25.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 396/1


PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2020/1756

(2020. gada 20. novembris),

ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ttiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

Ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī, pamatojoties uz Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”). Izstāšanās līgumā ir paredzēts pārejas periods, kas beigsies 2020. gada 31. decembrī. Līdz minētajam datumam Savienības tiesību noteikumi par pievienotās vērtības nodokli (“PVN”) ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā. Pēc minētā pārejas perioda Savienības tiesību noteikumi par PVN vairs nav piemērojami ne Apvienotajai Karalistei, ne tās teritorijā.

(2)

Tomēr saskaņā ar 8. pantu Protokolā par Īriju/Ziemeļīriju (“Protokols”), kas ir Izstāšanās līguma neatņemama sastāvdaļa, Ziemeļīrijā pēc pārejas perioda turpina piemērot (3) Savienības tiesību noteikumus par PVN, kas uzskaitīti Protokola 3. pielikumā par precēm, lai izvairītos no stingras robežas starp Īriju un Ziemeļīriju.

(3)

Tāpēc uz nodokļa maksātājiem un dažām juridiskām personām, kas nav nodokļa maksātājas, saistībāar darījumiem ar precēm Ziemeļīrijā attieksies Savienības tiesību noteikumi par PVN, savukārt saistībā ar visiem pārējiem darījumiem Apvienotajā Karalistē, tostarp attiecībā uz Ziemeļīriju, uz tiem attieksies Apvienotās Karalistes tiesību noteikumi par PVN.

(4)

Lai Savienības PVN sistēma varētu pienācīgi darboties, ir svarīgi, ka atsevišķs PVN identifikācijas numurs tiek piešķirts katram nodokļa maksātājam, kas piegādā preces Ziemeļīrijā un katram nodokļa maksātājam vai katrai juridiskai personai, kas nav nodokļa maksātāja, kura veic preču iegādes Kopienas iekšienē, kā uzskaitīts Padomes Direktīvas 2006/112/EK (4) 214. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, vai nodokļa maksātājam atiecībā uz īpašu fakultatīvu režīmu izmantošanu nodokļa maksātājiem, kas veic preču tālpārdošanu.

(5)

Tāpēc Ziemeļīrijā būtu jāievieš atsevišķi PVN identifikācijas numuri ar īpašu apzīmējumu, lai nošķirtu tādus nodokļa maksātājus un juridiskas personas, kas nav nodokļa maksātājas, kuru darījumiem ar precēm, kas atrodas Ziemeļīrijā, piemēro Savienības tiesību noteikumus par PVN, no vienas puses, un personas, kas veic citus darījumus, saistībā ar kuriem tās tiek identificētas PVN piemērošanas nolūkā Apvienotajā Karalistē, no otras puses.

(6)

Parasti PVN identifikācijas numuru sākumā esošo apzīmējumu pamatā Savienībā ir ISO kods Nr. 3166 – alfa 2, pēc kura var noteikt dalībvalsti, kura numuru piešķīrusi. Ziemeļīrijai nav īpaša koda šajā sistēmā, taču ISO paredz iespēju izmantot kodus ar “X“ teritorijām, kurām nav īpaša koda. Tāpēc ir lietderīgi Ziemeļīrijai ierosināt kodu “XI”.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2006/112/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/112/EK 215. pantam pievieno šādu daļu:

“Ziemeļīrijai izmanto apzīmējumu “XI”.”

2. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2020. gada 31. decembrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 20. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  2020. gada 11. novembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2020. gada 29. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Ar nosacījumu, ka Ziemeļīrijā ir sniegta demokrātiskā piekrišana 5. līdz 10. panta piemērošanas turpināšanai, kas minēta Protokola 18. panta 1. punktā.

(4)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).