30.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 362/20


PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/1582

(2020. gada 23. oktobris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Nolīguma attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā Pušu sanāksmēs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (“nolīgums”) Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumu (ES) 2019/407 (1). Paredzams, ka nolīgums stāsies spēkā vēlāk šogad.

(2)

Pušu sanāksme atbild par tādu pasākumu pieņemšanu, kas paredzēti, lai nodrošinātu nolīguma īstenošanu nolūkā sasniegt tā mērķi, proti, piemērojot piesardzīgus saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, kas ir daļa no ilgtermiņa stratēģijas, kuras nolūks ir aizsargāt veselīgas jūras ekosistēmas un nodrošināt zivju krājumu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, novērst neregulētu zveju atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā. Šādi pasākumi Savienībai var kļūt saistoši.

(3)

Kā paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2), Savienībai ir jānodrošina, ka zvejas un akvakultūras darbības ilgtermiņā ir ekoloģiski ilgtspējīgas un tiek pārvaldītas atbilstīgi mērķim nodrošināt ieguvumus ekonomiskajā, sociālajā un nodarbinātības jomā un veicināt pārtikas pieejamību. Tā paredz arī to, ka Savienībai zvejniecības pārvaldībā jāievēro piesardzīga pieeja un tās mērķim jābūt nodrošināt, lai jūras bioloģisko resursu izmantošanas rezultātā iegūto sugu populācijas tiktu atjaunotas un uzturētas virs līmeņa, kas nodrošina maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu. Turklāt tā paredz, ka Savienībai ir jāpieņem pārvaldības un saglabāšanas pasākumi, kuru pamatā ir labākie pieejamie zinātniskie ieteikumi, jāatbalsta zinātnisko atziņu gūšana un zinātnisko ieteikumu izstrāde, pakāpeniski jāizskauž izmetumi un jāveicina zvejas metodes, kas palīdz nodrošināt selektīvāku zveju, ciktāl iespējams – nevēlamu nozveju nepieļaušanu un samazināšanu, un zveju, kurai ir maza ietekme uz jūras ekosistēmu un zvejas resursiem. Turklāt Regulā (ES) Nr. 1380/2013 ir konkrēti paredzēts, ka minētie mērķi un principi Savienībai jāpiemēro ārējās attiecībās zivsaimniecības jomā.

(4)

Kā norādīts Padomes 2019. gada 19. novembra secinājumos par okeāniem un jūrām, tostarp Arktiku, Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgajā paziņojumā “Integrēta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Arktiku” un Padomes 2017. gada 24. marta secinājumos par “Starptautiskā okeānu pārvaldība – okeānu nākotnes veidošanas darbakārtība”, atbalsts nolīgumam un reģionālas zvejniecības pārvaldības organizācijas vai īpaša režīma iespējamai izveidošanai attiecībā uz atklātās jūras teritorijām Arktikā ir svarīgs Savienības mērķis, kas jāsasniedz, lai, pamatojoties uz starptautisku sadarbību, aizsargātu Arktikas vidi un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību Arktikas reģionā un ap to.

(5)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem nolīguma Pušu sanāksmēs 2020.–2024. gadā, jo uz nolīguma pamata pieņemtie saglabāšanas un pārvaldības pasākumi būs Savienībai saistoši un var būtiski ietekmēt tādu Savienības tiesību aktu saturu kā Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 (3) un (EK) Nr. 1224/2009 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2403 (5).

(6)

Ņemot vērā nolīguma apgabala zvejas resursu raksturu un ierobežotās zināšanas par tiem un no tā izrietošo nepieciešamību Savienības nostājā ņemt vērā jaunākās izmaiņas, to vidū jaunu zinātnisko un citu relevanto informāciju, kas iesniegta pirms Pušu sanāksmēm vai to laikā, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktā iestrādāto Savienības iestāžu pilnīgas sadarbības principu būtu jāizveido procedūras, kas jāievēro, kad ik gadu tiek precizēta Savienības nostāja 2020.–2024. gada laikposmā.

(7)

Vēlākā posmā papildus šim lēmumam var tikt pieņemts vēl viens atsevišķs Padomes lēmums par sarunu sākšanu nolūkā izveidot vēl vienu vai vairākas reģionālas vai apakšreģionālas zvejniecības pārvaldības organizācijas vai režīmus attiecībā uz atklātās jūras teritorijām Arktikā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Nolīguma attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (“nolīgums”) Pušu sanāksmēs, ir saskaņā ar principiem un orientējošiem norādījumiem par nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem nolīguma Pušu sanāksmēs (6).

2. pants

Pirms katras nolīguma Pušu sanāksmes, kurā minētā struktūra ir aicināta pieņemt lēmumus ar juridiskām sekām Savienībai, tiek veikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai nostājā, kas Savienības vārdā jāieņem saskaņā ar 1. pantā minētajiem principiem un orientējošajiem norādījumiem, tiktu ņemta vērā jaunākā zinātniskā informācija un cita relevanta informācija, kas nosūtīta Komisijai.

Šajā nolūkā, pamatojoties uz minēto informāciju, Komisija pietiekami laicīgi pirms katras nolīguma Pušu sanāksmes Padomei, lai tā varētu apspriest un apstiprināt Savienības vārdā ieņemamās nostājas detaļas, nosūta dokumentu, kurā sīki izklāstīti ierosinātie Savienības nostājas precizējumi.

Ja nolīguma Pušu sanāksmes gaitā, arī uz vietas, panākt vienošanos nav iespējams, konkrēto jautājumu nodod Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām, lai Savienības nostājā ņemtu vērā jaunos elementus.

3. pants

Šā lēmuma 1. pantā minēto Savienības nostāju Padome pēc Komisijas priekšlikuma novērtē un vajadzības gadījumā pārskata vēlākais līdz nolīguma Pušu sanāksmei 2025. gadā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2020. gada 23. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

S. SCHULZE


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2019/407 (2019. gada 4. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (OV L 73, 15.3.2019., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008 (2008. gada 29. septembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2403 (2017. gada 12. decembris) par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (OV L 347, 28.12.2017., 81. lpp.).

(6)  Skatīt dokumentu ST 11439/20, kas atrodams http://register.consilium.europa.eu.