29.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/3


PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/1109

(2020. gada 20. jūlijs),

ar ko Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 groza attiecībā uz transponēšanas un piemērošanas datumiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 2006/112/EK (3) tika grozīta ar Padomes Direktīvu (ES) 2017/2455 (4) un (ES) 2019/1995 (5), lai modernizētu tiesisko regulējumu attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli (PVN) uzņēmumu pārrobežu e-komercijas darījumiem ar patērētājiem (B2C). Lielākā daļa no šiem jaunajiem noteikumiem jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(2)

Pasaules Veselības organizācija (PVO) 2020. gada 30. janvārī paziņoja, ka Covid-19 uzliesmojums ir starptautiska mēroga ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā. PVO 2020. gada 11. martā pasludināja Covid-19 uzliesmojumu par pandēmiju. Covid-19 pandēmija ir skārusi visas dalībvalstis. Ņemot vērā gadījumu skaita satraucošo pieaugumu un to, ka trūkst efektīvu līdzekļu, kas nekavējoties pieejami Covid-19 pandēmijas novēršanai, daudzas dalībvalstis ir izsludinājušas valsts ārkārtas stāvokli.

(3)

Covid-19 pandēmijas sākšanās ir radījusi negaidītu un nepieredzētu ārkārtas situāciju, kas nopietni skar visas dalībvalstis un liek tām nekavējoties rīkoties valsts līmenī, lai prioritārā kārtā risinātu pašreizējo krīzi, pārdalot resursus, kas ir rezervēti citiem jautājumiem. Šīs krīzes rezultātā vairākas dalībvalstis saskaras ar grūtībām līdz 2020. gada 31. decembrim pabeigt tādu IT sistēmu izstrādi, kas vajadzīgas Direktīvu (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 piemērošanai no 2021. gada 1. janvāra. Tādēļ dažas dalībvalstis, kā arī pasta un kurjerpasta operatori ir lūguši atlikt Direktīvu (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 piemērošanas datumus.

(4)

Ņemot vērā problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras, risinot Covid-19 krīzi, un jauno noteikumu pamatā esošo principu, ka visām dalībvalstīm ir jāatjaunina savas IT sistēmas, lai varētu piemērot Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995, lai nodrošinātu informācijas un maksājumu apkopošanu un nosūtīšanu mainītajos režīmos, minēto direktīvu transponēšanas un piemērošanas datumi ir jāatliek par sešiem mēnešiem. Atlikšana par sešiem mēnešiem ir atbilstīga, jo kavēšanai vajadzētu būt pēc iespējas īsākai, lai līdz minimumam samazinātu papildu budžeta zaudējumus dalībvalstīm.

(5)

Ņemot vērā ekonomikas traucējumu būtisko ietekmi un iespējamās papildu grūtības, ko rada Covid-19 pandēmija, un lai atbalstītu jauno e-komercijas PVN noteikumu pareizu un savlaicīgu piemērošanu, Komisija varētu cieši sadarboties ar attiecīgajām dalībvalstīm, lai uzraudzītu valstu IT sistēmu pielāgošanu un vajadzības gadījumā sniegtu tehnisko palīdzību.

(6)

Tādēļ Direktīvas (ES) 2017/2455 un (ES) 2019/1995 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā (ES) 2017/2455

Direktīvu (ES) 2017/2455 groza šādi:

1)

direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

Direktīvas 2006/112/EK grozījumi, ko piemēro no 2021. gada 1. jūlija”;

b)

panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“No 2021. gada 1. jūlija Direktīvu 2006/112/EK groza šādi:”;

2)

direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:

3. pants

Grozījums Direktīvā 2009/132/EK

No 2021. gada 1. jūlija Direktīvā 2009/132/EK svītro IV sadaļu.”;

3)

direktīvas 4. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis, vēlākais, līdz 2021. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 2. un 3. panta prasības. Tās nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.”;

b)

punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 2. un 3. panta prasības, tās piemēro no 2021. gada 1. jūlija.”

2. pants

Grozījumi Direktīvā (ES) 2019/1995

Direktīvas (ES) 2019/1995 2. panta 1. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:

“Dalībvalstis, vēlākais, līdz 2021. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2021. gada 1. jūlija.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 20. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  2020. gada 10. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  2020. gada 10. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva (ES) 2017/2455 (2017. gada 5. decembris), ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (OV L 348, 29.12.2017., 7. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva (ES) 2019/1995 (2019. gada 21. novembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Direktīvu 2006/112/EK (OV L 310, 2.12.2019., 1. lpp.).