27.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 241/32


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2020/1100

(2020. gada 17. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/32 par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2020/33)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. panta 2. punkts paredz, ka atbrīvojumus no statistikas pārskatu sniegšanas prasībām var piešķirt ieguldījumu fondiem (IF), uz kuriem attiecas nacionālie grāmatvedības noteikumi, kas to aktīvus ļauj novērtēt retāk kā reizi ceturksnī. Tas turklāt paredz, ka tās IF kategorijas, kuriem nacionālās centrālās bankas (NCB) var piešķirt atbrīvojumus, jānosaka ECB Padomei. Šādu IF kategoriju saraksts iekļauts ECB Padomes pieņemtā lēmumā.

(2)

Eiropas Centrālās bankas Lēmuma (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) (2) 1. pantā noteiktās pārskatīšanas gaitā ECB Padome konstatēja, ka nepieciešams iekļaut papildu ieguldījumu fondu kategorijas, kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. panta 2. punktu var piešķirt atbrīvojumus Austrijai, Latvijai, Lietuvai un Portugālei, svītrot ieguldījumu fondu kategorijas Francijai, kuras vairs nepiemēro, un izdarīt nelielus grozījumus, kas izriet no izmaiņām dažos nacionālajos tiesību aktos.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2015/32 (ECB/2014/62),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījums

Lēmuma (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) pielikumu aizstāj ar šī lēmuma pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

3. pants

Adresāti

Šis lēmums adresēts NCB dalībvalstīs, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 17. jūlijā

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 297, 7.11.2013., 73. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/32 (2014. gada 29. decembris) par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2013/38) (ECB/2014/62) (OV L 5, 9.1.2015., 17. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma (ES) 2015/32 (ECB/2014/62) pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu.

“PIELIKUMS

IEGULDĪJUMU FONDU KATEGORIJAS, KURĀM VAR PIEŠĶIRT ATBRĪVOJUMUS SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. PANTA 2. PUNKTU

Dalībvalsts

IF kategorijas nosaukums

Tiesību akts, kas attiecas uz kategoriju

Tiesību akts, kas nosaka aktīvu novērtēšanas biežumu

Aktīvu novērtēšanas biežums saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem

Tiesību akta nosaukums

Tiesību akta numurs/datums

Attiecīgie noteikumi

Tiesību akta nosaukums

Tiesību akta numurs/datums

Attiecīgie noteikumi

Austrija

Alternative Investmentfonds

(Alternatīvi ieguldījumu fondi profesionāliem ieguldītājiem)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Likums par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldības sabiedrībām)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 2

un nav

pakļauts AIFMG § 48

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(Likums par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldības sabiedrībām)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 §17 (3)

Reizi gadā

Austrija

Immobilienfonds

(Nekustamo īpašumu ieguldījumu fondi)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Likums par nekustamo īpašumu ieguldījumu fondiem)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 1

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(Likums par nekustamo īpašumu ieguldījumu fondiem)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (2)

Reizi gadā

Francija

Fonds commun de placement à risque

(Riska kapitāla kopieguldījumu fondi)

Code monétaire et financier

(Monetārais un finanšu kodekss)

 

IV nodaļa, 2. iedaļa, 2. daļa,

L214-28

līdz

L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Finanšu tirgu uzraudzības iestādes vispārējie noteikumi)

 

IV sējums,

II sadaļa

422-120-13. pants

Divreiz gadā

Itālija

Fondi chiusi

(Slēgtie fondi)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Likumdevēja dekrēts – visi noteikumi attiecībā uz finanšu starpniecības jomu)

Nr. 58, 1998. gada 24. februāris

I daļa, 1. pants

II daļa, 36., 37. un 39. pants

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Banca d’Italia akts – uzkrājumu kolektīvās pārvaldības noteikumi)

2016. gada 23. decembris

V sadaļa, 1. nodaļa, II iedaļa, 4.6. punkts

Reizi gadā

Decreto ministeriale –

Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Ministrijas dekrēts

– noteikumi, ar ko īsteno 1998. gada 24. februāra Likumdevēja dekrēta Nr. 58 37. pantu)

Nr. 228, 1999. gada 24. maijs

II nodaļa, 12. pants

Latvija

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(Alternatīvo ieguldījumu fondi)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Likums par alternatīvo ieguldījumu fondiem un to pārvaldītājiem)

2013. gada 9. jūlija likums

III nodaļas 27. panta 6. daļa

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(Likums par alternatīvo ieguldījumu fondiem un to pārvaldītājiem)

2013. gada 9. jūlija likums

III nodaļas 27. panta 6. daļa

Reizi gadā

Lietuva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi informētiem ieguldītājiem)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Likums par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem informētiem ieguldītājiem)

Nr. XII-376, 2013. gada 18. jūnijs

(Ar 2019. gada 12. decembra grozījumiem)

2. panta 5. punkts

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(Likums par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem informētiem ieguldītājiem)

Nr. XII-376, 2013. gada 18. jūnijs

(Ar 2019. gada 12. decembra grozījumiem)

42. panta 2. punkts

Divreiz gadā / reizi gadā

Lietuva

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(Alternatīvais kolektīvo ieguldījumu uzņēmums)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Likums par alternatīvo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldītājiem)

Nr. XII-1467, 2014. gada 18. decembris

(Ar 2019. gada 12. decembra grozījumiem)

3. panta 13. punkts

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(Likums par alternatīvo kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldītājiem)

Nr. XII-1467, 2014. gada 18. decembris

(Ar 2019. gada 12. decembra grozījumiem)

16. panta 1. punkts

Divreiz gadā / reizi gadā

Portugāle

Fundos de capital de risco

(Privātā kapitāla un riska kapitāla fondi)

Lei

(Likums)

Nr. 18/2015, 2015. gada 4. marts

1. un 3. pants

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumi)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vērtspapīru tirgus komisijas vadlīnijas)

Nr. 3/2015, 2015. gada 3. novembris

Nr. 7/2016, 2016. gada 29. novembris

2. un 15§1. pants

2. noteikums

Divreiz gadā

Portugāle

Fundos de empreendedorismo social

(Sociālās uzņēmējdarbības fondi)

Organismos de investimento alternativo especializado

(Specializētie alternatīvo ieguldījumu fondi)

Lei

(Likums)

Nr. 18/2015, 2015. gada 4. marts

1. un 4. pants

1. un 5. pants

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Vērtspapīru tirgus komisijas noteikumi)

Nr. 3/2015, 2015. gada 3. novembris

2. un 15§2. pants

Reizi gadā