8.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/507

(2020. gada 7. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 izdara grozījumus, kas attiecas uz atbilstības pārbaudei atlasāmās reģistrācijas dokumentācijas procentuālo daļu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 41. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka reģistrācijas dokumentācija atbilst Regulai (EK) Nr. 1907/2006, tās 41. pantā ir noteikts, ka Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) jāatlasa noteikta procentuālā daļa no atbilstības pārbaudei paredzētās reģistrācijas dokumentācijas. Pārbaudes rezultātā var būt jāizstrādā lēmuma projekts, kas liek reģistrētājam(-iem) iesniegt informāciju, kura vajadzīga, lai reģistrējums atbilstu attiecīgajām informācijas prasībām.

(2)

Aģentūras (2) un Komisijas (3) novērtējums par Regulas (EK) Nr. 1907/2006 darbību, kā arī Vācijas kompetento iestāžu veiktais pētījums (4) liecina, ka ievērojams skaits reģistrācijas dokumentu šķiet prasībām neatbilstam, tā apgrūtinot Regulas (EK) Nr. 1907/2006 mērķu sekmīgu sasniegšanu.

(3)

“Komisijas Vispārējā ziņojumā par REACH darbību un dažu elementu pārskatīšanu” atzīts, ka reģistrācijas dokumentācijas neatbilstība ir problēma, kas prasa neatliekamu rīcību.

(4)

Pēc pēdējā reģistrācijas termiņa beigām ir iespējams labāk plānot atbilstības pārbaudes, balstoties labākās zināšanās par reģistrēto vielu faktisko skaitu un Aģentūras gūtajā dokumentācijas izvērtēšanas pieredzē.

(5)

Konsultējusies ar Aģentūru, kā aprakstīts Komisijas dienestu un ECHA saskaņotajā REACH izvērtēšanas vienotās rīcības plānā (5), ko Padome pieprasījusi 2019. gada 26. jūnija secinājumos (6), Komisija uzskata, ka nolūkā veicināt attiecīgo informācijas prasību ievērošanu minimālais reģistrācijas dokumentācijas procentuālais daudzums, kura atbilstība visiem Regulas (EK) Nr. 1907/2006 41. panta 1. punktā uzskaitītajiem elementiem jāpārbauda, no 5 % būtu palielināms uz 20 % no kopējā daudzuma, ko Aģentūra 2018. gada termiņā saņēmusi par katru daudzuma diapazonu. Tāda procentuālā daļa tiek uzskatīta par Aģentūrai faktiski izpildāmu, ņemot vērā tās resursus.

(6)

Vienotās rīcības plānā, par kuru vienojās Komisijas dienesti un ECHA, ir vienošanās, ka attiecībā uz 2018. gada termiņā izdarītajiem reģistrējumiem 20 % mērķis būtu sasniedzams līdz 2023. gada 31. decembrim 100 t/g. un lielākos daudzumu diapazonos, bet līdz 2027. gada 31. decembrim – daudzumu diapazonos zem 100 t/g.

(7)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 41. panta 5. punkta pirmo un otro teikumu aizstāj ar šādiem:

“Lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas atbilstību šai regulai, līdz 2023. gada 31. decembrim Aģentūra atlasa šās dokumentācijas daļu, kas nav mazāka par 20 % visas dokumentācijas, ko Aģentūra saņēmusi par reģistrējumiem 100 t/g. un lielāka daudzuma diapazonos.

Līdz 2027. gada 31. decembrim Aģentūra atlasa arī procentuālo daļu, kas nav mazāka par 20 % no visas Aģentūrā saņemtās dokumentācijas par reģistrējumiem daudzuma diapazonos zem 100 t/g.

Atlasot dokumentāciju atbilstības pārbaudei, Aģentūra dod priekšroku, taču ne ekskluzīvi, dokumentācijai, kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Eiropas Ķimikāliju aģentūras gada novērtējuma ziņojumi un ziņojumi par Regulas (EK) Nr. 1907/2006 darbību: https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports.

(3)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Komisijas vispārējais ziņojums par REACH darbību un dažu elementu pārskatīšanu”, COM(2018) 116 final.

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf

(5)  REACH izvērtēšanas vienotās rīcības plāns, REACH reģistrējumu atbilstības nodrošināšana,

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en.

(6)  Padomes 2019. gada 26. jūnija secinājumi “Virzībā uz ilgtspējīgu Savienības ķimikāliju politikas stratēģiju”, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/en/pdf, 18. punkts.