15.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 11/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/21

(2020. gada 14. janvāris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 79/2012, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kādā piemērojami daži noteikumi Padomes Regulā (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļu jomā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2010. gada 7. oktobra Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (1) un jo īpaši tās 47.l panta c) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 79/2012 (2) 7. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzēts, ka Komisija dara pieejamu tīmekļa portālu tām dalībvalstīm, kuras izvēlas cita starpā publicēt nodokļa likmi, ko piemēro telesakaru pakalpojumiem, apraides pakalpojumiem un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem un kas minēta Regulas (ES) Nr. 904/2010 47. panta otrajā daļā.

(2)

Padomes Direktīvas 2006/112/EK (3) XII sadaļas 6. nodaļā paredzētas īpašas shēmas nodokļa maksātājiem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus. Minētā nodaļa tika grozīta ar Padomes Direktīvu (ES) 2017/2455 (4), un tās darbības joma tika paplašināta, ietverot pakalpojumus personām, kas nav nodokļa maksātājas, un preču tālpārdošanu.

(3)

Lai ņemtu vērā Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas īpašo shēmu paplašināto darbības jomu, Regula (ES) Nr. 904/2010 tika grozīta ar Regulu (ES) 2017/2454 (5) un tajā tika iekļauts 47.g pants.

(4)

Tādēļ, lai atspoguļotu šīs izmaiņas Regulā (ES) Nr. 904/2010, būtu jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 79/2012.

(5)

Lai šo regulu varētu piemērot no tās pašas dienas, no kuras piemēro Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas grozītos noteikumus un Regulas (ES) Nr. 904/2010 47.g pantu, šī regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 79/2012 7. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

no 2021. gada 1. janvāra – nodokļa likmes, kuras piemēro preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar īpašajām shēmām, kas paredzētas Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļā, un kuras minētas Regulas (ES) Nr. 904/2010 47.g panta otrajā daļā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 12.10.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 31. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 79/2012, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību, kādā piemērojami daži noteikumi Padomes Regulā (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļu jomā (OV L 29, 1.2.2012., 13. lpp.).

(3)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu; OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(4)  Padomes 2017. gada 5. decembra Direktīva (ES) 2017/2455, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (OV L 348, 29.12.2017., 7. lpp.).

(5)  Padomes 2017. gada 5. decembra Regula (ES) 2017/2454, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 348, 29.12.2017., 1. lpp.).