6.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/41


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2020/380

(2020. gada 18. februāris),

ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2020/10)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu,

ņemot vērā Lēmumu ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 19. pantu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā izmaiņas Eiropas Savienības judikatūrā un tiesību aktos, kā arī skaidrības labad daži Eiropas Centrālās bankas Lēmumā (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) (2) paredzētie noteikumi jāprecizē vai jāpārskata.

(2)

Eiropas Centrālā banka (ECB) nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai efektīvi novērstu, identificētu un labotu darbinieku interešu konfliktus, kas rodas, veicot iepirkuma procedūras saskaņā ar ECB ētikas principiem (3), lai novērstu konkurences izkropļojumus un nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/24/ES (4) noteiktās publiskā iepirkuma procedūru robežvērtības grozītas ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2365 (5) un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/1828 (6). Lai gan Direktīva 2014/24/ES uz to neattiecas, ECB savās publiskā iepirkuma procedūrās plāno piemērot tādas pašas robežvērtības.

(4)

Turklāt ECB plāno koncesijām piemērot tādu pašu robežvērtību, kāda noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/23/ES (7).

(5)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2016/245 (ECB/2016/2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) groza šādi:

(1)

ar šādu punktu aizstāj 1. panta 8. punktu:

“8)

“dinamiska iepirkuma sistēma” ir pilnībā elektronisks process tādu plaši pielietotu izpildes rezultātu iegādei, kuru pazīmes, kas neatšķiras no vispārējā tirgus piedāvājuma, atbilst ECB prasībām;”;

(2)

šādi groza 2. panta 3. punktu:

a)

ar šādu apakšpunktu aizstāj h) apakšpunktu:

“h)

pētniecības un attīstības pakalpojumiem, ja vien ECB nav vienīgā šādu pakalpojumu radītā labuma saņēmēja savā lietošanā un ja par sniegtajiem pakalpojumiem pilnībā neatlīdzina ECB;”;

b)

ar šādu apakšpunktu aizstāj j) apakšpunktu:

“j)

līgumiem, kas saistīti ar ECB juridisko pārstāvniecību i) dalībvalsts vai trešās valsts tiesās vai publiskā sektora iestādēs vai starptautiskās tiesās vai iestādēs notiekošas tiesvedības laikā vai sagatavošanās laikā vai ii) arbitrāžas procedūru laikā vai sagatavošanās laikā, kā arī līgumiem par notāru, pilnvaroto vai tiesas amatpersonu ekskluzīvajiem pakalpojumiem;”;

(3)

ar šādu punktu aizstāj 4. panta 3. punktu:

“3.   Piemēro šādus robežlielumus:

a)

piegādes un pakalpojumu līgumiem – robežlielums, kas līgumslēdzēju iestāžu piešķirtiem publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem noteikts Direktīvas 2014/24/ES 4. panta c) punktā;

b)

būvdarbu līgumiem – robežlielums, kas publiskiem būvdarbu līgumiem noteikts Direktīvas 2014/24/ES 4. panta a) punktā;

c)

koncesijas līgumiem – robežlielums, kas koncesijas līgumiem noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/23/ES (*1) 8. panta 1. punktā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).”;"

(4)

šādi groza 8. pantu:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

Grozījumi līgumos to darbības laikā”;

b)

ar šādu teikumu aizstāj 1. punkta pirmo teikumu:

“ECB var grozīt līgumu, ja grozījums neatkarīgi no tā vērtības paredzēts sākotnējos iepirkuma procedūras dokumentos skaidrās, precīzās un nepārprotamās pārskatīšanas klauzulās, kas var ietvert cenu pārskatīšanas klauzulas, vai izvēles iespējas.”;

c)

ar šādu teikumu aizstāj 2. punkta pirmo teikumu:

“ECB var grozīt līgumu, ja grozījums neatkarīgi no tā vērtības nav būtisks.”;

d)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   Turklāt ECB var grozīt līgumu šādos gadījumos:

a)

ja grozījumu nepieciešamību radījuši apstākļi, kurus ECB rīkojoties ar pienācīgu rūpību nevarēja paredzēt, ar nosacījumu, ka grozījums nemaina sākotnējā līguma vispārējo raksturu; vai

b)

ja kļuvušas nepieciešamas papildu preces, pakalpojumi vai būvdarbi, kurus tehniski vai saimnieciski nav iespējams atdalīt no sākotnējā līguma bez ievērojamām neērtībām vai būtiska izmaksu pieauguma.

Tomēr cenas pieaugums katrā atsevišķā gadījumā nepārsniedz 50 % no līguma sākotnējās summas.”;

e)

ar šādu punktu aizstāj 6. punktu:

“6.   Lai sākotnējā līgumā tā darbības laikā izdarītu grozījumus, kas nav paredzēti 1. līdz 5. punktā, vajadzīga jauna iepirkuma procedūra.”;

(5)

šādi groza 9. pantu:

a)

tā 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Līgumus, kuru paredzamā vērtība ir vienāda ar 4. panta 3. punktā noteiktajiem robežlielumiem vai lielāka par to, ECB piešķir atklātā vai slēgtā procedūrā. Pamatotos gadījumos ECB, ievērojot 12.–14. pantā noteiktos nosacījumus, var piemērot sarunu procedūru, cenu aptauju vai inovāciju partnerību.”;

b)

pievieno šādu 6. un 7. punktu:

“6.   ECB var nolemt piešķirt līgumu atsevišķu daļu veidā un var noteikt šādu daļu lielumu un priekšmetu.

7.   Laikposmu, datumu un termiņu aprēķināšanai piemēro Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (*2).

(*2)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).”;"

(6)

svītro 11. panta 1. punktu;

(7)

šādi groza 12. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2.   ECB var izmantot sarunu procedūru arī tad, ja atklātā vai slēgtā konkursa vai cenu aptaujas rezultātā saņemti tikai nepilnīgi vai neatbilstoši piedāvājumi. ECB var nepublicēt jaunu līguma paziņojumu, ja tā iekļauj sarunu procedūrā visus tos pretendentus un tikai tos pretendentus, kas piedalījās iepriekšējā procedūrā, bija tiesīgi piedalīties, atbilda atlases kritērijiem un iesniedza savus piedāvājumus saskaņā ar konkursa formālajām prasībām. Ja nav saņemts neviens piedāvājums vai neviens piemērots piedāvājums, ECB var arī sākt jaunu sarunu procedūru, nepublicējot jaunu paziņojumu un neiesniedzot pretendentiem jaunus iepirkuma procedūras dokumentus, ar noteikumu, ka līguma sākotnējie nosacījumi netiek būtiski mainīti.”;

b)

šādu teikumu pievieno 5. punktam:

“ECB var piešķirt līgumus bez sarunām, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem.”;

(8)

ar šādu punktu aizstāj 18. panta 2. punktu:

“2.   Lai noslēgtu pamatnolīgumu, ECB ievēro 10.–14. pantā noteiktās procedūras. Līguma paziņojumā norāda piesķiramo pamatnolīgumu darbības jomu un plānoto skaitu.

Uz pamatnolīgumiem balstītos konkrētos līgumus piešķir saskaņā ar šajā pantā noteiktajām procedūrām.”;

(9)

ar šādu punktu aizstāj 26. panta 4. punktu:

“4.   ECB nodrošina, ka informāciju, ko iesniedz kandidāti un pretendenti, apstrādā un uzglabā saskaņā ar konfidencialitātes un integritātes principiem un – attiecībā uz apstrādātajiem personu datiem – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (*3).

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).”;"

(10)

ar šādu pantu aizstāj 28. pantu:

“28. pants

Labojumi iepirkuma dokumentos un iebildumu iesniegšanas termiņš un nepieļaujamība

1.   Ja ECB atklāj neprecizitāti, izlaidumu vai jebkāda cita veida kļūdu līguma paziņojuma, uzaicinājuma uz konkursu vai apstiprinošo dokumentu tekstā, tā labo kļūdu un rakstiski informē visus kandidātus vai pretendentus.

2.   Ja kandidāti vai pretendenti uzskata, ka ECB prasības, kas noteiktas līguma paziņojumā, uzaicinājumā uz konkursu vai apstiprinošajos dokumentos, ir nepilnīgas, nekonsekventas vai nelikumīgas vai ka ECB vai citi kandidāti vai pretendenti pārkāpuši piemērojamos iepirkuma noteikumus, tie savus iebildumus paziņo ECB 15 dienu laikā pēc tam, kad tie uzzinājuši par šādu neatbilstību. Ja neatbilstība skar uzaicinājumu uz konkursu vai citus dokumentus, ko nosūtījusi ECB, paziņojuma termiņš sākas no dienas, kad dokumenti saņemti. Pārējos gadījumos paziņojuma termiņš sākas no brīža, kad kandidāti vai pretendenti uzzinājuši par neatbilstību vai no brīža par kuru var pamatoti uzskatīt, ka tie par šo neatbilstību varēja uzzināt. ECB tad var vai nu izlabot vai papildināt prasības vai novērst neatbilstību, vai noraidīt lūgumu, norādot noraidījuma iemeslus. Iebildumus, par kuriem noteiktajā termiņā nav paziņots ECB, nevar celt vēlāk, un kandidātiem vai pretendentiem ir liegts tos izvirzīt pārsūdzības procedūrā saskaņā ar 39. pantu un tiesvedībā Eiropas Savienības Tiesā.”;

(11)

svītro 30. panta 3. punkta pirmo teikumu;

(12)

šādi groza 34. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 2. punktu:

“2.   Piešķiršanas lēmuma paziņojumu nosūta vismaz 10 dienas pirms līguma parakstīšanas no ECB puses, ja paziņojumu nosūta pa faksu vai elektroniskā ceļā, vai vismaz 15 dienas pirms līguma parakstīšanas, ja izmanto citus komunikācijas līdzekļus (“nogaidīšanas periods”). ECB neparaksta līgumu ar izraudzīto pretendentu, kamēr nav beidzies šis nogaidīšanas periods.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   ECB visiem attiecīgajiem kandidātiem vai pretendentiem, kuru pieteikumi vai piedāvājumi noraidīti, paziņo viņu pieteikuma vai piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, kā arī 2. punktā minētā nogaidīšanas perioda ilgumu. ECB katram noraidītajam pretendentam, kurš iesniedzis pieņemamu piedāvājumu un kurš iesniedz rakstisku lūgumu, paziņo izraudzītā pretendenta vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī izraudzītā piedāvājuma raksturlielumus un salīdzinošās priekšrocības.”;

(13)

ar šādu punktu aizstāj 35. panta 8. punktu:

“8.   Iepirkuma procedūru veic saskaņā ar 3. pantā noteiktajiem vispārējiem principiem. Atbilstoši tam piemēro arī 9. panta 6. un 7. punktu, 13. panta 5. un 6. punktu, 18., 19., 20., 26., 27., 28., 30 un 33. pantu.”;

(14)

ar šādu punktu aizstāj 36. panta 2. punktu:

“2.   Pretendenti 15 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var lūgt ECB norādīt viņu piedāvājuma noraidīšanas iemeslus.

Neierobežojot 1. punkta un šā punkta pirmās daļas noteikumus, 34. panta 1.–4. punktu piemēro, ja ECB, izmantojot 35. panta 4. punktā noteikto procedūru, piešķir 6. panta 2. punktā minēto pakalpojumu līgumu, kura vērtība bez PVN pārsniedz vai ir vienāda ar EUR 750 000, ar nosacījumu, ka pastāv skaidra pārrobežu interese.”;

(15)

šādi groza 39. pantu:

a)

ar šādu punktu aizstāj 1. punktu:

“1.   Publiskās konkursa procedūrās, kas noteiktas II nodaļā, ECB lēmumu noraidīt viņu pieteikumu vai piedāvājumu kandidāti un pretendenti var rakstveidā apstrīdēt 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar 34. panta 1. punktu vai 34. panta 3. punkta pirmo teikumu. Pārsūdzībā iekļauj visu apliecinošo informāciju un pamatotus iebildumus, izņemot iebildumus, kas nav pieļaujami saskaņā ar 28. panta 2. punktu.”;

b)

ar šādu punktu aizstāj 3. punktu:

“3.   Pārsūdzībai ir apturoša iedarbība attiecībā uz līguma piešķiršanu.”;

c)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Ja pārsūdzība tiek noraidīta, piemēro vismaz 10 dienu papildu nogaidīšanas periodu pirms līguma parakstīšanas no ECB puses, ja paziņojumu nosūta pa faksu vai elektroniskā ceļā, vai vismaz 15 dienu periodu pirms līguma parakstīšanas, ja izmanto citus komunikācijas līdzekļus. PIV informē pārsūdzības iesniedzēju par nogaidīšanas perioda ilgumu.”

2. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

2.   Konkursa procedūras, kas sāktas pirms šī lēmuma stāšanās spēkā, tiek pabeigtas saskaņā ar Lēmuma (ES) 2016/245 (ECB/2016/2) noteikumiem, kas bija spēkā konkursa procedūras sākšanas dienā. Šīs normas nolūkiem tiek uzskatīts, ka konkursa procedūra sākas dienā, kurā līguma paziņojums tika nosūtīts Oficiālajam Vēstnesim, vai, ja šāds paziņojums nav nepieciešams, dienā, kurā ECB uzaicināja vienu vai vairākus piegādātājus iesniegt piedāvājumu vai priekšlikumu.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 18. februārī

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/245 (2016. gada 9. februāris), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2016/2) (OV L 45, 20.2.2016., 15. lpp.).

(3)  OV C 204, 20.6.2015., 3. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2365 (2017. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (OV L 337, 19.12.2017., 19. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1828 (2019. gada 30. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES groza attiecībā uz publisko piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu un metu konkursu robežvērtībām (OV L 279, 31.10.2019., 25. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).