē apturēto zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu, noteikt nevajadzētu. Tam nebūtu jāskar spēkā esošie finansiālie maksimumi attiecībā uz citiem zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas gadījumiem. Būtu jāpatur spēkā pienākums par zvejas darbību pagaidu pārtraukšanu piešķirto atbalstu atvilkt no atbalsta, kas tam pašam kuģim piešķirts par zvejas darbību izbeigšanu. Attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanu, prasība par 120 dienu darbību būtu proporcionāli jāsamazina tādu kuģu īpašniekiem, kas reģistrēti mazāk nekā divus gadus, un zvejniekiem, kas sākuši strādāt mazāk nekā divus gadus pirms atbalsta pieprasīšanas.

(6)

Ņemot vērā nepieciešamā atbalsta sniegšanas steidzamību, būtu jārod iespēja paplašināt vienkāršotās procedūras darbības jomu un, lai mazinātu Covid-19 uzliesmojuma sekas, iekļaut tajā grozījumus darbības programmās, kuras attiecas uz īpašajiem pasākumiem un ar tiem saistīto finanšu līdzekļu pārdali. Minētajai vienkāršotajai procedūrai būtu jāaptver grozījumi, kas vajadzīgi attiecīgo pasākumu pilnīgai īstenošanai, tostarp to ieviešana un atbalsta aprēķināšanas metožu apraksts.

(7)

Ņemot vērā ražotāju organizāciju būtisko lomu krīzes pārvarēšanā, ražošanas un tirdzniecības plānu atbalsta maksimālais apjoms būtu jāpalielina līdz 12 % no tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības. Turklāt dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai minēto atbalstu ražotāju organizācijām izmaksāt avansā līdz 100 % apmērā no paredzētā finansiālā atbalsta.

(8)

Covid-19 uzliesmojuma izraisīto pēkšņo zvejas un akvakultūras darbību traucējumu un ar tiem saistītā zvejas un akvakultūras produktu tirgu apdraudējuma sakarībā ir lietderīgi izveidot pārtikas vajadzībām paredzētu zvejas un akvakultūras produktu uzglabāšanas mehānismu. Tā mērķis būs veicināt lielāku tirgus stabilitāti, mazināt risku, ka šādi produkti tiek izšķērdēti vai novirzīti nepārtikas vajadzībām, un palīdzēt mīkstināt krīzes ietekmi uz minēto produktu ienesto peļņu. Minētajam mehānismam būtu jāļauj zvejas un akvakultūras ražotājiem attiecībā uz līdzīgām sugām izmantot vienas un tās pašas saglabāšanas vai konservēšanas metodes, šādi nodrošinot godīgas konkurences saglabāšanu ražotāju starpā.

(9)

Covid-19 uzliesmojuma rezultātā ir pēkšņi un ievērojami samazinājies pieprasījums pēc zvejas un akvakultūras produktiem, tāpēc būtu jārod iespēja daudzumus, par kuriem var pretendēt uz uzglabāšanas atbalstu, palielināt līdz 25 % no attiecīgo produktu daudzuma, ko attiecīgā ražotāju organizācija gadā laidusi pārdošanā.

(10)

Lai dalībvalstis varētu ātri reaģēt uz Covid-19 uzliesmojuma pēkšņumu un neparedzamību, tām vajadzētu būt tiesīgām noteikt uzglabāšanas mehānismu iedarbinošās sliekšņa cenas savām ražotāju organizācijām. Minētās sliekšņa cenas būtu jānosaka tā, lai tirgus dalībnieku starpā saglabātos godīga konkurence.

(11)

EJZF atbalstam vajadzētu būt pieejamam arī pasākumiem, ar ko tirgus dalībniekiem kompensēt Covid-19 uzliesmojuma rezultātā radītos ekonomiskos zaudējumus dažu tālākajos reģionos gūtu zvejas un akvakultūras produktu zvejniecībā, audzēšanā, apstrādē un tirdzniecībā, jo īpaši tos, kas radušies zivju cenu pasliktināšanās vai lielāku uzglabāšanas izmaksu rezultātā. Komisijai būtu bez kavēšanās jāapstiprina šādi dalībvalstu ierosināti pasākumi.

(12)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, mazināt Covid-19 uzliesmojuma sociālo un ekonomisko ietekmi uz zvejniecības un akvakultūras nozari, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ierosinātās darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(13)

Nepieciešamība sniegt atbalstu ir steidzama, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(14)

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu un to, ka steidzami jānovērš ar to saistītā sociālā un ekonomiskā ietekme uz zvejniecības un akvakultūras nozari, tika uzskatīts, ka ir atbilstoši paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas noteikts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(15)

Tādēļ Regulas (ES) Nr. 508/2014 un (ES) Nr. 1379/2013 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 508/2014

Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza šādi:

1)

regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:

13. pants

Budžeta līdzekļi dalītā pārvaldībā

1.   Līdzekļi, kas laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir pieejami EJZF saistībām dalītā pārvaldībā, ir EUR 5 749 331 600 pašreizējās cenās saskaņā ar II pielikumā norādīto sadalījumu pa gadiem.

2.   No 1. punktā minētajiem budžeta līdzekļiem EUR 580 000 000 piešķir 76. pantā minētajiem kontroles un noteikumu izpildes pasākumiem.

3.   No 1. punktā minētajiem budžeta līdzekļiem EUR 520 000 000 piešķir 77. pantā minētajiem datu vākšanas pasākumiem.

4.   No 1. punktā minētajiem budžeta līdzekļiem EUR 192 500 000 saskaņā ar V sadaļas V nodaļu piešķir tālākajiem reģioniem paredzētām kompensācijām. Minētās kompensācijas gadā nepārsniedz:

a)

EUR 6 450 000 Azoru salām un Madeirai;

b)

EUR 8 700 000 Kanāriju salām;

c)

EUR 12 350 000 Francijas tālākajiem reģioniem, kas minēti LESD 349. pantā.

5.   Dalībvalstīm ir iespēja izmantot 2. un 3. punktā pieejamos resursus, tos savstarpēji pārdalot.

6.   10 % no 2. un 3. punktā minētajiem budžeta līdzekļiem var piešķirt pasākumiem, kas saistīti ar Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanu.”;

2)

regulas 16. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstu saistībām laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam pieejamie līdzekļi, kas minēti 13. panta 1. punktā un norādīti II pielikuma tabulā, tiek noteikti, pamatojoties uz šādiem objektīviem kritērijiem:”;

3)

regulas 22. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

tādu darbības programmu grozījumu gadījumā, kas attiecas uz 33. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 35. pantā, 44. panta 4.a punktā, 55. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 57., 66. un 67. pantā un 69. panta 3. punktā minēto atbalstu, tostarp uz finanšu līdzekļu pārdali Covid-19 uzliesmojuma seku novēršanai.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Šā panta 2. punkts neattiecas uz 33. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 34. pantā un 41. panta 2. punktā minēto atbalstu.”;

4)

regulas 25. panta 3. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“3.   Neskarot šā panta 5. punktu, EJZF sniegtais kopējais finansiālais ieguldījums 33. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 34. pantā minētajos pasākumos un 41. pantā minētajā galveno dzinēju vai palīgdzinēju nomaiņā vai modernizācijā nepārsniedz augstāko no šādām divām robežvērtībām:”;

5)

regulas 33. pantu groza šādi:

a)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   EJZF var atbalstīt pasākumus zvejas darbību pagaidu pārtraukšanai šādos gadījumos:

a)

ja tiek īstenoti attiecīgi Regulas (ES) Nr. 1380/2013 12. un 13. pantā minētie Komisijas pasākumi vai dalībvalstu ārkārtas pasākumi, vai saglabāšanas pasākumi, kas noteikti minētās regulas 7. pantā, tostarp bioloģiskās atjaunošanās laikposmi;

b)

ja netiek atjaunoti ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumi vai tiem pievienotie protokoli;

c)

ja zvejas darbību pagaidu pārtraukšana ir paredzēta apsaimniekošanas plānā, kas pieņemts saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006 (*1), vai daudzgadu plānā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 9. un 10. pantu, ja – pamatojoties uz zinātniskajiem ieteikumiem – zvejas piepūles samazinājums ir vajadzīgs, lai sasniegtu Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. panta 2. punktā un 2. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētos mērķus;

d)

ja zvejas darbību pagaidu pārtraukšana laikposmā no 2020. gada 1. februāra līdz 31. decembrim notiek Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, tostarp kuģiem, kuri darbojas saskaņā ar ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 9. punkta otro daļu un atkāpjoties no tā pirmās daļas, izdevumi par darbībām, ko atbalsta saskaņā ar šā punkta pirmās daļas d) apakšpunktu, par atbilstīgiem kļūst no 2020. gada 1. februāra.

2.   Šā panta 1. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minēto atbalstu var piešķirt laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ne ilgāk kā sešu mēnešu garumā par vienu kuģi. Minēto maksimālo ilgumu nepiemēro atbalstam, kas minēts tās pašas daļas d) apakšpunktā.

(*1)  Padomes Regula (EK) Nr. 1967/2006 (2006. gada 21. decembris), kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.).”;"

b)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Šā panta 1. punkta d) apakšpunkta nolūkā piemēro šādas atkāpes:

a)

atkāpjoties no 3. punkta a) apakšpunkta, ja zvejas kuģis atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā ir bijis reģistrēts Savienības zvejas flotes reģistrā mazāk nekā divus gadus, dalībvalstis var aprēķināt minētajam kuģim vajadzīgo zvejas darbību minimālo dienu skaitu kā proporciju no 120 dienām pēdējos divos kalendārajos gados;

b)

atkāpjoties no 3. punkta b) apakšpunkta, ja zvejnieks ir sācis strādāt uz Savienības zvejas kuģa mazāk nekā divus gadus pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienas, dalībvalstis var aprēķināt minētajam zvejniekam vajadzīgo minimālo darba dienu skaitu kā proporciju no 120 dienām pēdējos divos kalendārajos gados;

c)

atkāpjoties no 3. punkta, atbalstu piešķir arī zvejniekiem, kuri zvejo no krasta un kuri pēdējo divu kalendāro gadu laikā pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienas ir strādājuši vismaz 120 dienas. Ja zvejnieks, kurš zvejo no krasta, ir sācis strādāt mazāk nekā divus gadus pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienas, dalībvalstis var aprēķināt minētajam zvejniekam, kurš zvejo no krasta, vajadzīgo minimālo darba dienu skaitu kā proporciju no 120 dienām pēdējos divos kalendārajos gados.”;

6)

regulas 44. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“4.a   Saskaņā ar 33. panta nosacījumiem EJZF var atbalstīt Covid-19 uzliesmojuma rezultātā veiktos zvejas darbību pagaidu pārtraukšanas pasākumus, kas paredzēti 33. panta 1. punkta d) apakšpunktā.”;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu

“5.   Šā panta 1. un 4.a punkta piemērošanas vajadzībām:

a)

atsauces uz zvejas kuģiem 30., 32., 33., 38., 39., 41. un 42. pantā uzskata par atsaucēm uz kuģiem, kas darbojas tikai iekšējos ūdeņos;

b)

atsauces uz jūras vidi 38. pantā uzskata par atsaucēm uz vidi, kurā darbojas iekšējo ūdeņu zvejas kuģis.”;

7)

regulas 55. pantu aizstāj ar šādu:

55. pants

Pasākumi sabiedrības veselības jomā

1.   EJZF var atbalstīt šādas kompensācijas shēmas:

a)

kompensācija gliemju audzētājiem par audzēto gliemju ieguves apturēšanu uz laiku, ja šāda apturēšana notiek vienīgi sabiedrības veselības iemeslu dēļ;

b)

apgrozāmo līdzekļu un kompensācijas piešķiršana akvakultūras audzētājiem.

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minēto kompensāciju var piešķirt par ražošanas un pārdošanas pagaidu apturēšanu vai samazināšanu vai par papildu uzglabāšanas izmaksām, kas Covid-19 uzliesmojuma rezultātā notiek laikposmā no 2020. gada 1. februāra līdz 31. decembrim.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto atbalstu var piešķirt tikai tad, ja ieguvi aptur sakarā ar gliemju kontamināciju, ko izraisījusi toksīnus izdaloša planktona savairošanās vai biotoksīnus saturoša planktona klātbūtne, un ar noteikumu, ka:

a)

kontaminācija ilgst ilgāk nekā četrus mēnešus pēc kārtas; vai

b)

zaudējumi, kas rodas ieguves apturēšanas dēļ, pārsniedz 25 % no attiecīgā uzņēmuma gada apgrozījuma, ko aprēķina, pamatojoties uz minētā uzņēmuma vidējo apgrozījumu trīs kalendārajos gados pirms tā gada, kurā tika apturēta ieguve.

Piemērojot pirmās daļas b) apakšpunktu, dalībvalstis var paredzēt īpašus noteikumus aprēķinu veikšanai attiecībā uz uzņēmumiem, kuri darbojas mazāk nekā trīs gadus.

3.   Laiks, par kādu var piešķirt 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto kompensāciju, ir ne vairāk kā 12 mēneši visā plānošanas periodā. Pienācīgi pamatotos nepieciešamības gadījumos to var vienreiz pagarināt ne vairāk kā par papildu 12 mēnešiem, bet kopējais ilgums nepārsniedz 24 mēnešus.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 9. punkta otro daļu un atkāpjoties no tā pirmās daļas, izdevumi par darbībām, ko atbalsta saskaņā ar šā panta 1. punkta b) apakšpunktu, par atbilstīgiem kļūst no 2020. gada 1. februāra.”;

8)

regulas 66. panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.   Atbalsts, kas gadā piešķirts katrai ražotāju organizācijai saskaņā ar šo pantu, nepārsniedz 12 % no katras minētās ražotāju organizācijas iepriekšējos trīs kalendārajos gados tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības. Jaunatzītai ražotāju organizācijai minētais atbalsts nepārsniedz 12 % no tās biedru iepriekšējos trīs kalendārajos gados tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības.

4.   Pēc ražošanas un tirdzniecības plāna apstiprināšanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1379/2013 28. panta 3. punktu attiecīgā dalībvalsts var piešķirt avansu 50–100 % apmērā no finansiālā atbalsta.”;

9)

regulas 67. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Ja tas vajadzīgs, lai reaģētu uz Covid-19 uzliesmojumu, EJZF var atbalstīt kompensāciju atzītām ražotāju organizācijām un ražotāju organizāciju apvienībām, kuras uzglabā zvejas vai akvakultūras produktus, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1379/2013 II pielikumā, vai produktus, kas atbilst KN kodam 0302 un kas uzskaitīti minētās regulas I pielikuma a) punktā, ar noteikumu, ka minētos produktus uzglabā saskaņā ar minētās regulas 30. un 31. pantu, un ievērojot šādus nosacījumus:

a)

uzglabāšanas atbalsta summa nepārsniedz attiecīgo produktu stabilizēšanai un uzglabāšanai vajadzīgo darbību tehnisko un finansiālo izmaksu summu;

b)

daudzumi, par kuriem ir tiesības pretendēt uz uzglabāšanas atbalstu, nepārsniedz 25 % no attiecīgo produktu daudzuma gadā, ko ražotāju organizācija laidusi pārdošanā;

c)

finansiālais atbalsts gadā nepārsniedz 20 % no ražotāju organizācijas biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējās vērtības laikposmā no 2017. gada līdz 2019. gadam.

Piemērojot pirmās daļas c) apakšpunktu, ja ražotāju organizācijas biedri laikposmā no 2017. gada līdz 2019. gadam produkciju tirgū nav laiduši, ņem vērā minēto biedru tirgū laistās produkcijas gada vidējo vērtību pirmajos trīs ražošanas gados.

2.   Atbalstu, kas minēts 1. punktā, izbeidz 2020. gada 31. decembrī.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 9. punkta otro daļu un atkāpjoties no tā pirmās daļas, izdevumi par darbībām, ko atbalsta saskaņā ar šo pantu, par atbilstīgiem kļūst no 2020. gada 1. februāra.”;

10)

regulas 69. pantā pievieno šādu punktu:

“3.   EJZF var atbalstīt apgrozāmo līdzekļu un kompensācijas piešķiršanu apstrādes uzņēmumiem tādā mērā, kā noteikts 55. panta 1. punkta otrajā daļā attiecībā uz akvakultūras audzētājiem.”;

11)

regulas 70. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   EJZF var atbalstīt tādu papildu izmaksu kompensāciju, kuras ekonomikas dalībniekiem radušās dažu LESD 349. pantā minētajos tālākajos reģionos gūtu zvejas un akvakultūras produktu zvejniecībā, audzēšanā, apstrādē un tirdzniecībā.

EJZF var arī atbalstīt pasākumus, ar ko kompensēt ekonomiskos zaudējumus, kas radušies Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, jo īpaši tos, kas radušies zivju cenu pasliktināšanās vai lielāku uzglabāšanas izmaksu rezultātā.”;

12)

regulas 72. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalstis var grozīt 1. punktā minētā kompensācijas plāna saturu. Šādus grozījumus dalībvalstis iesniedz Komisijai. Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros izklāsta savu lēmumu par to, vai tā apstiprina minētos grozījumus. Ja grozījumi attiecas uz pasākumiem, ar ko kompensēt ekonomiskos zaudējumus, kuri radušies Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, kā paredzēts 70. panta 1. punkta otrajā daļā, Komisija šādus īstenošanas aktus pieņem 15 dienās pēc grozījuma iesniegšanas. Neatkarīgi no šā panta 4. punkta īstenošanas aktos, kuri attiecas uz pasākumiem, ar ko kompensēt ekonomiskos zaudējumus, kuri radušies Covid-19 uzliesmojuma rezultātā, izklāsta arī papildu izmaksu aprēķināšanas metodes un dalībvalstu veicamās īstenošanas metodes.”;

13)

regulas 79. panta 2. punktu svītro;

14)

regulas 94. panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

50 % no atbilstīgajiem publiskajiem izdevumiem atbalstam, kas minēts 33. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, 34. pantā un 41. panta 2. punktā;”;

15)

regulas 95. panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

darbība ir saistīta ar 33. vai 34. pantā minēto atbalstu vai 54. pantā, 55. pantā vai 56. pantā vai 69. panta 3. punktā minēto kompensāciju;”.

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1379/2013

Regulu (ES) Nr. 1379/2013 groza šādi:

1)

regulas 8. panta 3. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“f)

pārvaldīt akvakultūras produktu pagaidu uzglabāšanu saskaņā ar šīs regulas 30. un 31. pantu.”;

2)

regulas 30. pantu aizstāj ar šādu:

30. pants

Uzglabāšanas mehānisms

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizācijas var saņemt finansiālu atbalstu par II pielikumā uzskaitīto produktu vai šīs regulas I pielikuma a) punktā uzskaitīto produktu, kas atbilst KN kodam 0302, uzglabāšanu ar noteikumu, ka:

a)

ir izpildīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/2014 (*2) paredzētie nosacījumi par uzglabāšanas atbalstu;

b)

ražotāju organizācijas ir laidušas tirgū attiecīgos produktus un par 31. pantā minēto sliekšņa cenu tiem nav atrasts pircējs;

c)

attiecīgā gadījumā produkti atbilst kopējiem tirdzniecības standartiem, kas noteikti saskaņā ar 33. pantu, un produktu kvalitāte ir piemērota, lai tos lietotu pārtikā;

d)

produkti ir stabilizēti vai apstrādāti un pēc sasaldēšanas uz kuģa vai krastā, sālīšanas, vītināšanas, marinēšanas vai – attiecīgā gadījumā – vārīšanas un pasterizēšanas tiek uzglabāti tvertnēs vai sprostos neatkarīgi no tā, vai šie produkti ir filetēti, sadalīti gabalos un – attiecīgā gadījumā – vai galva ir atdalīta;

e)

akvakultūras produktus neuzglabā dzīvā veidā;

f)

produktus no uzglabāšanas vietas vēlākā posmā atkārtoti laiž tirgū lietošanai pārtikā;

g)

produkti uzglabāšanas vietā atrodas vismaz piecas dienas.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.).”;"

3)

regulas 31. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Pirms katra gada sākuma katra ražotāju organizācija var izteikt individuālu priekšlikumu par cenu, kura attiecībā uz II pielikumā uzskaitītajiem produktiem vai šīs regulas I pielikuma a) punktā uzskaitītajiem produktiem, kas atbilst KN kodam 0302, iedarbina 30. pantā minēto uzglabāšanas mehānismu.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“5.   Ja dalībvalsts 4. punktā paredzēto sliekšņa cenu noteikšanu nav izdarījusi pirms Covid-19 uzliesmojuma, minētā dalībvalsts, pamatojoties uz 2. un 3. punktā minētajiem kritērijiem, nekavējoties nosaka attiecīgās sliekšņa cenas. Cenas dara publiski pieejamas.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

Priekšsēdētājs

D.M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. aprīļa lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1379/2013 (2013. gada 11. decembris) par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (OV L 354, 28.12.2013., 1. lpp.).