7.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 109/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/502

(2020. gada 6. aprīlis)

par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei (1) un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Amerikas Savienotās Valstis (“ASV”) 2020. gada 24. janvārī, paaugstinot tarifu konkrētu no alumīnija atvasinātu ražojumu un no tērauda atvasinātu ražojumu importam, pieņēma aizsargpasākumus, kuri uz nenoteiktu laiku stājās spēkā no 2020. gada 8. februāra.

(2)

Kaut gan ASV šos pasākumus raksturo kā drošības pasākumus, tie būtībā ir aizsargpasākumi. Tie ir korektīvi pasākumi, kas izjauc koncesiju un saistību līdzsvaru, kas izriet no Līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (“PTO”) un ierobežo importu, lai aizsargātu vietējo ražošanas nozari pret ārvalstu konkurenci un nodrošinātu šīs ražošanas nozares komercuzplaukumu. 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (“GATT 1994”) drošības izņēmumi neattiecas uz šādiem aizsargpasākumiem vai neattaisno tos un neietekmē tiesības atjaunot līdzsvaru saskaņā ar attiecīgajiem PTO līguma noteikumiem.

(3)

PTO Nolīgumā par aizsargpasākumiem paredzēts, ka ikvienai eksportētājai dalībniecei, kuru ietekmē aizsargpasākums, ir tiesības apturēt būtībā līdzvērtīgu saistību piemērošanu saskaņā ar GATT 1994 tirdzniecībai ar to PTO dalībnieci, kura piemēro minēto aizsargpasākumu, ar noteikumu, ka apspriedēs starp šīm dalībniecēm netiek rasts apmierinošs risinājums un ka PTO Preču tirdzniecības padome neiebilst.

(4)

PTO Nolīguma par aizsargpasākumiem 8. pantā un 12.3. pantā paredzētajās apspriedēs ASV un Savienība nerada apmierinošu risinājumu (2).

(5)

Būtībā līdzvērtīgu koncesiju vai citu saistību apturēšanai no Savienības puses būtu jāstājas spēkā pēc 30 dienu termiņa beigām pēc tā paziņošanas Preču tirdzniecības padomei, ja vien Preču tirdzniecības padome neiebilst.

(6)

Saskaņā ar PTO līgumu apturēšanas tiesības var īstenot a) nekavējoties, ja aizsargpasākums nav absolūta importa pieauguma rezultātā, vai neatbilst PTO līguma attiecīgajiem noteikumiem, vai b) pēc tam, kad beidzies trīs gadu termiņš no aizsargpasākuma piemērošanas.

(7)

ASV aizsargpasākumiem var būt ievērojama negatīva ekonomiskā ietekme uz attiecīgajām Savienības ražošanas nozarēm. Tie būtiski ierobežotu Savienības attiecīgo no alumīnija atvasināto ražojumu un no tērauda atvasināto ražojumu eksportu uz ASV. Attiecīgais no alumīnija atvasināto ražojumu un no tērauda atvasināto ražojumu Savienības importa apjoms Amerikas Savienotajās Valstīs 2019. gadā bija gandrīz 40 miljoni EUR.

(8)

Tādējādi tirdzniecības koncesiju apturēšana, palielinot muitas nodokļus, ko piemēro atsevišķu ASV izcelsmes ražojumu importam Savienībā, līdz tādam līmenim, kas atspoguļo un nepārsniedz to summu, kas rastos, piemērojot ASV nodokļus attiecīgo no alumīnija atvasināto ražojumu un attiecīgo no tērauda atvasināto ražojumu importam no Savienības uz ASV, ir būtībā līdzvērtīgu tirdzniecības koncesiju atbilstoša apturēšana saskaņā ar PTO Nolīgumu par aizsargpasākumiem.

(9)

Komisija izmanto tiesības līdzsvarot koncesijas tirdzniecības attiecībās ar trešām valstīm, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 654/2014 4. panta 1. punktu. Šī atbilstīgā rīcība izpaužas kā tirdzniecības politikas pasākumi, kuriem būtu jāietver tarifa koncesiju apturēšana un jaunu vai palielinātu muitas nodokļu noteikšana.

(10)

Izstrādājot un izvēloties šos pasākumus, Komisija ir piemērojusi objektīvus kritērijus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 4. panta 3. punktu, ciktāl tas attiecas uz jebkuru pasākumu samērīgumu, to iespējas nodrošināt atvieglojumus tām Savienības ražošanas nozarēm, kuras ietekmē minētie aizsargpasākumi, un mērķi samazināt negatīvu ekonomisko ietekmi uz Savienību. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 654/2014 9. pantu Komisija ir devusi iespēju ieinteresētajām personām paust viedokli un iesniegt informāciju par attiecīgajām Savienības ekonomiskām interesēm (3).

(11)

Līdz ar to Komisija ir nodrošinājusi, ka papildu muitas nodokļi ir samērīgi ar ASV aizsargpasākumu ietekmi un nav pārmērīgi, kā aprakstīts 8., 16. un 18. apsvērumā.

(12)

Turklāt izvēlētajiem pasākumiem ir iespējas nodrošināt nelielu atvieglojumu ASV aizsargpasākumu ietekmētajām Savienības tērauda un alumīnija nozarēm.

(13)

Visbeidzot, šie pasākumi attiecas uz tādu ASV izcelsmes ražojumu importu, no kuru piegādes Savienība nav būtiski atkarīga. Šī pieeja ļauj pēc iespējas izvairīties no negatīvas ietekmes uz dažādiem Savienības tirgus dalībniekiem, tostarp patērētājiem.

(14)

Ievērojot 6. apsvērumā izklāstītos termiņus un ja Preču tirdzniecības padome neiebilst, kā tas minēts 5. apsvērumā, papildu muitas nodokļi būtu jāpiemēro divos posmos.

(15)

Pirmajā posmā ad valorem nodoklis 20 % un 7 % apmērā būtu jāpiemēro 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto ražojumu importam no 2020. gada 8. maija līdz brīdim, kad ASV pārstāj piemērot savus aizsargpasākumus Savienības ražojumiem.

(16)

Kopējā ad valorem nodokļu summa pirmajā posmā atspoguļo ASV tarifa paaugstinājumu 10 % un 25 % apmērā šādam importam: no alumīnija štancētiem buferiem, kuri ietver mehānisko transportlīdzekļu daļas un piederumus, kas minēti pozīcijās 8701 līdz 8705, no tērauda štancētiem buferiem, kuri ietver mehānisko transportlīdzekļu daļas un piederumus, kas minēti pozīcijās 8701 līdz 8705 (abi veidi aprakstīti HTS (4) kodā 8708 10 30), un izmantošanai lauksaimniecībā piemērotu traktoru virsbūves daļām, kas štancētas no alumīnija, un izmantošanai lauksaimniecībā piemērotu traktoru virsbūves daļām, kas štancētas no tērauda (abi veidi aprakstīti HTS kodā 8708 29 21) (5) no Amerikas Savienotajām Valstīm (kopējā Savienības importa vērtība uz ASV 2019. gadā bija 19 miljoni EUR). Par šiem ražojumiem ASV aizsargpasākumi nav veikti absolūta importa pieauguma dēļ.

(17)

Otrajā posmā papildu ad valorem nodoklis 4,4 % apmērā būtu jāpiemēro 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto ražojumu importam no 2023. gada 8. februāra vai no brīža (ja tas ir agrāk), kad PTO Strīdu izšķiršanas padome pieņem nolēmumu, ka ASV aizsargpasākumi nav saderīgi ar attiecīgajiem PTO līguma noteikumiem, vai tāds nolēmums tai tiek paziņots, līdz brīdim, kad ASV pārstāj piemērot savus aizsargpasākumus.

(18)

Otrajā posmā kopējā ad valorem nodokļu summa atspoguļo ASV tarifa paaugstinājumu 10 % un 25 % pārējo attiecīgo ražojumu importam no Savienības uz ASV (6) (kopējā Savienības importa vērtība uz ASV 2019. gadā bija 21 miljons EUR). Šie ir ražojumi, attiecībā uz kuriem, iespējams, ir veikti ASV aizsargpasākumi absolūta importa pieauguma dēļ.

(19)

Komisija var grozīt šo regulu, lai ņemtu vērā jebkuras izmaiņas vai grozījumus ASV aizsargpasākumos, piemēram, noteiktu ražojumu vai uzņēmumu izslēgšanu.

(20)

Šī regula neskar jautājumu par ASV aizsargpaspasākumu saderību ar attiecīgajiem noteikumiem PTO līgumā.

(21)

Ņemot vērā PTO piemērojamos termiņus, ir lietderīgi, ka šim aktam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(22)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tirdzniecības šķēršļu komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1843 (7),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Komisija nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā 2020. gada 7. aprīlī sniedz rakstisku paziņojumu PTO Preču tirdzniecības padomei, ka, ja Preču tirdzniecības padome neiebilst, Savienība tirdzniecībā ar ASV no 2020. gada 8. maija aptur GATT 1994 ievedmuitas nodokļa koncesiju piemērošanu attiecībā uz ražojumiem, kuri ir uzskaitīti 2. punktā.

2.   Tādējādi Savienība turpmāk uzskaitīto ASV izcelsmes ražojumu importam Savienībā piemēro šādus papildu muitas nodokļus:

a)

pirmajā posmā no 2020. gada 8. maija papildu ad valorem nodokļus 20% un 7% apmērā piemēro šādu ražojumu importam:

KN kods  (8)

Papildu ad valorem nodoklis

9613 80 00

20 %

3926 30 00

7 %

b)

otrajā posmā papildu ad valorem nodokli 4,4 % apmērā papildus piemēro šāda ražojuma importam, sākot no:

2023. gada 8. februāra vai

ja tas notiek agrāk, no piektās dienas pēc dienas, kad PTO Strīdu izšķiršanas padome pieņem nolēmumu, ka ASV aizsargpasākumi nav saderīgi ar attiecīgajiem PTO līguma noteikumiem, vai tāds nolēmums tai tiek paziņots. Pēdējā gadījumā Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu, kurā norāda šāda nolēmuma pieņemšanas vai paziņošanas dienu.

KN kods  (9)

Papildu ad valorem nodoklis

9504 40 00

4,4 %

2. pants

Savienība piemēro 1. pantā paredzētos papildu muitas nodokļus tik ilgi un tādā apjomā, ciktāl ASV piemēro vai atkārtoti piemēro aizsargpasākumus tādā veidā, kas ietekmētu ražojumus no Savienības. Komisija publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī paziņojumu, norādot datumu, kurā ASV ir pārtraukušas piemērot aizsargpasākumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 6. aprīlī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.).

(2)  Savienība pieprasīja apspriedes 2020. gada 6. martā. Vienošanās nav panākta, un PTO Nolīguma par aizsargpasākumiem 8. pantā minētais 30 dienu apspriešanās termiņš ir beidzies.

(3)  https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=264

(4)  Harmonised Tariff Schedule of the United States kodi saskaņā ar 2020. gada 24. janvāra proklamāciju Nr. 9980 Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States), Federālais reģistrs, 85. sējums, Nr. 19, 2020. gada 29. janvāris, un tā pielikumi (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(5)  Ražojumi, kas minēti 2020. gada 24. janvāra proklamācijā Nr. 9980 Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federālais reģistrs, 85. sējums, Nr. 19, 2020. gada 29. janvāris, un tā pielikumi (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(6)  Ražojumi, kas minēti 2020. gada 24. janvāra proklamācijā Nr. 9980 Adjusting Imports of Derivative Aluminum Articles and Derivative Steel Articles Into the United States, Federālais reģistrs, 85. sējums, Nr. 19, 2020. gada 29. janvāris (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra Regula (ES) 2015/1843, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.).

(8)  Nomenklatūras kodi ir pārņemti no kombinētās nomenklatūras, kas ir definēta 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.) un kas ir sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem, tostarp jaunākajiem grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Komisijas 2019. gada 9. oktobra Īstenošanas regulu (ES) 2019/1776, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 280, 31.10.2019., 1. lpp.).

(9)  Nomenklatūras kodi ir pārņemti no kombinētās nomenklatūras, kas ir definēta 1. panta 2. punktā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.) un kas ir sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem, tostarp jaunākajiem grozījumiem, kas tajā izdarīti ar Komisijas 2019. gada 9. oktobra Īstenošanas regulu (ES) 2019/1776, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 280, 31.10.2019., 1. lpp.).