6.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/5


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/371

(2020. gada 5. marts),

ar ko īsteno 21. panta 5. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (1), un jo īpaši tās 21. panta 5. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2016. gada 18. janvārī Padome pieņēma Regulu (ES) 2016/44.

(2)

2020. gada 25. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1970 (2011), atjaunināja informāciju par piecām personām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2016/44 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

T. ĆORIĆ


(1)  OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/44 II pielikumā 6., 9., 23., 25. un 27. ierakstu aizstāj ar šādiem:

“6.   Vārds, uzvārds: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: a) Ārējās drošības organizācijas direktors, b) Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs. Dzimšanas datums:1944. gada 4. aprīlis. Dzimšanas vieta: Alrhaybat. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Dorda Abuzed OE. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: Lībijas pase Nr. FK117RK0, izdota 2018. gada 25. novembrī, izdota Tripoli (derīguma termiņa beigas: 2026. gada 24. novembris). Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (iespējamais stāvoklis / atrašanās vieta: dzīvo Ēģiptē). Iekļauts sarakstā:2011. gada 26. februārī (grozījumi 2014. gada 27. jūnijā, 2016. gada 1. aprīlī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451.”

“9.   Vārds, uzvārds: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums:1978. gada 1. janvāris. Dzimšanas vieta: Tripoli, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Aisha Muhammed Abdul Salam (Lībijas pases numurs: 215215). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: a) Omānas pase Nr. 03824970; izdota 2014. gada 4. maijā, izdota Muscat, Omānā (derīguma termiņa beigas: 2024. gada 3. maijs). b) Lībija 428720. c) B/011641. Valsts identifikācijas Nr.: 98606612. Adrese: Omānas Sultanāts (iespējamais stāvoklis / atrašanās vieta: Omānas Sultanāts). Iekļauta sarakstā:2011. gada 26. februārī (grozījumi 2016. gada 11. novembrī, 2014. gada 26. septembrī, 2013. gada 21. martā, 2012. gada 2. aprīlī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815.”

“23.   Vārds, uzvārds: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: Anas al-Dabbashi militārā grupējuma komandieris, transnacionāla nelikumīga tirdzniecības tīkla vadītājs. Dzimšanas datums:1988. gada 7. maijs. Dzimšanas vieta: (iespējams, Sabratha, Talil apkaime). Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Al-Dabachi, b) Al Ammu, c) The Uncle, d) Al-Ahwal, e) Al Dabbashi. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: Lībijas pase Nr. LY53FP76; izdota 2015. gada 29. septembrī; izdota Tripoli. Valsts identifikācijas Nr.: 119880387067. Adrese: a) Garabulli, Lībija, b) Zawiya, Lībija, c) Dbabsha-Sabratah. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā (grozījumi 2018. gada 17. septembrī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/.

Papildinformācija

Ahmad Imhamad ir komandieris Anas al-Dabbashi militārajā grupējumā, kas agrāk darbojās piekrastes reģionā starp Sabratha un Melita. Imhamad ir nozīmīga vadoša figūra nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar migrantu tirdzniecību. Al-Dabbashi klans un militārais grupējums arī uztur attiecības ar teroristu un vardarbīgu ekstrēmistu grupējumiem. Patlaban Imhamad aktīvi darbojas Zawiya apkārtnē pēc tam, kad 2017. gada oktobrī piekrastes reģionā izcēlās vardarbīgas sadursmes ar citiem militāriem grupējumiem un konkurējošām kontrabandistu organizācijām un bojā gāja vairāk nekā 30 cilvēku, tostarp civiliedzīvotāji. Atbildot savam padzinējam, Ahmad Imhamad2017. gada 4. decembrī publiski zvērēja atgriezties Sabratha ar ieročiem un spēku. Ir plaši pierādījumi, ka Imhamad militārais grupējums ir bijis tieši iesaistīts migrantu nelikumīgā tirdzniecībā un kontrabandā un ka viņa militārais grupējums kontrolē migrantu izceļošanas vietas, nometnes, drošos mājokļus un laivas. Ir informācija, kas atbalsta secinājumu, ka Imhamad ir pakļāvis migrantus (tostarp nepilngadīgos) brutāliem apstākļiem un reizēm nāvējošiem apstākļiem uz zemes un jūrā. Pēc vardarbīgajām sadursmēm starp Imhamad militāro grupējumu un citiem militāriem grupējumiem Sabratha tika atrasti tūkstošiem migrantu (daudzi – smagā stāvoklī); lielākā daļa tika turēti Martyrs Anas al-Dabbashi brigādes un al-Ghul militārā grupējuma centros. Al-Dabbashi klanam un ar to saistītajam Anas al-Dabbashi militārajam grupējumam ir ilgstošas saites ar Levantes Islāma valsti (ISIL) un tās sabiedrotajiem.

Tā rindās ir bijuši vairāki ISIL darboņi, tostarp Abdallah al-Dabbashi, kas ir ISIL kalifs Sabratha. Uzskata, ka Imhamad bija iesaistīts arī Sami Khalifa al-Gharabli, kuru Sabratha municipālā padome 2017. gada jūlijā iecēla cīņai pret migrantu kontrabandas operācijām, slepkavības organizēšanā. Imhamad darbības lielā mērā veicina pieaugošo vardarbību un nedrošību Lībijas rietumos un apdraud mieru un stabilitāti Lībijā un kaimiņvalstīs.”

“25.   Vārds, uzvārds: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: Shuhada al-Nasr brigādes komandieris, Zawiya naftas pārstrādes uzņēmuma Benzīna rafinēšanas rūpnīcas apsardzes vadītājs. Dzimšanas datums:1985. gada 2. decembris. Dzimšanas vieta: Zawiya, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Kashlaf, b) Koshlaf, c) Keslaf, d) al-Qasab. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: C17HLRL3, izdota 2015. gada 30. decembrī, izdota Zawiya. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Zawiya, Lībija. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā (grozījumi 2018. gada 17. septembrī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Mohammed al-Hadi ir Shuhada al Nasr brigādes vadītājs Zawiya, Lībijas rietumos. Viņa bruņotais grupējums kontrolē Zawiya naftas pārstrādes uzņēmumu, kas ir migrantu kontrabandas operāciju centrs. Al-Hadi kontrolē arī aizturēšanas centrus, tostarp Nasr aizturēšanas centru, kas nomināli atrodas nelegālās migrācijas apkarošanas departamenta (DCIM) kontrolē. Kā dokumentēts vairākos avotos, al-Hadi tīkls ir viens no dominējošākajiem migrantu kontrabandas un migrantu ekspluatācijas jomā Lībijā. Al-Hadi ir plašas saites ar Zawiya vietējās krasta apsardzes vienības vadītāju al-Rahman al-Milad, kura vienība pārtver laivas ar migrantiem; bieži vien tās ir konkurējošu migrantu kontrabandistu tīklu laivas. Pēc tam migrantus pārvieto uz aizturēšanas objektiem, ko kontrolē Al Nasr militārais grupējums, un migranti, kā tiek ziņots, tur tiek turēti kritiski smagos apstākļos. Ekspertu grupa Lībijas jautājumos ir savākusi pierādījumus, ka migranti bieži tikuši sisti, savukārt citi, jo īpaši sievietes no Subsahāras valstīm un Marokas, tikuši pārdoti vietējā tirgū kā “seksa vergi”. Ekspertu grupa arī konstatēja, ka al-Hadi sadarbojas ar citiem bruņotiem grupējumiem un 2016. un 2017. gadā bijis iesaistīts atkārtotās vardarbīgās sadursmēs.”

“27.   Vārds, uzvārds: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: bruņoto kaujinieku grupējumu vadītājs. Dzimšanas datums:1982. gada 29. oktobris. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: S/263963; izdota 2012. gada 8. novembrī. Valsts identifikācijas Nr.: a) 119820043341, b) personas identifikācijas Nr.: 137803. Adrese: nav informācijas. Iekļauts sarakstā:2018. gada 11. septembrī (grozījumi 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: mātes vārds: Salma Abdula Younis. Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta b), c) un d) apakšpunktu; Rezolūcijas 2362 (2017) 11. punktu.

Papildinformācija

Lībijas Ģenerālprokuratūra ir izdevusi apcietināšanas orderi pret minēto personu, apsūdzot viņu vairāku noziegumu izdarīšanā.

Minētā persona veica bruņotas darbības un uzbrukumus pret naftas ieguves iekārtām “naftas pusmēness” reģionā, kas noveda pie tā izpostīšanas; pēdējais uzbrukums notika 2018. gada 14. jūnijā.

Šo “naftas pusmēness” reģionam izdarīto uzbrukumu rezultātā bija daudz cietušo reģiona iedzīvotāju vidū, un šie uzbrukumi apdraudēja civiliedzīvotāju dzīvības.

Uzbrukumi laikā no 2013. līdz 2018. gadam periodiski apturēja Lībijas naftas eksportu, kas izraisīja būtiskus zaudējumus Lībijas ekonomikai.

Minētā persona mēģināja nelikumīgi eksportēt naftu.

Minētā persona vervē ārvalstu kaujiniekus atkārtotiem uzbrukumiem “naftas pusmēness” reģionam.

Minētā persona ar savu rīcību darbojas pret Lībijas stabilitāti un traucē Lībijas partijām atrisināt politisko krīzi un īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas rīcības plānu.”