31.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 99/5


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/460

(2020. gada 30. marts),

ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu, 177. un 178. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Dalībvalstis unikālā veidā ir skārušas Covid-19 uzliesmojuma sekas. Pašreizējā sabiedrības veselības krīze kavē izaugsmi dalībvalstīs, kas savukārt saasina nopietno likviditātes iztrūkumu, jo pēkšņi nepieciešamas ievērojami lielākas publiskās investīcijas to veselības aprūpes sistēmās un citās ekonomikas nozarēs. Tādējādi izveidojusies ārkārtas situācija, kas jārisina ar īpašiem pasākumiem.

(2)

Ir būtiski, lai likviditātes un publisko līdzekļu trūkums dalībvalstīs nekavētu investīcijas saskaņā ar programmām, ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF) (kopā turpmāk – “fondi”) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF), kas nepieciešamas, lai cīnītos pret Covid-19 uzliesmojumu.

(3)

Reaģējot uz sabiedrības veselības krīzes ietekmi, ERAF vajadzības gadījumā kā pagaidu pasākums būtu jāatbalsta apgrozāmā kapitāla finansēšana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai efektīvi reaģētu uz sabiedrības veselības krīzi.

(4)

Reaģējot uz sabiedrības veselības krīzes ietekmi, ERAF investīciju prioritātei stiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju būtu jāietver investīcijas produktos un pakalpojumos, kas vajadzīgi, lai veicinātu spēju reaģēt uz krīzi veselības aizsardzības pakalpojumu jomā.

(5)

Lai nodrošinātu lielāku elastību Covid-19 uzliesmojuma novēršanā, būtu jānodrošina, ka dalībvalstīm ir lielāka elastība programmu īstenošanā, un attiecībā uz izmaiņām darbības programmās būtu jāparedz vienkāršota procedūra, kurai nav nepieciešams Komisijas lēmums. Būtu jāprecizē, kāda informācija jāiesniedz Komisijai par šādām izmaiņām.

(6)

Reaģējot uz sabiedrības veselības krīzes ietekmi, finanšu instrumentiem, kurus finansē no fondiem, vajadzības gadījumā kā pagaidu pasākums būtu arī jāsniedz atbalsts apgrozāmā kapitāla finansējuma veidā MVU, lai efektīvi reaģētu uz sabiedrības veselības krīzi.

(7)

Lai nekavējoties reaģētu uz sabiedrības veselības krīzes ietekmi, izdevumiem, kas paredzēti darbībām, ar kurām veicina spēju reaģēt uz krīzi, vajadzētu būt attiecināmiem, sākot no 2020. gada 1. februāra.

(8)

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai nekavējoties veiktu vajadzīgās investīcijas, Komisijai nevajadzētu izdot iekasēšanas rīkojumus par summām, kas atgūstamas no dalībvalstīm atbilstīgi 2020. gadā iesniegtajiem gada pārskatiem. Dalībvalstīm būtu jāizmanto neatgūtās summas, lai paātrinātu investīcijas saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, kuras ir attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (2) un īpašajiem fondu noteikumiem.

(9)

2020. gadā neatgūtās summas, programmas slēdzot, būtu jādzēš vai arī attiecībā uz tām jāizdod iekasēšanas rīkojumi.

(10)

Reaģējot uz sabiedrības veselības krīzes ietekmi, EJZF būtu jāatbalsta kopfondi un krājumu apdrošināšana, lai aizsargātu sabiedrības veselības krīzes skarto zvejnieku un akvakultūras audzētāju ienākumus.

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, reaģēt uz sabiedrības veselības krīzes ietekmi, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ierosinātās darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(12)

Tā kā atbalsts ir nepieciešams steidzami, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(13)

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu un to, ka steidzami jārisina ar to saistītā sabiedrības veselības krīze, tika uzskatīts, ka ir atbilstoši paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas noteikts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(14)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1301/2013 (3), (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 508/2014 (4),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1301/2013

Regulu (ES) Nr. 1301/2013 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Turklāt ERAF nepieciešamības gadījumā kā pagaidu pasākumu var atbalstīt MVU apgrozāmā kapitāla finansēšanu, lai efektīvi reaģētu uz sabiedrības veselības krīzi.”;

2)

regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

sekmējot uzņēmumu investīcijas P&I, veidojot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstot tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu, kā arī veicinot investīcijas, kas vajadzīgas, lai stiprinātu spēju reaģēt uz krīzi veselības aizsardzības pakalpojumu jomā.”

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1303/2013

Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza šādi:

1)

regulas 30. pantā pievieno šādu punktu:

“5.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, attiecībā uz programmām, kas saņem atbalstu no ERAF, Kohēzijas fonda un ESF, dalībvalsts plānošanas periodā var pārvietot summu, kura nepārsniedz 8 % no piešķīruma prioritātei, sākot no 2020. gada 1. februāra, un ne vairāk kā 4 % no programmas budžeta citai tās pašas programmas tā paša fonda prioritātei.

Šādi pārvietojumineskar iepriekšējos gadus. Tos uzskata par nebūtiskiem, un tiem nav vajadzīgs Komisijas lēmums par programmas grozīšanu. Tomēr tie atbilst visām regulatīvajām prasībām, un tos iepriekš apstiprina uzraudzības komiteja. Dalībvalsts iesniedz Komisijai pārskatītās finanšu tabulas.”;

2)

regulas 37. panta 4. punktā pievieno šādu daļu:

“Vajadzības gadījumā kā pagaidu pasākumu ar finanšu instrumentiem var arī sniegt atbalstu MVU apgrozāmā kapitāla veidā, lai efektīvi reaģētu uz sabiedrības veselības krīzi.”;

3)

regulas 65. panta 10. punktā pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no 9. punkta, izdevumi, kas paredzēti darbībām, ar kurām tiek veicināta spēja reaģēt uz krīzi, saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu ir attiecināmi, sākot no 2020. gada 1. februāra.”;

4)

regulas 96. panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.   Neskarot 30. panta 5. punktu, Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem lēmumu, ar ko apstiprina visus darbības programmas elementus, tostarp visus tās turpmākos grozījumus, uz kuriem attiecas šis pants, izņemot tos elementus, uz kuriem attiecas 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punkts, c) apakšpunkta v) punkts un e) apakšpunkts, 4. un 5. punkts, 6. punkta a) un c) apakšpunkts un 7. punkts, kuri paliek dalībvalstu pārziņā.”;

5)

regulas 139. panta 7. punktu papildina ar šādām daļām:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, Komisija neizdod iekasēšanas rīkojumu par summām, kas atgūstamas no dalībvalsts atbilstīgi 2020. gadā iesniegtajiem pārskatiem. Neatgūtās summas izmanto, lai paātrinātu investīcijas saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, kuras ir attiecināmas saskaņā ar šo regulu un īpašajiem fondu noteikumiem.

Neatgūtās summas dzēš vai atgūst slēgšanas brīdī.”

3. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 508/2014

Regulu (ES) Nr. 508/2014 groza šādi:

1)

regulas 35. pantu groza šādi:

a)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Kopfondi, kas paredzēti sabiedrības veselības krīzēm, nelabvēlīgiem klimatiskiem apstākļiem un vides incidentiem”;

b)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   EJZF var dot ieguldījumu kopfondos, no kuriem zvejniekiem maksā finansiālu kompensāciju par ekonomiskiem zaudējumiem, ko izraisījušas sabiedrības veselības krīzes, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai vides incidenti, vai par zvejnieku vai zvejas kuģu glābšanas izmaksām gadījumā, ja zvejas darbību laikā notiek negadījumi jūrā.”;

c)

panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“5.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par kopfondu izveidošanu un pārvaldību, jo īpaši par kompensācijas maksājumu piešķiršanu un par zvejnieku tiesībām uz šādu kompensāciju 1. punktā minētajos sabiedrības veselības krīžu, nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, vides incidentu vai negadījumu jūrā gadījumos, kā arī par minēto noteikumu ievērošanas pārvaldību un uzraudzību. Dalībvalstis nodrošina, lai fondu noteikumos būtu paredzēti sodi, ja ir bijusi nolaidība no zvejnieka puses.

6.   Panta 1. punktā minētās sabiedrības veselības krīzes, nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi, vides incidenti vai negadījumi jūrā ir tie, ko kā notikušus oficiāli atzīst attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.”;

d)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Ieguldījumus, kas minēti 1. punktā, piešķir tikai nolūkā segt sabiedrības veselības krīžu, nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, vides incidentu vai negadījumu jūrā izraisītus zaudējumus, kuru apmērs pārsniedz 30 % no attiecīgā uzņēmuma gada apgrozījuma, ko aprēķina pamatojoties uz minētā uzņēmuma vidējo apgrozījumu iepriekšējos trijos kalendārajos gados.”;

2)

regulas 57. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

sabiedrības veselības krīzes.”

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 26. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 30. marta lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 508/2014 (2014. gada 15. maijs) par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.).