9.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 72/28


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/2199 (2019. gada 17. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 338, 2019. gada 30. decembris )

163. lappusē 6A002.b līdz 6A002.f punktu aizstāj ar šādiem:

“b.

“monospektrālu attēlu sensori” un “multispektrālu attēlu sensori”, kas paredzēti lietošanai no attāluma un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

momentānais redzes leņķis (IFOV) ir mazāks par 200 μrad; vai

2.

paredzēti ekspluatācijai viļņu garuma diapazonā virs 400 nm, kas nepārsniedz 30 000 nm, un tiem ir visas šādas īpašības:

a.

izejas attēla dati ir ciparu formātā; un

b.

ir jebkura šāda īpašība:

1.

“lietojami kosmosā”, vai

2.

paredzēti ekspluatācijai lidaparātos, izmantojot detektorus, izņemot silīcija detektorus, un ar IFOV, kas ir mazāka par 2,5 mrad;

Piezīme:

kontroli 6A002.b.1. pozīcijā neattiecina uz “monospektrālu attēlu sensoriem”, kuru maksimālā jutība ir viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 300 nm, bet nepārsniedz 900 nm, un kuros ir iemontēts kāds no detektoriem vai “fokālās plaknes blokiem”, kas nav “lietojami kosmosā”:

1.

lādiņsaistes matricas (CCD), kas nav konstruētas vai pārveidotas, lai panāktu ‘lādiņa pavairošanu’; vai

2.

komplementārā metālu oksīdu pusvadītāju veida (CMOS) ierīces, kas nav konstruētas vai pārveidotas, lai panāktu ‘lādiņa pavairošanu’.

c.

‘tiešā skata’ attēlu iekārtas darbam spektra redzamajā vai infrasarkanajā daļā, kurās izmanto:

1.

6A002.a.2.a. vai 6A002.a.2.b. pozīcijā minētās attēla pastiprinātājlampas;

2.

6A002.a.3. pozīcijā minētos “fokālās plaknes blokus”; vai

3.

6A002.a.1. pozīcijā minētos cietvielu detektorus;

Tehniska piezīme:

‘Tiešā skata’ attēlveidošanas iekārtas ir iekārtas, kas cilvēkam rāda vizuālu attēlu, to nepārvēršot elektroniskajos signālos (televīzijas ekrāniem), un kas nevar ierakstīt vai saglabāt attēlu fotogrāfiski, elektroniski vai citā veidā.

Piezīme:

kontroli 6A002.c. pozīcijā neattiecina uz šādām iekārtām, kurās neizmanto GaAs fotokatodus un GaInAs fotokatodus:

a.

rūpnieciskās vai civilās apsardzes sistēmas, satiksmes vai rūpnieciskās kustību kontroles vai uzskaites sistēmas;

b.

medicīnas iekārtas;

c.

rūpniecības iekārtas, kuras izmanto, lai veiktu pārbaudes vai šķirotu materiālus vai analizētu to īpašības;

d.

liesmas detektori rūpnieciskām krāsnīm;

e.

laboratoriju vajadzībām speciāli konstruētas iekārtas.

d.

speciāli optisko sensoru palīgkomponenti:

1.

“lietojami kosmosā” kriogēni dzesinātāji;

2.

kriogēni dzesētāji, kas nav “lietojami kosmosā”, ar aukstuma avota temperatūru zem 218 K (-55 °C):

a.

slēgta cikla tips ar vidējo laiku līdz atteicei (MTTF) vai vidējo laiku starp atteicēm (MTBF) virs 2500 stundām;

b.

Džoula-Tomsona (JT) pašregulējošie miniatūri dzesētāji ar urbuma (ārējo) diametru mazāku par 8 mm;

3.

speciāli izgatavotas vai ar pārklājumiem sastāvdaļu vai struktūras ziņā tā pārveidotas optisko sensoru šķiedras, lai tās iegūtu akustisku, termisku, inerciālu, elektromagnētisku jutību vai jutību pret jonizējošo starojumu;

Piezīme:

Kontroli 6A002.d.3. pozīcijā neattiecina uz apvalkotām optisko sensoru šķiedrām, kas speciāli konstruētas urbumu sensoru lietojumiem.

e.

netiek izmantots.

f.

‘nolasīšanas integrālshēmas’ (‘ROIC’), kas speciāli konstruētas 6A002.a.3. pozīcijā minētajiem “fokālās plaknes blokiem”.

Piezīme:

Kontrole 6A002.f. pozīcijā neattiecas uz ‘nolasīšanas integrālshēmām’, kuras speciāli konstruētas autobūves vajadzībām.

Tehniska piezīme:

‘Nolasīšanas integrālshēma’ (‘ROIC’) ir integrālshēma, kas ir konstruēta, lai būtu pamatā vai būtu piesaistīta “fokālās plaknes blokam” (“FPA”), un ko izmanto, lai nolasītu (proti, izgūtu un reģistrētu) detektoru elementu radītus signālus. ‘ROIC’ vismaz nolasa detektoru elementu lādiņu, to izgūstot un piemērojot multipleksēšanas funkciju tā, ka informācija par detektoru elementu relatīvo telpisko pozīciju un orientāciju tiek saglabāta apstrādei ‘ROIC’ iekšienē vai ārpus tās.”