5.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/112


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2020/361

(2020. gada 17. decembris),

ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgā hroma izmantošanai par pretkorozijas aģentu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa dalībvalstīm nodrošināt, lai tirgū laistās elektriskās un elektroniskās ierīces nesaturētu minētās direktīvas II pielikumā uzskaitītās bīstamās vielas. Šo ierobežojumu nepiemēro Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā uzskaitītajiem lietojumiem, kam piešķirts atbrīvojums.

(2)

Dažādās elektrisko un elektronisko ierīču kategorijas, kam piemēro Direktīvu 2011/65/ES, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Sešvērtīgais hroms ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā uzskaitīta ierobežota izmantojuma viela.

(4)

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā ir iekļauts atbrīvojums no ierobežojuma sešvērtīgā hroma izmantošanai par oglekļa tērauda dzesēšanas sistēmas pretkorozijas līdzekli absorbcijas ledusskapjos līdz 0,75 masas % dzesēšanas šķīdumā (“atbrīvojums”). Saskaņā ar minētās direktīvas 5. panta 2. punkta otro daļu šis atbrīvojums attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju bija spēkā līdz 2016. gada 21. jūlijam.

(5)

Komisija pieteikumu atbrīvojumu pagarināt (“pagarināšanas pieprasījums”) saņēma 2015. gada 20. janvārī, tātad Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 5. punktā noteiktajā termiņā. Saskaņā ar minēto noteikumu atbrīvojums paliek spēkā, līdz tiek pieņemts lēmums par pagarināšanas pieprasījumu.

(6)

Izvērtējot pieprasīto pagarinājumu, notika arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 7. punktu. Izvērtējumā, ņemot vērā Komisijas lēmumus par licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas XIV pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (2), secināts, ka pašreizējais atbrīvojums attiecībā uz 1.–7. un 10. kategoriju ir jāsadala divos apakšierakstos, kuru formulējums nepārprotami atspoguļo zinātnes un tehnikas progresu, ciktāl tas attiecas uz sešvērtīgā hroma aizstājamību, kas ir atkarīga no lietojuma.

(7)

Sešvērtīgo hromu (Cr(VI)) izmanto par pretkorozijas aģentu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda Ar to pārklāj tērauda cauruļu iekšējo virsmu, lai pasargātu tās no dzesēšanas šķīduma, kas satur korozīvu amonjaku.

(8)

Attiecībā uz ražojumiem, kuru ieejas jauda ir ≥ 75 W, un sistēmām, kas pilnībā darbojas ar neelektriskajiem sildītājiem (respektīvi, ar ģeneratoriem ar augstu viršanas temperatūru), ko aptver pašreizējais atbrīvojums, sešvērtīgā hroma aizstāšana vai likvidēšana joprojām nav zinātniski un tehniski realizējama, jo trūkst uzticamu aizstājēju. Atbrīvojums attiecībā uz šiem lietojumiem ir saskanīgs ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3) un tādējādi nevājina tajā noteikto vides un veselības aizsardzību.

(9)

Tāpēc ir lietderīgi saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 4. panta 3. punktu un 5. panta 2. punkta otro daļu līdz 2021. gada 21. jūlijam pagarināt atbrīvojumu attiecībā uz ražojumiem ar ģeneratoriem ar augstu viršanas temperatūru. Ņemot vērā notiekošo uzticama aizstājēja meklējumu rezultātus, sagaidāms, ka atbrīvojuma ilgumam nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz inovāciju.

(10)

Attiecībā uz ražojumiem, kuru ieejas jauda ir < 75 W (respektīvi, ar ģeneratoriem ar zemu viršanas temperatūru), ko aptver pašreizējais atbrīvojums, Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 1. punktā paredzētie atbrīvojuma pagarināšanas nosacījumi vairs nav spēkā, tāpēc pagarināšanas pieprasījums būtu jānoraida. Atbrīvojumam attiecībā uz šiem lietojumiem saskaņā ar minētās direktīvas 5. panta 6. punktu vajadzētu zaudēt spēku, kad pagājuši 12 mēneši pēc dienas, kad spēkā stājusies šī direktīva.

(11)

Attiecībā uz 8., 9. un 11. kategoriju paliek spēkā līdzšinējie atbrīvojumi, kuru derīguma termiņš ir noteikts Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta otrajā daļā. Minētās direktīvas III pielikumā juridiskās skaidrības labad būtu jānorāda atbrīvojumu derīguma termiņi.

(12)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2021. gada 31. martam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2021. gada 1. aprīļa.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Tādu Eiropas Komisijas lēmumu kopsavilkums, kuri attiecas uz licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas XIV pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV C 48, 15.2.2017., 9. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.)


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES III pielikumā 9. ierakstu aizstāj ar šādu:

“9.

Sešvērtīgais hroms, ko izmanto par pretkorozijas aģentu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, tā saturam nepārsniedzot 0,75 % no dzesēšanas šķīduma masas.

Attiecas uz 8., 9. un 11. kategoriju un zaudē spēku:

2021. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. un 9. kategoriju, izņemot attiecībā uz in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm un rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem,

2023. gada 21. jūlijā attiecībā uz 8. kategorijas in vitro diagnostikas medicīniskajām ierīcēm,

2024. gada 21. jūlijā attiecībā uz 9. kategorijas rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentiem un attiecībā uz 11. kategoriju.

9(a)-I

Līdz 0,75 masas % sešvērtīgā hroma, kuru izmanto par pretkorozijas aģentu dzesēšanas šķīdumā, ko lieto tādu absorbcijas ledusskapju (tostarp minibāru) dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda, kurus paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju un kuru vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda < 75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļos.

Piemēro 1.–7. un 10. kategorijai un zaudē spēku 2021. gada 5. martā.

9(a)-II

Līdz 0,75 masas % sešvērtīgā hroma, kuru izmanto par pretkorozijas aģentu dzesēšanas šķīdumā, ko lieto tādu absorbcijas ledusskapju dzesēšanas sistēmās no oglekļa tērauda:

kurus paredzēts pilnībā vai daļēji izmantot ar elektrisko sildītāju un kuru vidējā izmantotā elektriskā ieejas jauda ≥ 75 W pastāvīgas ekspluatācijas apstākļos,

kurus paredzēts pilnībā izmantot ar neelektrisku sildītāju.

Attiecas uz 1.–7. un 10. kategoriju un zaudē spēku 2021. gada 21. jūlijā.”