25.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 51/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/248

(2020. gada 21. februāris),

ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/21/EK 17. pantā minēto inspekciju tehniskās vadlīnijas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 889)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2006/21/EK 17. pants nosaka, ka ikvienā minētās direktīvas 7. panta aptvertajā atkritumu apsaimniekošanas objektā ir jāveic pārbaudes jeb inspekcijas, lai nodrošinātu, ka tas atbilst attiecīgajiem atļaujas nosacījumiem. Tikai tad, ja kompetentās iestādes ir nodrošinātas ar pienācīgiem resursiem, ja tās ir neatkarīgas no attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas objektu operatoriem, ja tām ir uzticētas vajadzīgās funkcijas un pilnvaras un ja tās ir tiesīgas saņemt palīdzību no operatoriem, šīs inspekcijas var noritēt efektīvi un iedarbīgi. Inspicēšanai vajadzētu ietvert arī sadarbību un koordināciju starp valsts iestādēm, kuru pienākums ir nodrošināt, ka to jurisdikcijā esošie atkritumu apsaimniekošanas objekti atbilst Direktīvas 2006/21/EK noteikumiem.

(2)

Lai inspekcijas būtu efektīvas un proaktīvas, būtu lietderīgi tās plānot jau iepriekš, proti, sagatavot inspekcijas plānus, kuros atspoguļoti attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas objektu radītie riski.

(3)

Tā kā Direktīvas 2006/21/EK 7. pants aptver tādus atkritumu apsaimniekošanas objektus, kam nepieciešama atļauja, un 7. pants paredz, ka neviens atkritumu apsaimniekošanas objekts nedrīkst darboties bez atļaujas, inspekciju plānos ir jāiekļauj arī tie atkritumu apsaimniekošanas objekti, kam atļauja ir vajadzīga, bet tās nav.

(4)

Lai nodrošinātu inspekciju samērīgumu ar katra atkritumu apsaimniekošanas objekta radītajiem vidiskajiem un drošības riskiem, dalībvalstīm inspekciju vadlīniju piemērošanā, ņemot vērā katra atkritumu apsaimniekošanas objekta atšķirīgos apstākļus, būtu jāsaglabā zināma rīcības brīvība.

(5)

Lai būtu iespējams risināt dažādās situācijas, kad ir iespējama neatbilstība atļaujas nosacījumiem, būtu jāparedz gan kārtējās inspekcijas, gan ārpuskārtas inspekcijas gadījumos, kad jāreaģē uz nopietnām sūdzībām, avārijām, incidentiem un neatbilstības gadījumiem. Inspekciju gaitā inspektoriem būtu jāņem vērā tas, kas konstatēts citās inspekcijās, kuras veiktas saskaņā ar citiem piemērojamiem ES tiesību aktiem, ciktāl šie konstatējumi var liecināt par iespējamām problēmām ar Direktīvas 2006/21/EK 7. panta prasībām attiecībā uz atļaujām.

(6)

Lai inspicēšana būtu rezultatīva, daļu inspekciju (jo īpaši apmeklējumus) vajadzētu rīkot bez pieteikšanas.

(7)

Ļoti svarīgi ir visas inspicēšanas darbības pienācīgi dokumentēt, citastarp sagatavot protokolus par regulārajiem apmeklējumiem, jo tas dod iespēju pēc inspekcijām (īpaši apmeklējumiem) izdarīt secinājumus un tādējādi nodrošināt empīrisko bāzi turpmākajām inspekcijām un citiem saistītiem pasākumiem.

(8)

Lai nodrošinātu, ka atļaujas nosacījumi tiešām tiek ievēroti, inspekcijām jābūt tādām, kas atvieglo un dod iespēju ar jebkādiem turpmākiem pasākumiem reaģēt uz konstatētajām neatbilstībām.

(9)

Tā kā riski ir atkarīgi no attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas objektu ekspluatācijas posma, tehniskajās vadlīnijās ir jāiekļauj sīki noteikumi par Direktīvas 2006/21/EK 7. panta aptverto atkritumu apsaimniekošanas objektu dažādajiem ekspluatācijas posmiem.

(10)

Tā kā A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objekti potenciāli rada lielākus riskus, tehniskajās vadlīnijās ir jāiekļauj īpaši noteikumi par šādiem objektiem.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2006/21/EK 23. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek pieņemtas šā lēmuma pielikumā izklāstītās tehniskās vadlīnijas atkritumu apsaimniekošanas objektu inspicēšanai saskaņā ar Direktīvas 2006/21/EK 17. pantu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 21. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  OV L 102, 11.4.2006., 15. lpp.


PIELIKUMS

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS OBJEKTU INSPEKCIJU TEHNISKĀS VADLĪNIJAS

A DAĻA

Mērķi

Šajās vadlīnijās ir norādīti elementi, kas kompetentajām iestādēm jāņem vērā, saskaņā ar Direktīvas 2006/21/EK 17. pantu inspicējot minētās direktīvas 7. panta aptvertos atkritumu apsaimniekošanas objektus. Šādu inspekciju mērķis ir nodrošināt, ka ikviens atkritumu apsaimniekošanas objekts ir saņēmis vajadzīgo atļauju un atbilst attiecīgajiem atļaujas nosacījumiem. Inspekcijas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas objektiem dažādos ekspluatācijas posmos.

Šajās vadlīnijās apskatīts inspicēšanas vispārīgais regulējums (C daļa), atkritumu apsaimniekošanas objektu inspicēšana dažādos ekspluatācijas posmos (D daļa) un A kategorijas objektu inspicēšanai specifiski elementi (E daļa).

B DAĻA

Definīcijas

Šajās vadlīnijās “inspekcija” nozīmē visas kompetentās iestādes vai tās vārdā veiktās darbības, kuru nolūks ir nodrošināt, ka Direktīvas 2006/21/EK 7. panta aptvertie atkritumu apsaimniekošanas objekti atbilst nosacījumiem atļaujā, kas tiem ir jāsaņem. Konkrētāk, šādas darbības var būt:

novērtēt relevantos vidiskos un drošuma jautājumus un atkritumu apsaimniekošanas objektu radītos riskus,

apmeklēt objektus, lai pārbaudītu to telpas un teritoriju, apstākļus objektā, attiecīgo aprīkojumu (un tā pienācīgu uzturētību), relevantos dokumentus un elektroniskos datus, iekšējos pasākumus, sistēmas un darbības procesus,

iztaujāt atkritumu apsaimniekošanas objektā strādājošos,

nostiprināt operatoru zināšanas par attiecīgajām tiesību aktu prasībām un par operatoru darbības ietekmi uz vidi,

ņemt paraugus,

izmantot Zemes novērošanas tehnoloģijas un citus attālās novērošanas paņēmienus, t. sk. attiecīgā gadījumā in situ sensorus,

verificēt operatoru pašmonitoringu,

pārbaudīt dokumentus un elektroniskos datus (t. sk. operatora ziņojumus) ar citiem paņēmieniem, kas nav apmeklējumi,

pārbaudīt operatora iekšējos pasākumus, sistēmas un darbības procesus ar citiem paņēmieniem, kas nav apmeklējumi,

pārbaudīt finanšu garantijas vai to ekvivalentus,

fiksēt faktu informāciju par neatbilstību,

noskaidrot konstatētās neatbilstības iemeslus un iespējamos veidus, kā šāda neatbilstība ietekmē vidi un cilvēka veselību,

aprakstīt konstatēto neatbilstību (jo īpaši apstākļus, t. sk. personas, kas pie neatbilstības noveduši) nolūkā iespējami labi noskaidrot, kas jādara, lai nodrošinātu atbilstību, un gādāt, ka to ir iespējams izdarīt; te ietilpst sadarbība un inspekciju konstatējumu apmaiņa ar citām attiecīgajām kompetentajām iestādēm.

Inspekcijas, t. sk. apmeklējumi, var būt kārtējas, t. i., tādas, kas notiek regulāru darbību ietvaros, un ārpuskārtas, t. i., tādas, kas notiek, kad jāreaģē uz nopietnām sūdzībām vai jāizmeklē nopietnas avārijas, incidenti un citi neatbilstības gadījumi.

C DAĻA

Detalizētas pārbaudes, izmeklēšana un informācijas vākšana

1.   Kompetentās iestādes

Tiek ņemti vērā šādi elementi:

a)

tādu kompetento iestāžu pieejamība, kuras atbild par visu Direktīvas 2006/21/EK 7. panta aptverto atkritumu apsaimniekošanas objektu inspicēšanu visā dalībvalsts teritorijā;

b)

kompetento iestāžu neatkarība un spēja pildīt visus uzdevumus, kas vajadzīgi, lai objektus varētu inspicēt;

c)

kompetentajām iestādēm piešķirtās inspicēšanas pilnvaras, arī tiesības iekļūt objektā un izpētīt relevantos materiālos aktīvus, dokumentus un elektroniskos datus;

d)

kompetentajām iestādēm pieejamo resursu, personāla un aprīkojuma pietiekamība inspicēšanas vajadzībām;

e)

kompetento iestāžu iedibinātā kārtība, kādā tās sadarbojas un koordinē savas darbības ar citām attiecīgajām iestādēm, jo īpaši citām iestādēm, kas atbild par to, ka tiek ievēroti nosacījumi atļaujās, kuras vajadzīgas saskaņā ar valsts vai Savienības vides tiesību aktiem, kas ir piemērojami vai relevanti Direktīvas 2006/21/EK 7. panta aptvertajiem objektiem;

f)

inspicēšanai nepieciešamās inspektoru zināšanas, pieredze un kompetence, jo īpaši tādos jautājumos kā atkritumu apsaimniekošanas objektu projektēšana, būvniecība, ekspluatācija un slēgšana;

g)

mācību organizēšana nolūkā regulāri pilnveidot inspektoru zināšanas;

h)

vajadzīgā palīdzība, kas operatoriem jāsniedz kompetentajām iestādēm, lai tās varētu inspicēt objektus (arī tos apmeklēt), ņemt paraugus un vākt informāciju, kas nepieciešama, lai tās varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2006/21/EK 17. pantu.

Inspicēšanas gaitā kompetentajām iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem var palīdzēt neatkarīgi eksperti, kā arī inspicēšanas uzdevumus var uzticēt neatkarīgiem ekspertiem ar nosacījumu, ka eksperti darbojas kompetentās iestādes pārraudzībā. Kompetentā iestāde nosaka, kādai jābūt ekspertu minimālajai kvalifikācijai, un novērtē, vai šīs prasības ir izpildītas. Tāpat kompetentā iestāde pārliecinās, vai eksperti nav personiski ieinteresēti inspekcijas iznākumā.

2.   Inspekciju organizēšana

2.1.   Inspekcijas plāni

Tiek ņemti vērā šādi elementi:

a)

inspekciju iepriekšēja plānošana, kālab attiecīgā administratīvā līmenī tiek sagatavots plāns vai plāni, kuru pamatā ir vispārīgs novērtējums par attiecīgajiem vidiskajiem un drošuma jautājumiem un atkritumu apsaimniekošanas objektu radītajiem riskiem un — ja informācija par atbilstību jau ir pieejama — visaptverošs novērtējums par to, kāds ir plāna aptvertajā teritorijā ekspluatēto atkritumu apsaimniekošanas objektu atbilstības statuss. Ja tas ir lietderīgi, šādus plānus var integrēt vai kombinēt ar citiem inspekcijas plāniem;

b)

inspekcijas plāna vai plānu regulāra pārskatīšana un, vajadzības gadījumā, atjaunināšana;

c)

ikviena atkritumu apsaimniekošanas objekta, uz ko attiecas Direktīvas 2006/21/EK 7. pants, ietveršana inspekcijas plānā vai plānos;

d)

turpmāk norādīto elementu ietveršana katrā inspekcijas plānā:

i)

relevanto vidisko un drošuma jautājumu un risku vispārīgs novērtējums;

ii)

inspekcijas plānā iekļautais ģeogrāfiskais apgabals;

iii)

saraksts ar tiem inspekcijas plāna aptvertajiem atkritumu apsaimniekošanas objektiem, kuriem ir atļauja;

iv)

paņēmieni, ar kādiem nodrošina, ka tiek noskaidroti tie Direktīvas 2006/21/EK 7. panta aptvertie atkritumu apsaimniekošanas objekti, kuri darbojas bez atļaujas;

v)

kārtība, kādā notiek kārtējās inspekcijas;

vi)

kārtība, kādā notiek ārpuskārtas inspekcijas;

vii)

kārtība, kādā notiek pieteikti un nepieteikti objekta apmeklējumi;

viii)

vajadzības gadījumā — kārtība, kādā notiek sadarbība un koordinācija starp dažādām par inspekcijām atbildīgajām kompetentajām iestādēm, kā arī starp šīm iestādēm un citām iestādēm, kuru uzdevums ir nodrošināt, ka tiek ievērotas atļaujas, kas vajadzīgas saskaņā ar tiem valsts un Savienības vides tiesību aktiem, kuri ir piemērojami vai relevanti Direktīvas 2006/21/EK 7. panta aptvertajiem atkritumu apsaimniekošanas objektiem;

ix)

informācija par cilvēkresursiem, finanšu resursiem un citiem resursiem, kas kompetentajai iestādei vajadzīgi inspekciju plāna īstenošanai.

2.2.   Kārtējās inspekcijas

Tiek ņemti vērā šādi elementi:

a)

kārtējo inspekciju veikšana ar regulāriem starplaikiem, pamatojoties uz pienācīgu attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas objekta riska novērtējumu;

b)

pietiekami bieži apmeklējumi, pamatojoties uz pienācīgu attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas objekta riska novērtējumu, kurā atspoguļota arī A kategorijas objektiem piemītošā potenciāli augstākā riska pakāpe;

c)

turpmāk norādīto kritēriju piemērošana atkritumu apsaimniekošanas objektu riska novērtējumā:

i)

attiecīgo objektu potenciālā un faktiskā ietekme uz cilvēka veselību un vidi, ņemot vērā emisiju līmeni un veidu, vietējās vides jutīgumu un avāriju risku, kā sīkāk iztirzāts LPTP atsauces dokumentā par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (MWEI BREF) (5. LPTP) (1);

ii)

līdzšinējā atbilstība;

iii)

atkritumu apsaimniekošanas objekta operatora dalība vides vadības sistēmā (EMS), kā sīkāk iztirzāts MWEI BREF 1. LPTP;

d)

tas, ka attiecīgā gadījumā inspektors ņem vērā relevantos konstatējumus inspekcijās, kas veiktas saskaņā ar citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem;

e)

ja apmeklējumi ir iepriekš pieteikti, — operatoram darīts zināms apmeklējuma grafiks un tas, kāda informācija un cita veida palīdzība no operatora tiks prasīta;

f)

ja ir konstatēta neatbilstība vai neatbilstības risks, — tiek veikta izmeklēšana un par tās rezultātiem attiecīgi tiek informētas arī citas iestādes, jo sevišķi nolūkā:

i)

sniegt neatbilstības vai neatbilstības riska aprakstu, kurā izklāstīti gan tās cēloņi un ietekme uz cilvēka veselību un vidi, gan – jo īpaši – apstākļi (t. sk. personas), kas pie neatbilstības noveduši;

ii)

sagatavot faktu bāzi, lai veicinātu un darītu iespējamus pienācīgus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu konstatēto neatbilstību un nepieļautu neatbilstības nākotnē; te var minēt papildu inspekcijas, operatora īstenotus korektīvus pasākumus, atļaujas nosacījumu atjaunināšanu, atļaujas apturēšanu vai sodus;

g)

ja atkritumu apsaimniekošanas objekta darbība ir apturēta tādēļ, ka ir konstatēta neatbilstība atļaujas nosacījumiem, – tiek veiktas turpmākas inspicēšanas darbības nolūkā sasniegt tādus vidiskus un citus rezultātus, kādus ar izdoto atļauju bijis iecerēts panākt.

2.3.   Ārpuskārtas inspekcijas

Tiek ņemti vērā šādi elementi:

a)

ārpuskārtas inspekciju, t. sk. apmeklējumu, veikšana iespējami drīz pēc tam, kad kompetentā iestāde saņēmusi nopietnas sūdzības par neatbilstību atļaujas prasībām vai tai kā citādi kļuvis zināms par nopietnām avārijām, incidentiem vai neatbilstības gadījumiem, neatkarīgi no tā, vai par šādiem gadījumiem ir jāziņo saskaņā ar Direktīvas 2006/21/EK 11. panta 3. punktu vai 12. panta 6. punktu, jo sevišķi nolūkā:

i)

noskaidrot notikušā cēloņus un ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, jo īpaši apstākļus (t. sk. personas), kas pie neatbilstības noveduši;

ii)

sagatavot faktu bāzi, lai veicinātu un darītu iespējamus pienācīgus atbildes pasākumus un novērstu konstatēto neatbilstību un nepieļautu avārijas, incidentus vai neatbilstības nākotnē; te var minēt papildu inspekcijas, operatora īstenotus korektīvus pasākumus, atļaujas nosacījumu atjaunināšanu, atļaujas apturēšanu vai sodus;

b)

tas, ka attiecīgā gadījumā inspektors ņem vērā relevantos konstatējumus inspekcijās, kas veiktas saskaņā ar citiem piemērojamiem Savienības tiesību aktiem;

c)

ar atļaujas pārskatīšanu vai atjaunināšanu saistīto ārpuskārtas inspekciju veikšana pēc iespējas drīzāk un, ja iespējams, pirms šādas pārskatīšanas vai atjaunināšanas.

2.4.   Nepieteikti apmeklējumi

Tiek ņemti vērā šādi elementi:

a)

pienācīgs skaits nepieteiktu apmeklējumu, jo īpaši tad, ja tie vajadzīgi, lai konstatētu problēmas, novērtētu riskus vai reaģētu uz ārkārtas situāciju;

b)

tas, ka, ciktāl iespējams, lēmumos par nepieteiktiem apmeklējumiem ir ņemti vērā veselības, vidiskie un drošuma apsvērumi, kā arī tas, vai atkritumu apsaimniekošanas objekta personālam ir jāatrodas objektā.

3.   Inspekciju dokumentēšana

3.1.   Inspekciju (t. sk. apmeklējumu) dokumentēšana

Tiek ņemti vērā šādi elementi:

a)

visu inspicēšanas darbību pienācīga dokumentēšana;

b)

tāda rakstiska apmeklējuma protokola sagatavošana pēc katra atkritumu apsaimniekošanas objekta apmeklējuma, kurš ir identificējams un tiek saglabāts viegli pieejamā un pienācīgi uzturētā datubāzē;

c)

šādu elementu norādīšana apmeklējuma protokolā: inspekcijas mērķis, savāktie dati, informācija un konstatējumi, to izvērtējums un secinājums par to, vai atkritumu apsaimniekošanas objekts atbilst relevantajiem atļaujas nosacījumiem un vai ir vajadzīgi turpmāki pasākumi;

d)

apmeklējuma protokola sagatavošana divu mēnešu laikā pēc objekta apmeklējuma, ja vien apmeklējumā nav konstatētas būtiskas neatbilstības — tādā gadījumā var būt vajadzīgs cits termiņš;

e)

pirms apmeklējuma protokola pabeigšanas operatoram dota iespēja vajadzības gadījumā sniegt savus komentārus;

f)

apmeklējuma un attiecīgā gadījumā arī citu inspicēšanas darbību rezultātu publiskošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/4/EK (2).

D DAĻA

Inspekcijas dažādos atkritumu apsaimniekošanas objektu ekspluatācijas posmos

1.   Jaunu atkritumu apsaimniekošanas objektu inspekcijas pirms atkritumu izvietošanas uzsākšanas

Inspekcijā vērā ņem šādus elementus:

a)

tādu pasākumu īstenošana, kuru nolūks ir līdz minimumam samazināt ietekmi uz vidi objekta ekspluatācijas laikā un pēc tā slēgšanas, t. sk., kā vajadzības gadījumā rīkojas ar kontaminēto ūdeni un infiltrātu;

b)

atkritumu apsaimniekošanas objekta atrašanās vietas, projekta un būvniecības atbilstība atļaujā norādītajiem drošuma un vidiskajiem elementiem;

c)

regulārā monitoringa vajadzībām izmantotās pašmonitoringa sistēmas un operatora pašinspicēšanas, kā arī kompetentajām iestādēm iesniedzamo monitoringa datu plānoto paziņojumu saturs, pieejamība un sniegums;

d)

plānoto pārvaldības, apsaimniekošanas un pārraudzības pasākumu īstenošana nolūkā nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas objekta fizisko stabilitāti un novērst augsnes, gaisa, virszemes ūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu vai kontaminēšanu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un pēc iespējas minimalizēt iespējamo kaitējumu ainavai;

e)

pietiekamu cilvēkresursu pieejamība un par atkritumu apsaimniekošanas objekta vidisko pārvaldību un drošumu atbildīgo darbinieku kompetence;

f)

Direktīvas 2006/21/EK 5. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā slēgšanas plāna piemērotība;

g)

ja kompetentā iestāde prasa finanšu garantiju vai tās ekvivalentu, — šādas garantijas vai tās ekvivalenta summas un veida piemērotība; nepieciešamība pārskatīt un verificēt atkritumu apsaimniekošanas objekta klasificēšanu vai neklasificēšanu par A kategorijas objektu;

h)

atbilstība visiem citiem atļaujas nosacījumiem un citām attiecīgām prasībām, kas izklāstītas Direktīvā 2006/21/EK.

2.   Ekspluatācijā esošu atkritumu apsaimniekošanas objektu inspekcijas

Inspekcijā vērā ņem šādus elementus:

a)

atkritumu apsaimniekošanas objekta kaitīgā ietekme uz vidi un cilvēka veselību un pasākumi, kas veikti, lai šo vides ietekmējumu samazinātu līdz minimumam; konkrētāk, atkritumu apsaimniekošanas objekta būvniecības, apsaimniekošanas un uzturēšanas piemērotība tam, lai varētu nodrošināt tā fizisko stabilitāti un novērst augsnes, gaisa, virszemes ūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu vai kontaminēšanu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un pēc iespējas minimalizēt iespējamo kaitējumu ainavai, un tas, kā šī ietekme atbilst atļaujas nosacījumiem un kāda informācija ir sniegta ietekmes uz vidi novērtējumā, ja šāds novērtējums ir vajadzīgs;

b)

atkritumu apsaimniekošanas objektā izvietoto atkritumu daudzuma, parametru un klasifikācijas atbilstība atļaujā norādītajiem elementiem;

c)

prognozētās infiltrāta rašanās, t. sk. kontaminantu satura infiltrātā, izvietoto atkritumu un atkritumu apsaimniekošanas objekta ūdens bilances atbilstība atļaujā norādītajiem elementiem;

d)

strukturālas un operacionālas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas objektā, proti, pārbauda šādus elementus: 1) ūdenssaimniecība; 2) ģeotehnisko būvju kvalitāte (piem., dambji/uzbērumi); 3) ģeotehnisko drošības sistēmu pārvaldība (piem., virsmas segumi, stabilitāte un drošības monitorings); 4) izvietoto atkritumu daudzumi un parametri salīdzinājumā ar atkritumu apsaimniekošanas plānā prognozēto; 5) infiltrāta rašanās, t. sk. kontaminantu saturs infiltrātā, salīdzinājumā ar atkritumu apsaimniekošanas plānā prognozēto; 6) atkritumu apsaimniekošanas objekta ūdens bilance salīdzinājumā ar atkritumu apsaimniekošanas plānā prognozēto; 7) vidiskās un drošuma pārvaldības un vidiskā monitoringa piemērotība un tajos izmantotie tehniskie paņēmieni;

e)

iepriekšējās inspekcijās ieteikto vai prasīto pasākumu pieņemšana;

f)

vidisko un drošuma auditu ziņojumi un deklarācijas, ja tādas prasītas atļaujā;

g)

regulārā monitoringa vajadzībām īstenotās pašmonitoringa programmas un visu kompetentajām iestādēm iesniedzamo monitoringa datu paziņošanas (ja vajadzīgs) rezultāti, pilnīgums, pārvaldība un sniegums;

h)

objektā novērotās vizuālās anomālijas;

i)

ieguves atkritumu paraugu reprezentativitāte un raksturojums;

j)

par atkritumu apsaimniekošanas objekta vidisko un drošuma pārvaldību atbildīgo darbinieku uzdevumi, pienākumi un kompetence, kā arī tas, vai ir pieejami pietiekami cilvēkresursi un nodrošināta darbinieku apmācība;

k)

kārtība, kādā kompetentajai iestādei ziņo par visiem gadījumiem, kas var ietekmēt atkritumu apsaimniekošanas objekta stabilitāti, un par nozīmīgām negatīvām ietekmēm uz vidi, kas atklājušās attiecīgajās kontrolēs un monitoringā;

l)

Direktīvas 2006/21/EK 5. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā slēgšanas plāna piemērotība un atbilstība visiem plānā norādītajiem pakāpeniskas slēgšanas pasākumiem;

m)

ja kompetentā iestāde prasa finanšu garantiju vai tās ekvivalentu, — šādas garantijas vai tās ekvivalenta summas un veida atbilstība aprēķinātajām izmaksām, ko prasīs atļaujā paredzēto operatora saistību izpilde (te ietilpst slēgšanas un pēcslēgšanas pasākumi un ietekmētās zemes sanācija);

n)

vai objekts ir klasificēts par A kategorijas objektu;

o)

atbilstība visiem citiem atļaujas nosacījumiem un citām attiecīgām prasībām, kas izklāstītas Direktīvā 2006/21/EK.

3.   Atkritumu apsaimniekošanas objekta beidzamā inspekcija uz vietas saskaņā ar Direktīvas 2006/21/EK 12. panta 3. punktu

Inspekcijā vērā ņem šādus elementus:

a)

atkritumu apsaimniekošanas objekta negatīvā ietekme uz vidi un cilvēka veselību un tas, kādi pasākumi ir veikti, lai līdz minimumam samazinātu šādu ietekmi pēc objekta slēgšanas, t. sk., kā vajadzības gadījumā rīkojas ar kontaminēto ūdeni un infiltrātu;

b)

Direktīvas 2006/21/EK 5. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā slēgšanas plāna īstenošana;

c)

atkritumu apsaimniekošanas objekta ietekmētās zemes sanācija;

d)

cik adekvāts ir plāns un pasākumi, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas objekta uzturēšanu, monitoringu, kontroli un korektīvajiem pasākumiem objekta pēcslēgšanas posmā, citastarp, cik labi funkcionē un cik piemērots ir monitoringa, pārraudzības un kontroles aprīkojums;

e)

ja kompetentā iestāde prasa finanšu garantiju vai tās ekvivalentu, — šādas garantijas vai tās ekvivalenta summas un veida atbilstība aprēķinātajām izmaksām, ko prasīs atļaujā paredzēto operatora saistību izpilde (te ietilpst slēgšanas un pēcslēgšanas pasākumu pabeigšana un ietekmētās zemes atlikusī sanācija);

f)

vai objekts ir klasificēts par A kategorijas objektu;

g)

atbilstība visiem citiem atļaujas nosacījumiem un citām attiecīgām prasībām, kas izklāstītas Direktīvā 2006/21/EK.

4.   Atkritumu apsaimniekošanas objektu inspekcijas pēc slēgšanas (attiecas uz objektiem, kas slēgti pēc 2008. gada 1. maija)

Inspekcijā vērā ņem šādus elementus:

a)

atkritumu apsaimniekošanas objekta negatīvā ietekme uz vidi un cilvēka veselību un tas, kādi pasākumi ir veikti, lai līdz minimumam samazinātu šādu ietekmi pēc objekta slēgšanas, t. sk., kā vajadzības gadījumā rīkojas ar kontaminēto ūdeni un infiltrātu;

b)

atbilstība starp, no vienas puses, a) apakšpunktā minēto negatīvo ietekmi un, no otras puses, atļaujas nosacījumiem un informāciju, kas sniegta ietekmes uz vidi novērtējumā, ja šāds novērtējums ir vajadzīgs;

c)

infiltrāta rašanās, t.sk. kontaminantu satura infiltrātā, izvietoto atkritumu un atkritumu apsaimniekošanas objekta ūdens bilances un, ja vajadzīgs, rīcības ar kontaminēto ūdeni un infiltrātu atbilstība atļaujā norādītajiem elementiem;

d)

Direktīvas 2006/21/EK 5. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā slēgšanas plāna īstenošana;

e)

Direktīvas 2006/21/EK 5. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētā slēgšanas plāna piemērotība, jo sevišķi attiecībā uz papildu slēgšanas un sanācijas pasākumu nepieciešamību, pamatojoties uz vidiskā riska un ietekmes uz vidi novērtējumu;

f)

atkritumu apsaimniekošanas objekta ietekmētās zemes sanācija; cik adekvāts ir plāns un pasākumi, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas objekta uzturēšanu, monitoringu, kontroli un korektīvajiem pasākumiem objekta pēcslēgšanas posmā, citastarp, cik labi funkcionē un cik piemērots ir monitoringa, pārraudzības un kontroles aprīkojums un cik adekvāta ir visu monitoringa datu paziņošana kompetentajām iestādēm;

g)

kārtība, kādā kompetentajai iestādei ziņo par visiem gadījumiem vai norisēm, kas var ietekmēt atkritumu apsaimniekošanas objekta stabilitāti, un par nozīmīgām negatīvām ietekmēm uz vidi, kas atklājušās attiecīgajās kontrolēs un monitoringā;

h)

ja kompetentā iestāde prasa finanšu garantiju vai tās ekvivalentu, — šādas garantijas vai tās ekvivalenta summas un veida atbilstība aprēķinātajām izmaksām, ko prasīs atļaujā paredzēto saistību izpilde, t.sk. pēcslēgšanas pasākumu pabeigšana, korektīvie pasākumi un ietekmētās zemes sanācija;

i)

vai objekts ir klasificēts par A kategorijas objektu;

j)

atbilstība visiem citiem atļaujas nosacījumiem un citām attiecīgām prasībām, kas izklāstītas Direktīvā 2006/21/EK.

E DAĻA

A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektu inspekciju papildelementi

1.   Sārņus glabājošu A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektu dambju inspekcijas

Papildus attiecīgajiem D daļā uzskaitītajiem elementiem gadījumos, kad tiek inspicēti sārņus glabājošu A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektu dambji, inspektors ņem vērā arī šādus elementus:

a)

preterozijas aizsardzības veids un stāvoklis;

b)

hidroloģiskā projekta piemērotība (ūdens bilance, pieejamais vertikālais atstatums (augstums) starp dīķa normālo maksimālo darba līmeni un dambja muguru);

c)

sārņu pludmales sastāvs, statuss un strukturālā integritāte, piem., iedobumi, sārņu blīvums, putekļainības regulēšana;

d)

tas, kā dambja mugura un nogāze izmainījusies salīdzinājumā ar projektētajiem parametriem;

e)

drenāžas sistēmas, tās ģeotehnisko konstrukciju (piem., ģeomembrānu, dambju) un aprīkojuma (piem., dambja struktūras monitoringa ierīču) darbība un stāvoklis;

f)

noplūžu un infiltrācijas zonas un noplūdušā materiāla daudzums;

g)

konstatētie bojājumi;

h)

koki un veģetācija uz dambja.

2.   Sārņus glabājošu A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektu novadmehānismu inspekcijas

Papildus attiecīgajiem D daļā uzskaitītajiem elementiem gadījumos, kad tiek inspicēti sārņus glabājošu A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektu novadmehānismi un to darbība, inspektors ņem vērā arī šādus elementus:

a)

cik adekvāta ir piekļuve novadcaurulēm un novadpunktiem;

b)

būvju un kontrolaprīkojuma bojājumi;

c)

noplūdes pa novadmehānismiem un ap tiem;

d)

izplūdes punkta erozija;

e)

veģetācija novadmehānismos vai to tuvumā;

f)

novades regulēšanas aprīkojums;

g)

avārijas novadmehānismi;

h)

rezerves elektroapgāde;

i)

temps, kādā palielinās novade uz sārņu dīķi un saistītais dīķa līmeņa paaugstināšanās temps (metros/gadā);

j)

sārņu izvietošanas sistēma;

k)

ūdenssaimniecības sistēma.

3.   Tukšos iežus glabājošu A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objektu inspekcijas

Papildus attiecīgajiem D daļā uzskaitītajiem elementiem gadījumos, kad tiek inspicēti tukšos iežus saturoši A kategorijas atkritumu apsaimniekošanas objekti, inspektors ņem vērā arī šādus elementus:

a)

iežu dēdēšana;

b)

infiltrācijas ūdeņu kvalitāte un kvantitāte;

c)

to pasākumu piemērotība, kuru mērķis ir minimalizēt tukšo iežu apsaimniekošanas ietekmi uz vidi;

d)

rekultivācijas darbību pareizība un efektivitāte, pamatojoties uz relevantajām juridiskajām saistībām.


(1)  http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.).