14.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 42/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/197

(2020. gada 13. februāris)

par atļauju alūra sarkano AC izmantot par barības piedevu kaķiem un suņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Alūra sarkano AC saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK bez termiņa ierobežojuma ir atļauts izmantot par tādu barības piedevu suņiem un kaķiem, kas pieder pie grupas “krāsvielas, ieskaitot pigmentus” pozīcijā “krāsvielas, ko Kopienas noteikumi atļauj izmantot par pārtikas krāsvielām”. Pēc tam minētā piedeva kā esošs barības līdzeklis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu tika ierakstīta Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu un saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti izvērtēt alūra sarkano AC kā barības piedevu suņiem un kaķiem. Pieteikuma iesniedzējs lūdza šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “krāsvielas”. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 24. aprīļa (3), 2013. gada 15. maija (4) un 2015. gada 20. oktobra (5) atzinumos secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem alūra sarkanais AC neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku veselību, ne vidi. Iestāde arī secināja, ka viela būtu jāuzskata par potenciāli kaitīgu piedevas lietotājam, ja tā nonāk saskarē ar ādu vai acīm vai tiek ieelpota. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši attiecībā uz piedevas lietotājiem. Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (6) vidiskā riska novērtējuma I fāzē ir konstatēts, ka alūra sarkanais AC kā neproduktīviem dzīvniekiem paredzēta piedeva ir atbrīvots no turpmākas novērtēšanas, tādēļ ka šai vielai, visticamāk, nav būtiskas ietekmes uz vidi, jo iepriekš minētajos atzinumos Iestāde nav norādījusi, ka būtu zinātniski pamatots iemesls bažām. Turklāt Iestāde secināja, ka attiecīgā piedeva ir iedarbīga dzīvnieku barības krāsas piešķiršanas viela. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Alūra sarkanā AC novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto piedevu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgās vielas atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificēto vielu, kas klasificēta piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “krāsvielas”, ar pielikumā noteiktajiem nosacījumiem ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādu pielikumā specificēto vielu un šo vielu saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2020. gada 5. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2020. gada 5. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādas pielikumā specificēto vielu saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri ražoti un marķēti pirms 2022. gada 5. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2020. gada 5. marta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 13. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(5):2675.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(6):3234.

(5)  EFSA Journal 2015; 13(11):4270.

(6)  Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 429/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: krāsvielas. i) vielas, kas barībai piedod krāsu vai to atjauno

2a129

Alūra sarkanais AC

Piedevas sastāvs

Alūra sarkanais AC, aprakstīts kā nātrija sāls, kas ir galvenā sastāvdaļa.

Cietā veidā (pulverī vai granulās)

Aktīvās vielas kā nātrija sāls raksturojums

Alūra sarkanais AC sastāv galvenokārt no dinātrija 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo)naftalīn-6-sulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem.

Atļauts arī kalcija sāls un kālija sāls.

Cietā veidā (pulverī vai granulās), iegūts ķīmiskā sintēzē

Ķīmiskā formula: C18H14N2Na2O8S2

CAS numurs: 25956-17-6

Tīrības kritēriji:

Kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāk kā 85 % (analīze)

Ūdenī nešķīstošās vielas: ≤ 0,2 %

Papildu krāsvielas: ≤ 3 %

Organiskie savienojumi, izņemot

krāsvielas:

6-hidroksi-2-naftalīnsulfonkābes nātrija sāls: ≤ 0,3 %

4-amino-5-metoksi-2-metilbenzolsulfonskābe: ≤ 0,2 %

6,6-oksibis (2-naftalīnsulfonskābes) dinātrija sāls: ≤ 1 %

Nesulfonēti pirmējie aromātiskie amīni: ≤ 0,01 % (aprēķināts kā anilīns)

Ar ēteri ekstrahējama viela: ≤ 0,2 % no šķīduma ar pH 7

Analītiskā metode  (1)

Alūra sarkanā AC kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

spektrofotometrija pie 504 nm (Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012, atsaucoties uz FAO JECFA Monogrāfiju Nr. 1 (4. sējums)).

Alūra sarkanā AC kvantitatīvai noteikšanai barībā:

augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija ar tandēma masspektrometriju (LC-MS/MS)

Kaķi

308

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, arr piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

5.3.2030.

Suņi

370


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports