26.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/5


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/1544

(2020. gada 21. oktobris),

ar ko groza Padomes Lēmumu 2003/17/EK attiecībā uz tādu lauka apskašu atbilstību, kuras graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā, un attiecībā uz Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums 2003/17/EK (3) paredz, ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, noteiktu sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates, ko veic minētā lēmuma I pielikumā norādītajās trešās valstīs, ir uzskatāmas par līdzvērtīgām tām lauka apskatēm, ko veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un ka, ievērojot konkrētus nosacījumus, noteiktu sugu graudaugu sēklas, kas ražotas minētajās trešās valstīs, ir uzskatāmas par līdzvērtīgām tām sēklām, kas ražotas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(2)

Ukraina iesniedza Komisijai lūgumu atzīt par līdzvērtīgu tās graudaugu sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskašu sistēmu un graudaugu sēklas, kas ražotas un sertificētas Ukrainā.

(3)

Komisija pārbaudīja attiecīgos Ukrainas tiesību aktus un, pamatojoties uz 2015. gadā veikto revīziju par graudaugu sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu Ukrainā un tās atbilstību Savienības prasībām, savus konstatējumus publicēja ziņojumā “Galīgais ziņojums par revīziju, kas veikta Ukrainā no 2015. gada 26. maija līdz 4. jūnijam nolūkā novērtēt graudaugu sēklu oficiālās kontroles un sertifikācijas sistēmu un tās atbilstību Eiropas Savienības prasībām”.

(4)

Revīzijas rezultātā ir secināts, ka sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates, kā arī graudaugu sēklu paraugu ņemšana, testēšana un oficiālās pēckontroles tiek veiktas pienācīgi un atbilst Lēmuma 2003/17/EK II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem un attiecīgajām Padomes Direktīvas 66/402/EEK (4) prasībām. Turklāt ir secināts, ka valsts iestādes, kuras atbild par sēklu sertifikācijas īstenošanu Ukrainā, ir kompetentas un darbojas pienācīgi.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi atzīt par līdzvērtīgām Ukrainā veiktas graudaugu sēklu ražošanai paredzēto augu lauka apskates un graudaugu sēklas, kas ražotas Ukrainā un ko oficiāli sertificējušas tās iestādes.

(6)

Tāpēc Lēmums 2003/17/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Lēmumā 2003/17/EK

Lēmuma 2003/17/EK I pielikumu groza šādi:

a)

tabulā starp rindām “TR” un “US” iekļauj šādu rindu:

“UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EEK”;

b)

tabulas zemsvītras piezīmē starp “TR – Turcija,” un “US – Savienotās Valstis” iekļauj šādu tekstu:

“UA – Ukraina,”.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 21. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  2020. gada 18. septembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 8. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 14. oktobra lēmums.

(3)  Padomes Lēmums 2003/17/EK (2002. gada 16. decembris) par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu (OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 66/402/EEK (1966. gada 14. jūnijs) par graudaugu sēklu tirdzniecību (OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp.).