18.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 45/8


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/216

(2020. gada 17. februāris)

par Vienotā noregulējuma valdes priekšsēdētāja vietnieka un divu pilna laika locekļu iecelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1), un jo īpaši tās 56. panta 4. un 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Komisija 2019. gada 13. novembrī pēc Vienotā noregulējuma valdes (“valde”) uzklausīšanas plenārsesijā pieņēma kandidātu sarakstus priekšsēdētāja vietnieka un pārējo divu pilna laika valdes locekļu iecelšanai un iesniedza minētos sarakstus Eiropas Parlamentam.

(2)

Padome par šiem sarakstiem tika informēta 2019. gada 14. novembrī.

(3)

Ievērojot 56. panta 5. punktu Regulā (ES) Nr. 806/2014, priekšsēdētāja vietnieka un pārējo pilna laika valdes locekļu amata pilnvaru termiņam ir jābūt pieciem gadiem.

(4)

Komisija 2020. gada 14. janvārī pieņēma priekšlikumu par Jan Reinder DE CARPENTIER kunga iecelšanu valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā un par Jesús SAURINA kunga un Pedro MACHADO kunga iecelšanu pārējo pilna laika valdes locekļu amatā un iesniedza minēto priekšlikumu Eiropas Parlamentam apstiprināšanai.

(5)

Eiropas Parlaments minēto priekšlikumu apstiprināja 2020. gada 30. janvārī.

(6)

Ierosinātie kandidāti atbilst visām prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 806/2014 56. panta 4. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Vienotā noregulējuma valdes pilna laika locekļiem uz piecu gadu amata pilnvaru termiņu no 2020. gada 1. marta ar šo ieceļ šādas personas:

Jan Reinder DE CARPENTIER kungs, kā priekšsēdētāja vietnieks,

Jesús SAURINA kungs, kā noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktors,

Pedro MACHADO kungs, kā noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktors.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 17. februārī

Padomes vārdā

Priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.