10.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 318/74


KOMISIJAS REGULA (ES) 2019/2104

(2019. gada 29. novembris),

ar kuru attiecībā uz 1. un 8. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Labākas komunikācijas par finanšu pārskatiem projekta ietvaros, kura mērķis ir uzlabot veidu, kādā finanšu informācija tiek sniegta finanšu pārskatu lietotājiem, Starptautisko grāmatvedības standartu padome 2018. gada 31. oktobrī publicēja Būtiskuma definīciju (1. SGS un 8. SGS grozījumi) ar mērķi precizēt termina “būtiskums” definīciju, lai uzņēmumiem būtu vieglāk pieņemt lēmumus par būtiskumu un finanšu pārskatu piezīmēs uzlabot informācijas atbilstību.

(3)

Pēc apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu Komisija secina, ka grozījumi 1. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Finanšu pārskatu sniegšana un 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā noteiktajiem ieviešanas kritērijiem.

(4)

Grozījumi 1. SGS un 8. SGS nozīmē secīgus grozījumus 10. SGS Notikumi pēc pārskata perioda beigām, 34. SGS Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana un 37. SGS Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi.

a)

1. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Informācijas sniegšana par finanšu instrumentiem groza, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā;

b)

8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

c)

10. SGS Notikumi pēc pārskata perioda beigām groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

d)

34. SGS Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

e)

37. SGS Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviena komercsabiedrība 1. pantā minētos grozījumus sāk piemērot ne vēlāk kā dienā, kad laikposmā no 2020. gada 1. janvāra sākas tās pirmais finanšu gads.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean- Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Būtiskuma definīcija

Grozījumi 1. SGS un 8. SGS

Grozījumi 1. SGS “Finanšu pārskatu sniegšana

Groza 7. punktu attiecībā uz uzņēmumiem, kas pieņēmuši Grozījumus SFPS ietvertajās atsaucēs uz konceptuālajām pamatnostādnēm, un pievieno 139.T punktu.

DEFINĪCIJAS

7.

Būtiskums:

Informācija ir būtiska, ja varētu pamatoti sagaidīt, ka tās izlaišana, sagrozīšana vai aizēnošana ietekmēs lēmumus, kurus vispārīgo finanšu pārskatu primārie lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu informāciju par konkrētu pārskatu sniedzēju uzņēmumu.

Būtiskums ir atkarīgs no informācijas veida vai apjoma, vai no abiem. Uzņēmums novērtē, vai informācija atsevišķi vai kopā ar citu informāciju ir būtiska tā finanšu pārskatu kontekstā kopumā.

Informācija ir aizēnota tad, ja tā tiek sniegta tādā veidā, ka tam būtu līdzīga ietekme uz finanšu pārskatu primārajiem lietotājiem kā gadījumā, ja minētā informācija tiktu izlaista vai sagrozīta. Turpmāk minēti tādu apstākļu piemēri, kuru rezultātā būtiska informācija var tikt aizēnota:

a)

finanšu pārskatos ir atklāta informācija par būtisku posteni, darījumu vai citu notikumu, bet izmantotā valoda ir nekonkrēta vai neskaidra;

b)

informācija par būtisku posteni, darījumu vai citu notikumu finanšu pārskatos ir sniegta sadrumstaloti;

c)

ir neatbilstīgi apkopti atšķirīgi posteņi, darījumi vai citi notikumi;

d)

ir neatbilstīgi sadalīti līdzīgi posteņi, darījumi vai citi notikumi; un

e)

finanšu pārskatu saprotamība ir samazināta, jo būtiska informācija ir noslēpta aiz nebūtiskas informācijas tik lielā mērā, ka primārais lietotājs nevar noteikt, kura informācija ir būtiska.

Lai novērtētu, vai varētu pamatoti sagaidīt, ka informācija ietekmēs primāro lietotāju lēmumus par konkrēta pārskatu sniedzēja vispārīgajiem finanšu pārskatiem, uzņēmumam jāņem vērā šo lietotāju īpašības, vienlaikus ņemot vērā arī paša uzņēmuma apstākļus.

Daudzi esošie un potenciālie ieguldītāji, aizdevēji un citi kreditori nevar pieprasīt, lai pārskatu sniedzošie uzņēmumi tiem sniegtu informāciju tieši, un lielu daļu no tiem vajadzīgās informācijas tiem nākas iegūt no vispārīgajiem finanšu pārskatiem. Līdz ar to vispārīgie finanšu pārskati ir vērsti uz primārajiem lietotājiem. Finanšu pārskatus sagatavo tādu lietotāju vajadzībām, kuriem ir atbilstīgas zināšanas par uzņēmējdarbību un saimnieciskajām darbībām un kuri rūpīgi pārskata un analizē informāciju. Dažkārt pat labi informētiem un rūpīgiem lietotājiem var nākties lūgt konsultanta palīdzību, lai saprastu informāciju par sarežģītām ekonomiskām parādībām.

Spēkā stāšanās datums

139.T

Ar 2018. gada oktobrī izdotajiem grozījumiem 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” tika grozīts 1. SGS 7. punkts un 8. SGS 5. punkts un svītrots 8. SGS 6. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus perspektīvi gada periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

Grozījumi 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas

Groza 5. punktu attiecībā uz uzņēmumiem, kas pieņēmuši Grozījumus SFPS ietvertajās atsaucēs uz konceptuālajām pamatnostādnēm. Svītro 6. punktu un iekļauj 54H punktu.

Definīcijas

5.

Būtiskums ir definēts 1. SGS 7. punktā un lietots šajā standartā ar tādu pašu nozīmi.

6.

[Svītrots]

Spēkā stāšanās datums

54.H

Ar 2018. gada oktobrī izdotajiem grozījumiem 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” tika grozīts 1. SGS 7. punkts un 8. SGS 5. punkts un svītrots 8. SGS 6. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus perspektīvi gada periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

Grozījumi citos SFPS standartos un publikācijās

Grozījumi 10. SGS “Notikumi pēc pārskata perioda beigām

Groza 21. punktu un iekļauj 23.C punktu.

Nekoriģējoši notikumi pēc pārskata perioda beigām

21.

Ja nekoriģējoši notikumi pēc pārskata perioda beigām ir būtiski, varētu pamatoti sagaidīt, ka informācijas neatklāšana ietekmēs lēmumus, kurus vispārīgo finanšu pārskatu primārie lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu informāciju par konkrētu pārskatu sniedzēju uzņēmumu. Tāpēc uzņēmums atklāj turpmāk norādīto informāciju par katru būtisku kategoriju attiecībā uz nekoriģējošiem notikumiem pēc pārskata perioda beigām:

a)

notikuma raksturs; un

b)

tā finansiālās ietekmes aplēse vai apgalvojums, ka šādu aplēsi nevar veikt.

Spēkā stāšanās datums

23.C

Ar 2018. gada oktobrī izdotajiem grozījumiem 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” tika grozīts 21. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus perspektīvi gada periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu. Uzņēmums piemēro šos grozījumus, kad tas piemēro jēdziena “būtisks” definīcijas grozījumus 1. SGS 7. punktā un 8. SGS 5. un 6. punktā.

Grozījumi 34. SGS “Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana

Grozīts 24. punkts un pievienots 58. punkts.

Būtiskums

24.

1. SGS ir definēta būtiska informācija un pieprasīts atsevišķi atklāt būtiskus posteņus, tostarp (piemēram) pārtrauktās darbības, un 8. SGS “Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas” ir pieprasīts atklāt izmaiņas grāmatvedības aplēsēs, kļūdas un izmaiņas grāmatvedības politikā. Nevienā no abiem standartiem būtiskums nav skaidrots kvantitatīvi.

Spēkā stāšanās datums

58.

Ar 2018. gada oktobrī izdotajiem grozījumiem 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” tika grozīts 24. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus perspektīvi gada periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu. Uzņēmums piemēro šos grozījumus, kad tas piemēro jēdziena “būtisks” definīcijas grozījumus 1. SGS 7. punktā un 8. SGS 5. un 6. punktā.

Grozījumi 37. SGS “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi

Grozīts 75. punkts un pievienots 104. punkts.

Pārstrukturēšana

75.

Tāds vadības vai valdes lēmums veikt pārstrukturēšanu, kas pieņemts pirms pārskata perioda beigām, neizraisa prakses radītu pienākumu pārskata perioda beigās, ja vien uzņēmums līdz pārskata perioda beigām nav:

a)

uzsācis pārstrukturēšanas plāna īstenošanu; vai

b)

paziņojis pārstrukturēšanas ietekmētajām personām pārstrukturēšanas plāna galvenās iezīmes pietiekami konkrētā veidā, lai dotu šīm personām pamatotu iemeslu sagaidīt, ka uzņēmums veiks pārstrukturēšanu.

Ja uzņēmums uzsāk pārstrukturēšanas plāna īstenošanu vai paziņo pārstrukturēšanas ietekmētajām personām tā galvenās iezīmes tikai pēc pārskata perioda beigām, ir jāatklāj informācija saskaņā ar 10. SGS “Notikumi pēc pārskata perioda beigām” tad, ja pārstrukturēšana ir būtiska un ja varētu pamatoti sagaidīt, ka informācijas neizpaušana ietekmēs lēmumus, kurus vispārīgo finanšu pārskatu primārie lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem finanšu pārskatiem, kas sniedz finanšu informāciju par konkrētu pārskatu sniedzēju uzņēmumu.

Spēkā stāšanās datums

104.

Ar 2018. gada oktobrī izdotajiem grozījumiem 1. SGS un 8. SGS “Būtiskuma definīcija” tika grozīts 75. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus perspektīvi gada periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu. Uzņēmums piemēro šos grozījumus, kad tas piemēro jēdziena “būtisks” definīcijas grozījumus 1. SGS 7. punktā un 8. SGS 5. un 6. punktā.