30.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 246/10


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1126

(2020. gada 30. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2016/1693, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da’esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2016. gada 20. septembrī Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/1693 (1), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da’esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām.

(2)

Ņemot vērā to, ka ISIL (Da’esh) un Al-Qaida un ar tām saistītas personas, grupas, uzņēmumi un vienības turpina radīt draudus, Lēmuma (KĀDP) 2016/1693 pielikumā iekļautajā personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstā būtu jāpievieno viena persona.

(3)

Tādēļ Lēmums (KĀDP) 2016/1693 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2016/1693 pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1693 (2016. gada 20. septembris), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret ISIL (Da’esh) un Al-Qaida un ar tām saistītām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2002/402/KĀDP (OV L 255, 21.9.2016., 25. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2016/1693 pielikumā iekļautajā sarakstā pievieno šādu ierakstu:

“6.

Bryan D’ANCONA; dzimšanas datums: 1997. gada 26. janvāris; dzimšanas vieta: Nice (Francija); valstspiederība: Francijas.”