8.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/11


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2020/628

(2020. gada 4. maijs),

ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2020/27)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. un 128. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu saistībā ar 3.1. pantu, kā arī 5. pantu, 16. pantu un 24. pantu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz preču un pakalpojumu kopīga iepirkuma pozitīvo pieredzi, ECB Padome 2019. gada 26. aprīlī nolēma, ka Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas birojs (Eurosystem Procurement Coordination OfficeEPCO) būtu jāuzskata par pastāvīgu struktūru, savukārt mītnes centrālo banku turpinās iecelt ik pēc pieciem gadiem. Pašreizējā mītnes centrālā banka no 2020. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim ir Banque centrale du Luxembourg.

(2)

Noteikumi, kas reglamentē Eurosistēmas komiteju pilnvaru noteikšanu, to priekšsēdētāju iecelšanu un sekretariāta pakalpojumu sniegšanu tām, izklāstīti Lēmuma ECB/2004/2 (1) 9.5. pantā un attiecībā uz atsevišķām Eurosistēmas komitejām sīkāk precizēti īpašos ECB Padomes lēmumos. Šis tiesiskais regulējums attiecas uz Eiropas Centrālo banku sistēmas komiteju, kurai uzdots vadīt Eurosistēmas kopīgo iepirkumu.

(3)

Ir svarīgi, lai nākamajā gadā pēc tam, kad ECB Padome apstiprinājusi gada iepirkuma plānu, varētu izmantot kopīgā iepirkuma iespējas, kas var rasties konkrētās noteiktās jomās, ņemot vērā noteiktus ierobežojumus.

(4)

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes (ES) 2015/280 (ECB/2014/44) (2) 7. pantu nacionālajām centrālajām bankām (NCB), kas euro banknošu izgatavošanai izmanto savas spiestuves, jāapsver iespēja izveidot piemērotas sadarbības formas, tostarp kopīgus iepirkumus, lai uzlabotu izmaksu efektivitāti. ECB Padome 2017. gada 21. novembrī paredzēja iespēju šādām NCB, kas izmanto savas spiestuves, piedalīties kopīgā iepirkumā tieši ar EPCO starpniecību, lai veicinātu to sadarbību nolūkā pēc iespējas labāk pildīt to publisko uzdevumu – banknošu izgatavošanu. Spiestuvei, kas ir atsevišķa juridiska persona, bet ir cieši saistīta ar centrālo banku, vajadzētu būt iespējai tieši ar EPCO starpniecību piedalīties kopīgā iepirkumā, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ar spiestuvēm, kas pilnībā integrētas centrālajās bankās.

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums ECB/2008/17 (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Lēmumā ECB/2008/17

Lēmumu ECB/2008/17 groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 1. panta f) punktu:

“f)

EPCO Vadības komiteja” ir vadības komiteja, ko ECB Padome izveidojusi EPCO darbības vadīšanai. EPCO Vadības komiteju veido pa vienam pārstāvim no katras centrālās bankas, kuru izraugās no augstākā līmeņa personāla ar attiecīgajā institūcijā iegūtām zināšanām un kompetenci organizatoriskos un stratēģiskos jautājumos, kā arī iepirkuma speciālisti. EPCO Vadības komiteja ar ECB Valdes starpniecību atskaitās ECB Padomei;”;

2)

šādi groza 3. pantu:

a)

ar šādu f) apakšpunktu papildina 1. punktu:

“f)

atbalsta centrālās bankas līgumu pārvaldības darbībās.”;

b)

iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   EPCO mītnes vieta ir kādā no centrālajām bankām. Mītnes centrālo banku ECB Padome izraugās reizi piecos gados.”;

c)

ar šādu punktu aizstāj 7. punktu:

“7.   Pirms katra 1.a punktā minētā piecu gadu perioda beigām EPCO Vadības komiteja veic EPCO darbības efektivitātes un produktivitātes novērtējumu. Pamatojoties uz šo novērtējumu un ņemot vērā citu centrālo banku interesi būt par EPCO mītnes vietu, ECB Padome lemj, vai jāveic atlases procedūra jaunas mītnes centrālās bankas izvēlei.”;

3)

ar šādu punktu aizstāj 4. panta 3. punktu:

“3.   Katru gadu EPCO iesniedz apstiprināšanai ECB Padomē atjauninātu iepirkumu plānu kopīgajām izsoles procedūrām, t.sk. vadošo centrālo banku nosaukumus. EPCO iesniegtajā atjauninātajā iepirkumu plānā var iekļaut norādi par jomām, kurās, ievērojot noteiktos ierobežojumus, pirms nākamās atjaunināšanas var izmantot papildu iespējas kopīgam iepirkumam. ECB Padome lemj par iepirkumu plānu un tā īstenošanu pēc apspriešanās ar EPCO Vadības komiteju.”;

4)

ar šādu pantu aizstāj 5. pantu:

“5. pants

Citu iestāžu dalība

1.   ECB Padome var uzaicināt to dalībvalstu, kuras vēl nav ieviesušas euro, nacionālās centrālās bankas, piedalīties EPCO darbībās un kopīgajās konkursa procedūrās ar tiem pašiem noteikumiem, ko piemēro Eurosistēmas centrālajām bankām. Turklāt ECB Padome var uzaicināt dalībvalstu nacionālās iestādes, Savienības iestādes un struktūras vai starptautiskās organizācijas piedalīties EPCO darbībās un kopīgajās konkursa procedūrās ar tiem noteikumiem, ko ECB Padome noteikusi uzaicinājumā. Jebkurš šāds uzaicinājums attiecas tikai uz tādu preču un pakalpojumu kopīgu iepirkumu, kas piepilda centrālo banku un uzaicināto iestāžu kopējās vajadzības, un nosacījumi ir līdzīgi tiem, ko piemēro Eurosistēmas centrālajām bankām.

2.   Spiestuves, kas saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/280 (ECB/2014/44) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu ir atsevišķas juridiskas personas un atbilst minētajā normā noteiktajiem kumulatīvajiem nosacījumiem, var tieši piedalīties kopīgās konkursa procedūrās, un šā panta vajadzībām tās var uzskatīt par to dalībvalsts centrālās bankas daļu. Šāda dalība attiecas tikai uz tādu preču un pakalpojumu kopīgu iepirkumu, kas vajadzīgas, lai minētās spiestuves varētu veikt Eurosistēmas uzdevumus.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 4. maijā

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/280 (2014. gada 13. novembris) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu (ECB/2014/44) (OV L 47, 20.2.2015., 29. lpp.).

(3)  Lēmums ECB/2008/17 (2008. gada 17. novembris), ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (OV L 319, 29.11.2008., 76. lpp.).