28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 438/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2213

(2020. gada 22. decembris),

ar ko Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un tās atkarīgajām teritorijām to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu sūtījumus

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9547)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/99/EK (2002. gada 16. decembris), ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 4. punktu un 9. panta 4. punkta ievadfrāzi un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/777/EK (2) cita starpā ir noteikti nosacījumi tādu sūtījumu importēšanai Savienībā, kas satur noteiktus gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas, kuriem ir veikta apstrāde ar kādu no minētā lēmuma II pielikuma 4. daļā noteiktajiem apstrādes veidiem (“preces”), kā arī iekļauts to trešo valstu vai to daļu saraksts, no kurām Savienībā ir atļauts importēt minētās preces. Konkrētāk, Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā ir dots to trešo valstu vai to daļu saraksts, no kurām Savienībā ir atļauts importēt preces, ja tām ir veikta attiecīga apstrāde, kas norādīta II pielikuma minētajā daļā. Minētās apstrādes mērķis ir novērst konkrētus dzīvnieku veselības apdraudējumus, kas saistīti ar konkrētajām precēm. Minētā pielikuma 4. daļā ir aprakstīta nespecifiska apstrāde “A” un īpašās apstrādes no “B” līdz “F”, kuras minētas dilstošā iedarbīguma secībā attiecībā uz dzīvnieku veselības apdraudējumu, kas saistīts ar konkrēto preci.

(2)

Apvienotā Karaliste ir sniegusi nepieciešamās garantijas, kas prasītas Lēmumā 2007/777/EK, lai Apvienotā Karaliste un tās atkarīgās teritorijas – Gērnsija, Menas Sala un Džērsija – tiktu iekļautas minētā lēmuma II pielikuma 2. daļā pēc tam, kad beidzies pārejas periods, kas paredzēts Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”), neskarot Savienības tiesību aktu piemērošanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar Izstāšanās līguma Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu. Ņemot vērā Apvienotās Karalistes sniegtās garantijas, minētā trešā valsts un tās atkarīgās teritorijas būtu jāiekļauj Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 2. daļā.

(3)

Tomēr kopš 2020. gada novembra Apvienotā Karaliste ir apstiprinājusi vairākus augsti patogēniskās H5N8 apakštipa putnu gripas (APPG) uzliesmojumus savā teritorijā, un dažus no tiem neizdosies novērst līdz 2021. gada 1. janvārim. Tāpēc visu Apvienotās Karalistes teritoriju nevar uzskatīt par minētās slimības neskartu un, lai novērstu APPG vīrusa ievazāšanu Savienībā, gaļas produktiem un apstrādātiem kuņģiem, pūšļiem un zarnām, kas no mājputniem, saimniecībās audzētiem medījamiem putniem (izņemot skrējējputnus), saimniecībā audzētiem skrējējputniem un savvaļas medījamiem putniem iegūtas APPG skartā Apvienotās Karalistes apgabalā, kuram Apvienotās Karalistes veterinārās iestādes ir noteikušas ierobežojumus minēto uzliesmojumu dēļ, būtu jāveic vismaz Lēmuma 2007/777/EK II pielikuma 4. daļā aprakstītā “D” apstrāde.

(4)

Tādēļ Lēmuma 2007/777/EK II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Izstāšanās līgumā paredzētais pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī, tāpēc šis lēmums būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2007/777/EK (2007. gada 29. novembris), ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļā aiz ieraksta par Ķīnu iekļauj šādu ierakstu:

“Apvienotā Karaliste  (*1)

GB

01/2021

Visa valsts

GB-1

01/2021

Visa Apvienotā Karaliste, izņemot GB-2 apgabalu

GB-2

01/2021

Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas tabulas 3. slejā ierakstā “GB-2” aprakstītās Apvienotās Karalistes teritorijas, ņemot vērā datumus minētās tabulas 6A un 6B slejā.

2)

pielikuma 2. daļu groza šādi:

a)

aiz ieraksta par Etiopiju iekļauj šādus ierakstus:

“GB

Apvienotā Karaliste  (*2) GB

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

A

A

XXX

A

Apvienotā Karaliste  (*2) GB-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Apvienotā Karaliste  (*2) GB-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

GG

Gērnsija

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

b)

aiz ieraksta par Izraēlu iekļauj šādu ierakstu:

“IM

Menas Sala

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”;

c)

aiz ieraksta par Islandi iekļauj šādu ierakstu:

“JE

Džērsija

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX”


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;

(*2)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.”;