31.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 444/2


PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/2252

(2020. gada 29. decembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, un Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ("Apvienotā Karaliste") 2017. gada 29. martā, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu, paziņoja Eiropadomei par savu nodomu izstāties no Savienības un no Eiropas Atomenerģijas kopienas.

(2)

Padome 2020. gada 30. janvārī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/135 par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (1) ("Izstāšanās līgums"). Izstāšanās līgums stājās spēkā 2020. gada 1. februārī.

(3)

Padome 2020. gada 25. februārī pieņēma Lēmumu (ES, Euratom) 2020/266 (2), ar ko pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu. Minētās sarunas tika risinātas, ņemot vērā 2020. gada 25. februāra sarunu norādes.

(4)

Sarunu rezultāts ir Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses ("Tirdzniecības un sadarbības nolīgums"), Nolīgums starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai ("Informācijas drošības nolīgums") un Nolīgums starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību drošā kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem ("Kodolenerģijas nolīgums").

(5)

Ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu tiek izveidots pamats plašām attiecībām starp Savienību un Apvienoto Karalisti, kuras aptver savstarpējas tiesības un pienākumus, kopīgu rīcību un īpašas procedūras. Informācijas drošības nolīgums ir nolīgums, kas papildina Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu un ir ar to nesaraujami saistīts, jo īpaši attiecībā uz piemērošanas sākuma un izbeigšanas datumiem. Tādēļ lēmums par Tirdzniecības un sadarbības nolīguma un Informācijas drošības nolīguma ("Nolīgumi") parakstīšanu būtu jābalsta uz tāda juridiskā pamata, kurš paredz izveidot asociāciju, kas ļauj Savienībai uzņemties saistības visās jomās, uz kurām attiecas Līgumi.

(6)

Ņemot vērā to, ka Tirdzniecības un sadarbības nolīgums ir ārkārtējs un unikāls un ir visaptverošs nolīgums ar valsti, kas ir izstājusies no Savienības, Padome ar šo nolemj, ka Savienība izmanto iespēju īstenot savu ārējo kompetenci attiecībā uz Apvienoto Karalisti.

(7)

Ir lietderīgi noteikt kārtību, kādā Savienība tiek pārstāvēta Partnerības padomē un komitejās, kas izveidotas ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu. Komisijai, kā paredzēts LES 17. panta 1. punktā, ir jāpārstāv Savienība un jāpauž Savienības nostājas, kuras saskaņā ar Līgumiem ir noteikusi Padome. Padomei ir jāveic savas politikas veidošanas un koordinēšanas funkcijas, kā paredzēts LES 16. panta 1. punktā, nosakot nostājas, kuras Savienības vārdā jāieņem Partnerības padomē un komitejās, kas izveidotas ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu. Turklāt gadījumos, kad Partnerības padome vai komitejas, kas izveidotas ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, tiek aicinātas pieņemt aktus ar juridiskām sekām, nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem minētajās struktūrās, ir jānosaka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. panta 9. punktā izklāstīto procedūru.

(8)

Katrai dalībvalstij vajadzētu būt atļautam nosūtīt vienu pārstāvi, kas Savienības delegācijas sastāvā pavada Komisijas pārstāvi Partnerības padomes sanāksmēs un citu to kopīgo struktūru sanāksmēs, kuras ir izveidotas saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu.

(9)

Lai Savienībai dotu iespēju ātri un efektīvi rīkoties savu interešu aizsardzībai saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu un līdz brīdim, kad būs pieņemts un Savienībā stājies spēkā konkrēts leģislatīvs akts, kas reglamentē koriģējošu pasākumu pieņemšanu saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, Komisija būtu jāpilnvaro veikt koriģējošus pasākumus, piemēram, Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā vai jebkādā papildinošā nolīgumā noteikto saistību izpildes apturēšanu, gadījumos, kad tiek pārkāpti konkrēti Tirdzniecības un sadarbības nolīguma noteikumi vai kad netiek izpildīti konkrēti nosacījumi, jo īpaši attiecībā uz preču tirdzniecību, vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, autotransportu, gaisa transportu, zivsaimniecību un Savienības programmām, kā norādīts Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā, kā arī veikt koriģējošus pasākumus, līdzsvara atjaunošanai paredzētus pasākumus un pretpasākumus. Komisijai būtu pilnībā un laikus jāinformē Padome par tās nodomu pieņemt šādus pasākumus, lai Padomē varētu notikt jēgpilna viedokļu apmaiņa. Komisijai būtu maksimāli jāņem vērā paustie viedokļi. Viena vai vairākas dalībvalstis var lūgt Komisiju pieņemt šādus pasākumus. Ja Komisija neatbild pozitīvi uz šādu lūgumu, tai būtu laikus jāinformē Padome par tās iemesliem.

(10)

Lai Savienībai dotu iespēju laikus reaģēt gadījumos, kad vairs netiek ievēroti attiecīgie nosacījumi, būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus lēmumus, ar ko atceļ priekšrocības, kas Apvienotajai Karalistei ir piešķirtas saskaņā ar pielikumu par bioloģiskajiem produktiem un pielikumu par zālēm. Komisijai būtu pilnībā un laikus jāinformē Padome par tās nodomu pieņemt šādus pasākumus, lai Padomē varētu notikt jēgpilna viedokļu apmaiņa. Komisijai būtu maksimāli jāņem vērā paustie viedokļi. Viena vai vairākas dalībvalstis var lūgt Komisiju pieņemt šādus pasākumus. Ja Komisija neatbild pozitīvi uz šādu lūgumu, tai būtu laikus jāinformē Padome par tās iemesliem.

(11)

Ikreiz, kad Savienībai ir jārīkojas, lai izpildītu Nolīgumus, šāda rīcība ir jāveic saskaņā ar Līgumiem, vienlaikus ievērojot katrai Savienības iestādei piešķirto pilnvaru robežas. Tādēļ Komisijai ir jāsniedz Apvienotajai Karalistei Nolīgumos prasītā informācija vai paziņojumi, izņemot, ja Nolīgumos ir norādītas citas konkrētas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, un jāapspriežas ar Apvienoto Karalisti konkrētos jautājumos. Komisijai ir arī jāpārstāv Savienība šķīrējtiesā, ja kāds strīds ir iesniegts izskatīšanai šķīrējtiesā saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu. Pildot LES 4. panta 3. punktā minēto lojālas sadarbības pienākumu, Komisijai iepriekš ir jākonsultējas ar Padomi, piemēram, iesniedzot tai galvenās informācijas apkopojumu par Savienības apsvērumiem, ko paredzēts iesniegt šķīrējtiesai, un maksimāli ņemot vērā Padomes sniegtos komentārus.

(12)

Tirdzniecības un sadarbības nolīgums neliedz dalībvalstīm iespēju saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem noslēgt ar Apvienoto Karalisti divpusējus režīmus vai nolīgumus par konkrētiem jautājumiem, uz kuriem attiecas Tirdzniecības un sadarbības nolīgums, gaisa transporta, administratīvās sadarbības muitas un PVN jautājumos un sociālā nodrošinājuma jomā.

(13)

Tādēļ ir jāizveido regulējums, kas dalībvalstīm ir jāievēro, ja tās nolemj noslēgt divpusējus režīmus vai nolīgumus ar Apvienoto Karalisti gaisa transporta, administratīvās sadarbības muitas un PVN jautājumos un sociālā nodrošinājuma jomā, tostarp dalībvalstīm paredzētus nosacījumus un procedūru sarunu risināšanai par šādiem divpusējiem režīmiem vai nolīgumiem un to noslēgšanai, tā lai nodrošinātu, ka tie ir saderīgi ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma mērķi un ar Savienības tiesību aktiem un ka tajos tiek ņemtas vērā iekšējā tirgus un plašākas Savienības intereses. Turklāt dalībvalstīm, kas ir nodomājušas ar Apvienoto Karalisti risināt sarunas par divpusējiem nolīgumiem un tos noslēgt jomās, uz kurām neattiecas Tirdzniecības un sadarbības nolīgums, būtu, pilnībā ievērojot lojālas sadarbības principu, jāinformē Komisija par saviem nodomiem un par sarunu gaitu.

(14)

Jāatgādina, ka saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma FINPROV.1. panta 3. punktu un atbilstoši Eiropadomes un Eiropas Komisijas deklarācijai par turpmāko nolīgumu teritoriālo piemērošanas jomu, kas iekļauta Eiropadomes 2018. gada 25. novembra sanāksmes protokolā, Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu nepiemēro Gibraltāram un tas neietekmē minēto teritoriju. Kā paredzēts minētajā deklarācijā, "tas neizslēdz iespēju, ka starp Savienību un Apvienoto Karalisti pastāv atsevišķi nolīgumi attiecībā uz Gibraltāru" un, "neskarot Savienības kompetences un pilnībā respektējot tās dalībvalstu teritoriālo integritāti, kā to garantē Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 2. punkts, minētajiem atsevišķajiem nolīgumiem būs vajadzīga Spānijas Karalistes iepriekšēja piekrišana".

(15)

Savienības kompetences īstenošana ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starpniecību neskar attiecīgās Savienības un dalībvalstu kompetences attiecībā uz jebkādām notiekošām vai turpmākām sarunām par starptautiskiem nolīgumiem ar jebkādu trešo valsti vai uz šādu nolīgumu parakstīšanu vai noslēgšanu vai attiecībā uz jebkādām turpmākām sarunām par jebkādiem COMPROV.2. pantā [Papildinoši nolīgumi] minētiem Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu papildinošiem nolīgumiem vai uz šādu nolīgumu parakstīšanu vai noslēgšanu.

(16)

Būdama valsts, kas ir izstājusies no Savienības, Apvienotā Karaliste attiecībā uz Savienību ir atšķirīgā un ārkārtas situācijā salīdzinājumā ar citām trešām valstīm, ar kurām Savienība ir risinājusi sarunas un noslēgusi nolīgumus. Saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā Savienības tiesību akti ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā, un minētā perioda beigās pamats sadarbībai ar Savienības dalībvalstīm līdz ar to ir ļoti augstā līmenī, jo īpaši iekšējā tirgus, kopējās zivsaimniecības politikas un brīvības, drošības un tiesiskuma jomās. Pārejas periods beigsies 2020. gada 31. decembrī – dienā, pēc kuras noteikumi par citiem Izstāšanās līgumā paredzētiem atdalīšanās jautājumiem reglamentēs šādas sadarbības gludu slēgšanu vairākās jomās. Ja Nolīgumi nestāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra, sadarbība starp Savienību un Apvienoto Karalisti samazināsies līdz tādai pakāpei, kas nav ne vēlama, ne arī atbilst Savienības interesēm, radot traucējumus Savienības un Apvienotās Karalistes attiecībās. Šādus traucējumus var ierobežot, Nolīgumus piemērojot provizoriski.

(17)

Tāpēc, ņemot vērā ārkārtas situāciju, kādā atrodas Apvienotā Karaliste attiecībā pret Savienību, situācijas steidzamību, pārejas periodam beidzoties 2020. gada 31. decembrī, kā arī nepieciešamību dot Eiropas Parlamentam un Padomei pietiekami daudz laika pienācīgi iepazīties ar paredzēto lēmumu par Nolīgumu noslēgšanu un ar Nolīgumu tekstiem, Nolīgumi būtu jāpiemēro provizoriskā kārtā, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai tie stātos spēkā.

(18)

Tā kā sarunas par Nolīgumiem tika pabeigtas ļoti vēlu – tikai septiņas dienas pirms pārejas perioda beigām, pirms to parakstīšanas nebija iespējams veikt Nolīgumu tekstu galīgo juridiski-lingvistisko pārskatīšanu. Tāpēc uzreiz pēc Nolīgumu parakstīšanas Pusēm būtu jāveic Nolīgumu tekstu galīgā juridiski-lingvistiskā pārskatīšana visās 24 autentiskajās valodās. Minētā juridiski-lingvistiskā pārskatīšana būtu jāpabeidz laikus. Pusēm pēc tam, apmainoties ar diplomātiskām notām, būtu jāapstiprina minētie pārskatītie Nolīgumu teksti visās šādās valodās par autentiskiem un galīgiem. Minētajiem pārskatītajiem tekstiem būtu ab initio jāaizstāj Nolīgumu parakstītās versijas.

(19)

Nolīgumi būtu jāparaksta un tiem pievienotās deklarācijas un paziņojums būtu jāapstiprina Savienības vārdā.

(20)

Uz Tirdzniecības un sadarbības nolīguma parakstīšanu jautājumos, kuri ir Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma ("Euratom līgums") darbības jomā, attiecas atsevišķa procedūra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo tiek atļauts – attiecībā uz jautājumiem, kuri nav Euratom līguma darbības jomā, – Savienības vārdā parakstīt Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, ar noteikumu, ka tas tiks noslēgts.

2.   Ar šo tiek atļauts Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai, ar noteikumu, ka tas tiks noslēgts.

3.   Nolīgumu teksti ir pievienoti šim lēmumam.

2. pants

1.   Komisija pārstāv Savienību Partnerības padomē, Tirdzniecības partnerības komitejā, tirdzniecības specializētajās komitejās un specializētajās komitejās, kas izveidotas, ievērojot Tirdzniecības un sadarbības nolīguma INST.1. pantu [Partnerības padome] un INST.2. pantu [Komitejas], kā arī jebkādā papildu tirdzniecības specializētajā komitejā vai specializētajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma INST.1. panta [Partnerības padome] 4. punkta g) apakšpunktu vai INST.2. panta [Komitejas] 2. punkta g) apakšpunktu.

Katrai dalībvalstij atļauj nosūtīt vienu pārstāvi, kas Savienības delegācijas sastāvā pavada Komisijas pārstāvi Partnerības padomes sanāksmēs un citu to kopīgo struktūru sanāksmēs, kuras ir izveidotas saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu.

2.   Lai Padome varētu pilnībā veikt savas politikas veidošanas, koordinēšanas un lēmumu pieņemšanas funkcijas saskaņā ar Līgumiem, konkrēti – nosakot nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem Partnerības padomē, Tirdzniecības partnerības komitejā, tirdzniecības specializētajās komitejās un specializētajās komitejās, Komisija nodrošina, ka Padome visu informāciju un dokumentus saistībā ar jebkuru minēto struktūru sanāksmi vai ar jebkuriem aktiem, kas jāpieņem ar rakstisko procedūru, saņem pietiekami savlaicīgi pirms minētās sanāksmes vai minētās rakstiskās procedūras izmantošanas un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā astoņas darba dienas pirms minētās sanāksmes vai minētās rakstiskās procedūras izmantošanas.

Padome tiek arī laikus informēta par Partnerības padomes, Tirdzniecības partnerības komitejas, tirdzniecības specializēto komiteju un specializēto komiteju sanāksmju diskusijām un iznākumu un par rakstiskās procedūras izmantošanu un saņem visus protokolu projektus un dokumentus, kas attiecas uz šādām sanāksmēm vai rakstiskās procedūras izmantošanu.

3.   Tiek gādāts, ka Eiropas Parlaments visā procesa laikā var pilnībā īstenot savas institucionālās prerogatīvas saskaņā ar Līgumiem.

4.   Piecu gadu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra Komisija ik gadu sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Tirdzniecības un sadarbības nolīguma īstenošanu un piemērošanu.

3. pants

1.   Līdz brīdim, kad tiek pieņemts un Savienībā stājas spēkā īpašs leģislatīvs akts, kas reglamentē šā punkta a) līdz i) apakšpunktā uzskaitīto pasākumu pieņemšanu, jebkuru Savienības lēmumu veikt šādus pasākumus pieņem Komisija saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma atbilstošajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem attiecībā uz:

a)

attiecīgā preferenciālā režīma apturēšanu attiecīgajam(-iem) produktam(-iem), kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma GOODS.19. pantā [Pasākumi muitas tiesību aktu pārkāpumu vai apiešanas gadījumā];

b)

koriģējošu pasākumu piemērošanu un saistību izpildes apturēšanu, kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma LPFOFCSD 3.12. pantā [Koriģējoši pasākumi];

c)

līdzsvara atjaunošanas pasākumu un pretpasākumu piemērošanu, kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma LPFOFCSD 9.4. pantā [Līdzsvara atjaunošana];

d)

koriģējošu pasākumu piemērošanu, kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma ROAD 11. pantā [Koriģējoši pasākumi];

e)

kompensējošiem pasākumiem, kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma FISH 9. pantā [Kompensējoši pasākumi piekļuves atsaukšanas vai ierobežošanas gadījumā];

f)

koriģējošu pasākumu piemērošanu, kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma FISH 14. pantā [Koriģējoši pasākumi un strīdu izšķiršana];

g)

Apvienotās Karalistes dalības Savienības programmās apturēšanu vai izbeigšanu, kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma UNPRO.3.1. pantā [Apvienotās Karalistes dalības Savienības programmā apturēšana, ko veic Eiropas Savienība] un UNPRO.3.20. pantā [Apvienotās Karalistes dalības Savienības programmā izbeigšana, ko veic Eiropas Savienība];

h)

pagaidu kompensācijas piedāvāšanu vai pieņemšanu vai saistību izpildes apturēšanu sakarā ar šķīrējtiesas vai ekspertu grupas procedūru saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma INST 24. pantu [Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi], izņemot, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 654/2014 (3);

i)

aizsardzības pasākumiem un līdzsvara atjaunošanas pasākumiem, kā izklāstīts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma INST 36. pantā [Aizsardzības pasākumi].

2.   Komisija pilnībā un laikus informē Padomi par tās nodomu pieņemt 1. punktā minētos pasākumus, lai Padomē varētu notikt jēgpilna viedokļu apmaiņa. Komisija maksimāli ņem vērā paustos viedokļus. Komisija attiecīgi informē arī Eiropas Parlamentu.

3.   Ja vienai vai vairākām dalībvalstīm ir īpašas bažas, minētā dalībvalsts vai dalībvalstis var lūgt, lai Komisija pieņem 1. punktā minētos pasākumus. Ja Komisija neatbild pozitīvi uz šādu lūgumu, tā laikus informē Padomi par tās iemesliem.

4.   Komisija var arī pieņemt pasākumus, ar ko atjauno tiesības un pienākumus saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu, kādi bija spēkā pirms 1. punktā minēto pasākumu pieņemšanas. Mutatis mutandis piemēro 2. un 3. punktu.

5.   Pirms tiek pieņemts konkrēts leģislatīvs akts, kas reglamentē 1. punktā minēto pasākumu pieņemšanu, Padome veic šajā pantā izklāstītās kārtības pārskatīšanu.

4. pants

Ja viena vai vairākas dalībvalstis norāda uz būtiskām grūtībām, ko rada Tirdzniecības un sadarbības nolīguma īstenošana, jo īpaši attiecībā uz zivsaimniecību, Komisija izskata minēto lūgumu prioritārā kārtā un attiecīgā gadījumā nodod šo jautājumu Partnerības padomei saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā. Ja netiek rasts apmierinošs risinājums, minētais jautājums tiek izskatīts visagrākajā iespējamajā termiņā Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā paredzēto pārskatīšanu kontekstā. Ja minētās grūtības saglabājas, tiek veikti nepieciešamie pasākumi nolūkā risināt sarunas un noslēgt nolīgumu, ar ko izdara nepieciešamos grozījumus Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā.

5. pants

1.   Komisija tiek pilnvarota Savienības vārdā pieņemt jebkādu lēmumu:

a)

apstiprināt vai apturēt līdzvērtīguma atzīšanu pēc atkārtotas līdzvērtīguma izvērtēšanas, kas jāveic līdz 2023. gada 31. decembrim saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma TBT-4 pielikuma [Bioloģiskie produkti] 3. panta [Līdzvērtīguma atzīšana] 3. punktu;

b)

apturēt līdzvērtīguma atzīšanu saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma TBT-4 pielikuma [Bioloģiskie produkti] 3. panta [Līdzvērtīguma atzīšana] 5. un 6. punktu;

c)

pieņemt oficiālus labas ražošanas prakses dokumentus, ko Apvienotās Karalistes iestāde izdevusi ražošanas objektiem, kas atrodas ārpus izdevējiestādes teritorijas, un noteikt principus un noteikumus, saskaņā ar kuriem Savienība pieņem minētos oficiālos labas ražošanas prakses dokumentus saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma TBT-2. pielikuma [Zāles] 5. panta [Pārbaužu atzīšana] 3. un 4. punktu;

d)

pieņemt jebkādu īstenošanas kārtību, kas vajadzīga oficiālo labas ražošanas prakses dokumentu apmaiņai ar Apvienotās Karalistes iestādi saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma TBT-2. pielikuma [Zāles] 6. pantu [Oficiālu labas ražošanas prakses dokumentu apmaiņa] un informācijas apmaiņai ar Apvienotās Karalistes iestādi attiecībā uz ražošanas objektu pārbaudēm saskaņā ar minētā pielikuma 7. pantu [Garantijas];

e)

apturēt pārbaužu atzīšanu vai Apvienotajā Karalistē izdotu oficiālo labas ražošanas prakses dokumentu pieņemšanu un informēt Apvienoto Karalisti par tās nodomu piemērot Tirdzniecības un sadarbības nolīguma TBT-2. pielikuma [Zāles] 9. pantu [Apturēšana], un uzsākt konsultācijas ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar minētā pielikuma 8. panta [Piemērojamo tiesību aktu izmaiņas] 3. punktu;

f)

attiecībā uz visiem vai dažiem Tirdzniecības un sadarbības nolīguma TBT-2. pielikuma [Zāles] C papildinājumā uzskaitītajiem produktiem pilnībā vai daļēji apturēt pārbaužu atzīšanu vai otras Puses oficiālo labas ražošanas prakses dokumentu pieņemšanu saskaņā ar minētā pielikuma 9. panta [Apturēšana] 1. punktu.

2.   Piemēro 3. panta 2., 3. un 4. punktu.

6. pants

1.   Dalībvalstis ir tiesīgas risināt sarunas par Tirdzniecības un sadarbības nolīguma AIRTRN.3. panta [Satiksmes tiesības] 4. punktā minētajiem režīmiem, tos parakstīt un noslēgt, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

minētos režīmus noslēdz tikai un vienīgi nolūkā, kas paredzēts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma AIRTRN.3. panta [Satiksmes tiesības] 4. punktā, un saskaņā ar tā noteikumiem, un tie nereglamentē nevienu citu jautājumu neatkarīgi no tā, vai šādi jautājumi ietilpst vai neietilpst Tirdzniecības un sadarbības nolīguma Otrās daļas [Gaisa transports] otrā temata I sadaļas piemērošanas jomā;

b)

minētie režīmi nerada diskrimināciju starp Savienības gaisa pārvadātājiem.

Piemēro šā lēmuma 8. pantā izklāstīto procedūru.

2.   Dalībvalstis ir tiesīgas piešķirt Tirdzniecības un sadarbības nolīguma AIRTRN.3. panta [Satiksmes tiesības] 9. punktā minētās atļaujas, ievērojot tā noteikumus un saskaņā ar piemērojamajiem Savienības un valsts tiesību aktu noteikumiem. Piešķirot minētās atļaujas, dalībvalstis nerada diskrimināciju starp Savienības gaisa pārvadātājiem.

3.   Dalībvalstis ir tiesīgas risināt sarunas par Tirdzniecības un sadarbības nolīguma AIRTRN.3. panta [Satiksmes tiesības] 9. punktā minētajiem režīmiem, tos parakstīt un noslēgt, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

minētos režīmus noslēdz tikai un vienīgi nolūkā, kas paredzēts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma AIRTRN.3. panta [Satiksmes tiesības] 9. punktā, un saskaņā ar tā noteikumiem, un tie nereglamentē nevienu citu jautājumu neatkarīgi no tā, vai šādi jautājumi ietilpst vai neietilpst Tirdzniecības un sadarbības nolīguma Otrās daļas [Gaisa transports] otrā temata I sadaļas piemērošanas jomā;

b)

minētie režīmi nerada diskrimināciju starp Savienības gaisa pārvadātājiem.

Piemēro šā lēmuma 8. pantā izklāstīto procedūru.

7. pants

Dalībvalstis ir tiesīgas risināt sarunas par divpusējiem nolīgumiem ar Apvienoto Karalisti, tos parakstīt un noslēgt saskaņā ar 41. pantu Protokolā par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā un par savstarpējo palīdzību prasījumu piedziņā saistībā ar nodokļiem un nodevām vai sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā attiecībā uz jautājumiem, uz kuriem neattiecas Protokols par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

paredzētais nolīgums ir saderīgs ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma vai iekšējā tirgus darbību un to neapdraud;

b)

paredzētais nolīgums ir saderīgs ar Savienības tiesībām un neapdraud kāda Savienības ārējās darbības mērķa sasniegšanu attiecīgajā jomā vai kādā citā veidā nekaitē Savienības interesēm;

c)

paredzētais nolīgums atbilst LESD nostiprinātajam principam par diskriminācijas aizliegumu pilsonības dēļ.

Piemēro šā lēmuma 8. pantā izklāstīto procedūru.

8. pants

1.   Katra dalībvalsts, kura ir nodomājusi risināt sarunas par divpusēju režīmu, kā minēts 6. panta 1. un 3. punktā, vai par divpusēju nolīgumu, kā minēts 7. pantā, informē Komisiju par sarunām ar Apvienoto Karalisti par šādiem režīmiem vai nolīgumiem un attiecīgā gadījumā aicina Komisiju šajās sarunās piedalīties kā novērotājai.

2.   Pēc sarunu pabeigšanas attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai sarunās tapušo režīma vai nolīguma projektu. Komisija par to nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

3.   Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc režīma vai nolīguma projekta saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par to, vai ir izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti attiecīgi 6. panta 1. vai 3. punkta pirmajā daļā vai 7. panta pirmajā daļā. Ja Komisija nolemj, ka minētie nosacījumi ir izpildīti, attiecīgā dalībvalsts var parakstīt un noslēgt konkrēto režīmu vai nolīgumu.

4.   Attiecīgā dalībvalsts iesniedz Komisijai režīma vai nolīguma kopiju viena mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā vai – gadījumā, ja režīmu vai nolīgumu paredzēts piemērot provizoriski, – viena mēneša laikā pēc tā provizoriskās piemērošanas sākuma.

9. pants

Dalībvalstis, kuras ir nodomājušas risināt sarunas par divpusējiem nolīgumiem ar Apvienoto Karalisti un tos noslēgt jomās, uz kurām Tirdzniecības un sadarbības nolīgums neattiecas, pilnībā ievērojot lojālas sadarbības principu, savlaicīgi informē Komisiju par saviem nodomiem un par sarunās gūto progresu.

10. pants

Savienības kompetences īstenošana ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starpniecību neskar attiecīgās Savienības un dalībvalstu kompetences nekādās notiekošās vai turpmākās sarunās par starptautiskiem nolīgumiem ar jebkādu trešo valsti vai šādu nolīgumu parakstīšanā vai noslēgšanā vai attiecībā uz turpmākām sarunām par Tirdzniecības un sadarbības nolīguma COMPROV.2. pantā [Papildinoši nolīgumi] minētajiem papildinošiem nolīgumiem vai uz šādu nolīgumu parakstīšanu vai noslēgšanu.

11. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt Nolīgumus.

12. pants

1.   Ievērojot savstarpīgumu, Nolīgumus piemēro provizoriski no 2021. gada 1. janvāra, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai tie stātos spēkā.

2.   Savienība paziņo Apvienotajai Karalistei par to, ka ir pabeigtas Savienības iekšējās prasības un procedūras, kas nepieciešamas minētajai provizoriskajai piemērošanai, ar noteikumu, ka pirms 1. punktā minētā datuma Apvienotā Karaliste ir paziņojusi Savienībai, ka ir pabeigtas tās iekšējās prasības un procedūras, kas nepieciešamas provizoriskai piemērošanai.

3.   Nolīgumu versijām angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā veic galīgo juridiski-lingvistisko pārskatīšanu.

Valodu versijas, kas tapušas pirmajā daļā minētajā juridiski-lingvistiskajā pārskatīšanā, apstiprina par autentiskām un galīgām, apmainoties ar diplomātiskām notām ar Apvienoto Karalisti.

Autentiskie un galīgie teksti, kas minēti otrajā daļā, ab initio aizstāj Nolīgumu parakstītās versijas.

4.   Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz 2. punktā paredzēto paziņojumu un iesniedz 3. punkta otrajā daļā minēto diplomātisko notu.

13. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz paziņojumu(-us), kas paredzēts(-i) Tirdzniecības un sadarbības nolīgumā un Informācijas drošības nolīguma 19. pantā.

14. pants

Savienības vārdā tiek apstiprinātas šim lēmumam pievienotās deklarācijas un paziņojums.

15. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 29. decembrī,

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/266 (2020. gada 25. februāris), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu (OV L 58, 27.2.2020., 53. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 654/2014 (2014. gada 15. maijs) par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.).