5.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/125


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2020/365

(2019. gada 17. decembris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu svina izmantošanai noteiktu iekšdedzes motoru lodmetālos un savienojumu pārklājumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās ierīces nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītās bīstamās vielas. Šo ierobežojumu nepiemēro Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā uzskaitītajiem lietojumiem, kam piešķirts atbrīvojums.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko ierīču kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Svins ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā uzskaitīta ierobežota izmantojuma viela.

(4)

Ar Deleģēto direktīvu (ES) 2014/72/ES (2) Komisija piešķīra atbrīvojumu, t. i., atļāva svinu izmantot tādos lodmetālos un tādu elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātu shēmas plašu pārklājumos, ko izmanto aizdedzes blokos un citās elektriskās vai elektroniskās motora vadības sistēmās, kuras tehnisku apsvērumu dēļ jāuzstāda vai nu tieši uz pārnēsājamiem iekšdedzes motoriem, vai to karterī vai cilindrā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/68/EK (3) klases SH:1, SH:2 un SH:3) (“atbrīvojums”), proti, iekļāva šos lietojumus Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā. Saskaņā ar minētās direktīvas 5. panta 2. punkta otro daļu šis atbrīvojums attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju bija spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim.

(5)

Komisija pieteikumu atbrīvojumu pagarināt (“pagarināšanas pieprasījums”) attiecībā uz 6. un 11. kategoriju saņēma 2017. gada 30. jūnijā, tātad Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktā noteiktajā termiņā. Saskaņā ar minēto noteikumu atbrīvojums paliek spēkā, līdz tiek pieņemts lēmums par pagarināšanas pieprasījumu.

(6)

Izvērtējot pieprasīto pagarinājumu, notika arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 7. punktu.

(7)

Svinu parasti izmanto par sakausējuma elementu lodmetālos, jo tas pazemina kušanas punktu. Ir sekmīgi testēti alternatīvi materiāli, ar ko var aizstāt šo ierobežota lietojuma vielu. Tomēr ir nepieciešams papildu laiks, lai pārliecinātos par bezsvina produktu uzticamību.

(8)

Patlaban tirgū nav pieejamas bezsvina alternatīvas, kas atbrīvojuma aptvertajos lietojumos nodrošinātu pietiekamu uzticamības līmeni.

(9)

Tā kā trūkst uzticamu aizstājēju, svina aizstāšana vai neizmantošana atsevišķos pārnēsājamos iekšdedzes motoros nav zinātniski un tehniski realizējama. Tāpēc ir lietderīgi atbrīvojumu pagarināt. Atbrīvojuma pagarināšana ir saskanīga ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (4) un tādējādi nevājina tajā noteikto vides un veselības aizsardzību.

(10)

Atbrīvojums attiecībā uz 1.–7., 10. un 11. kategoriju būtu jāpagarina līdz 2022. gada 31. martam saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 4. panta 3. punktu un 5. panta 2. punkta pirmo daļu. Ņemot vērā notiekošo uzticama aizstājēja meklējumu rezultātus, sagaidāms, ka atbrīvojuma ilgumam nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz inovāciju.

(11)

Attiecībā uz 8. un 9. kategoriju paliek spēkā līdzšinējie atbrīvojumi, kuru derīguma termiņš ir noteikts Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta otrajā daļā. Minētās direktīvas III pielikumā juridiskās skaidrības labad būtu jānorāda atbrīvojumu derīguma termiņi.

(12)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2021. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 13. marta Deleģētā direktīva 2014/72/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai tādos lodmetālos un tādu elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātu shēmas plašu pārklājumos, ko izmanto aizdedzes blokos un citās elektriskās un elektroniskās motora vadības sistēmās (OV L 148, 20.5.2014., 78. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.). Direktīva 97/68/EK ir aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK (OV L 252, 16.9.2016., 53. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā 41. punktu aizstāj ar šādu:

“41.

Svins tādos lodmetālos un tādu elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātu shēmas plašu pārklājumos, ko izmanto aizdedzes blokos un citās elektriskās vai elektroniskās motora vadības sistēmās, kuras tehnisku apsvērumu dēļ jāuzstāda vai nu tieši uz pārnēsājamiem iekšdedzes motoriem, vai to karterī vai cilindrā (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/68/EK (*1) klases SH:1, SH:2 un SH:3)

Piemēro visām kategorijām. Zaudē spēku:

2022. gada 31. martā attiecībā uz 1.–7., 10. un 11. kategoriju,

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem,

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm,

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem.


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 16. decembra Direktīva 97/68/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem pret gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju no iekšdedzes motoriem, ko uzstāda visurgājējai tehnikai (OV L 59, 27.2.1998., 1. lpp.).”