23.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/427

(2020. gada 13. janvāris),

ar ko attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regulu (ES) 2018/848 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1), un jo īpaši tās 12. panta 2. punkta e) apakšpunktu, 14. panta 2. punkta c) apakšpunktu un 15. panta 2. punkta a) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2018/848 III nodaļā paredzēti vispārīgi noteikumi par bioloģisko produktu ražošanu, savukārt minētās regulas II pielikumā ir izklāstīti sīki izstrādāti ražošanas noteikumi.

(2)

Diedzētu sēklu ražošanā sējeņi dīgšanai izmanto tikai sēklās esošās rezerves, un tos tieši patērē kā pārtikas produktus, tāpēc diedzētu sēklu ražošanā izmantotajām sēklām vajadzētu būt bioloģiski audzētām.

(3)

Attiecībā uz bišu saimju piebarošanu gadījumos, kad saimes izdzīvošana ir apdraudēta klimatisko apstākļu dēļ, iespēja izmantot bioloģiskā biškopībā iegūtus ziedputekšņus ļautu novērst cirmeņu miršanu badā. Lai palielinātu saimes izdzīvošanas izredzes, ir lietderīgi atļaut bišu saimes piebarot arī ar bioloģiski ražotiem ziedputekšņiem.

(4)

Attiecībā uz prasībām par akvakultūras dzīvnieku izcelsmi, jo īpaši mazuļu audzēšanu, kāpuru audzēšanai raksturīgas trīs fāzes: ikru šķilšanās un autotrofiskā fāze, kurā kāpuri patērē savas dzeltenummaisa rezerves, heterotrofiskā fāze, kurā kāpuri tiek baroti ar planktonu, un galīgā atšķiršana, tos pārvietojot uz jauniem barošanas režīmiem. Tā kā no kāpuru pēdējās attīstības stadijas izveidojas mazuļi, būtu jāparedz jauni mazuļu audzēšanas nosacījumi, kas ietvertu jaunākās zināšanas par šo nozari un būtu saskaņā ar bioloģiskās ražošanas principiem.

(5)

Pašreizējie noteikumi par barību akvakultūras dzīvniekiem, kas ir gaļēdāji, ietver vispārēju kvantitatīvu ierobežojumu attiecībā uz augu izcelsmes barību. Tā kā iegūtais uzturs neatbilst visu sugu un attīstības stadiju uzturvajadzībām, minētais ierobežojums būtu jāatceļ.

(6)

Tāpēc Regulas (ES) 2018/848 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 13. janvārī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu groza šādi:

1)

I daļas 1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.

Atkāpjoties no 1.1. punkta, ir atļauta diedzētu sēklu ražošana ar noteikumu, ka sēklas ir bioloģiski audzētās, un cigoriņu galviņu iegūšana, tostarp iemērcot tīrā ūdenī.”;

2)

II daļas 1.9.6.2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

bišu saimes drīkst piebarot tikai tad, ja saimes izdzīvošana ir apdraudēta klimatisko apstākļu dēļ. Šādā gadījumā bišu saimes piebaro ar bioloģiski ražotu medu, bioloģiski ražotiem ziedputekšņiem, bioloģiski ražotiem cukura sīrupiem vai bioloģiski ražotu cukuru.”;

3)

III daļu groza šādi:

a)

daļas 3.1.2. punktam pievieno šādu punktu:

“3.1.2.3.

Mazuļu audzēšana

Jūras zivju sugu kāpuru audzēšanā var izmantot audzēšanas sistēmas (vēlams – “mezokosmu” vai “audzēšanu liela tilpuma tvertnēs”). Minētās audzēšanas sistēmas atbilst šādām prasībām:

a)

sākotnējais ielaiduma blīvums ir mazāks nekā 20 ikru vai kāpuru uz litru;

b)

kāpuru audzēšanas tvertnes tilpums ir vismaz 20 m3; un

c)

kāpuri barojas ar dabisko planktonu, kas attīstās tvertnē, ko pēc vajadzības papildina ar ārpus tās audzētu fitoplanktonu un zooplanktonu.”;

b)

daļas 3.1.3.3. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

bioloģiski ražotas augu vai dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas.”