8.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/18


PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/511

(2020. gada 26. marts),

ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 300. panta 3. punktu un 305. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/852 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Beļģijas, Vācijas un Maltas valdību iesniegtos priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Līguma 300. panta 3. punktā ir paredzēts, ka Reģionu komitejas sastāvā ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji, kam ir vai nu reģionālas vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī kuri ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

(2)

Līguma 305. pantā ir noteikts, ka Padome Reģionu komitejas locekļus, kā arī tādu pašu skaitu viņu aizstājēju ieceļ uz pieciem gadiem saskaņā ar visu dalībvalstu priekšlikumiem.

(3)

Ņemot vērā to, ka Reģionu komitejas locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš beidzās 2020. gada 25. janvārī, būtu jāieceļ jauni locekļi un viņu aizstājēji.

(4)

Padome 2019. gada 10. decembrī pieņēma Lēmumu (ES) 2019/2157 (2). Ar minēto lēmumu laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim iecēla locekļus un locekļu aizstājējus, ko izvirzījušas Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Austrijas, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas un Zviedrijas valdības. Ar Lēmumu (ES) 2019/2157 uz to pašu laikposmu iecēla arī trīs locekļus, ko izvirzījusi Beļģijas valdība, 21 locekli un 20 locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Vācijas valdība, astoņus locekļus un astoņus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Īrijas valdība, 16 locekļus un 16 locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Spānijas valdība, 10 locekļus un 14 locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Itālijas valdība, četrus locekļus un četrus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Maltas valdība, un astoņus locekļus un astoņus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Somijas valdība. Tos locekļus un locekļu aizstājējus, par kuriem Padome pirms 2019. gada 15. novembra nebija saņēmusi priekšlikumus no attiecīgās dalībvalsts, Lēmumā (ES) 2019/2157 nevarēja iekļaut.

(5)

Padome 2020. gada 20. janvārī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/102 (3). Ar minēto lēmumu laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim iecēla locekļus un locekļu aizstājējus, ko izvirzījušas Grieķijas, Francijas, Horvātijas, Lietuvas, Ungārijas un Portugāles valdības, kā arī četrus locekļus un četrus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Beļģijas valdība, vienu locekli, ko izvirzījusi Bulgārijas valdība, vienu locekli un vienu locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Īrijas valdība, vienu locekli un vienu locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas valdība, 14 locekļus un 10 locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Itālijas valdība, un 21 locekli un 20 locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Polijas valdība. Tos locekļus un locekļu aizstājējus, par kuriem Padome pirms 2019. gada 20. decembra nebija saņēmusi priekšlikumus no attiecīgās dalībvalsts, Lēmumā (ES) 2020/102 nevarēja iekļaut.

(6)

Padome 2020. gada 3. februārī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/144 (4). Ar minēto lēmumu laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim iecēla četrus locekļus un četrus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Spānijas valdība, kā arī vienu locekli un vienu locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Somijas valdība. Tos locekļus un locekļu aizstājējus, par kuriem Padome pirms 2020. gada 23. janvāra nebija saņēmusi priekšlikumus no attiecīgās dalībvalsts, Lēmumā (ES) 2020/144 nevarēja iekļaut.

(7)

Beļģija ir izvirzījusi kandidatūras saviem atlikušajiem locekļu un locekļu aizstājēju amatiem, Vācija ir izvirzījusi kandidatūru vienam locekļa aizstājējam, un Malta ir izvirzījusi kandidatūru vienam loceklim. Minētie locekļi un locekļu aizstājēji būtu jāieceļ laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim. Tādēļ šis lēmums būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2020. gada 26. janvāra.

(8)

Pārējo locekļu un locekļu aizstājēju iecelšana, par kuriem Padomei vēl nav paziņoti priekšlikumi, sekos vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim Reģionu komitejā ar šo tiek iecelti:

par locekļiem – personas, kas uzskaitītas I pielikumā pēc piederības attiecīgai dalībvalstij,

par locekļu aizstājējiem – personas, kas uzskaitītas II pielikumā pēc piederības attiecīgai dalībvalstij.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2020. gada 26. janvāra.

Briselē, 2020. gada 26. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 13. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2019/2157 (2019. gada 10. decembris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 327, 17.12.2019., 78. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/102 (2020. gada 20. janvāris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 20, 24.1.2020., 2. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES) 2020/144 (2020. gada 3. februāris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 32, 4.2.2020., 16. lpp.).


I PIELIKUMS

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I -I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


II PIELIKUMS

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II -II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II -ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt