6.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2074

(2019. gada 23. septembris),

ar ko, paredzot noteikumus par konkrētām oficiālām kontrolēm attiecībā uz noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 77. panta 1. punkta h) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 Komisijai ir jāpieņem noteikumi par konkrētu oficiālu kontroļu veikšanu attiecībā uz minētās regulas 47. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā.

(2)

Attiecībā uz dzīvniekiem un precēm, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, būtu jāveic dokumentu kontrolpārbaudes, identitātes kontrolpārbaudes un vajadzības gadījumā fiziskas kontrolpārbaudes robežkontroles punktā, kur minētie sūtījumi atvesti uz Savienību, nolūkā nodrošināt, ka tie atbilst Savienības tiesību aktu prasībām. Konkrēti, minētajām kontrolpārbaudēm būtu jānodrošina, ka dzīvnieki ir piemēroti turpmākai transportēšanai uz to galamērķa vietu un ka tiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības.

(3)

Padomes Direktīvas 97/78/EK 15. pantā (2) ir paredzēti noteikumi par veterinārajām pārbaudēm, kas jāveic, lai atļautu atpakaļievest [reimportēt] Savienības izcelsmes produktu sūtījumus, kuri tikuši nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā. No 2019. gada 14. decembra Direktīva 97/78/EK tiek atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) 2017/625.

(4)

Lai nodrošinātu dzīvnieku un sabiedrības veselības augstu aizsardzības līmeni, Direktīvas 97/78/EK 15. pantā noteiktās prasības būtu jāsaglabā ar dažiem pielāgojumiem, kuros ņemta vērā pieredze, kas gūta minētā panta prasību piemērošanā, un ar Regulu (ES) 2017/625 izveidotais jaunais tiesiskais regulējums.

(5)

Konkrēti, lai nodrošinātu, ka nepastāv risks, ka Savienībā varētu tikt ievestas un izplatīties dzīvnieku slimības vai augiem kaitīgie organismi, dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka Savienības izcelsmes sūtījumi, kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību, atbilst attiecīgajām prasībām, ko piemēro šādu sūtījumu atpakaļievešanai Savienībā un kas paredzētas noteikumos par attiecīgi dzīvnieku veselību, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem vai augu veselību.

(6)

Dzīvnieku izcelsmes produktu un kombinēto produktu sūtījumi, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, var radīt risku sabiedrības veselībai. Lai nodrošinātu, ka minētie sūtījumi atbilst Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajiem pārtikas un pārtikas nekaitīguma noteikumiem, ir lietderīgi prasīt, lai to robežkontroles punktu kompetentās iestādes, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, atļautu atpakaļievest dzīvnieku izcelsmes produktus, kas norādīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/2007 (3) iekļautajā sarakstā, un kombinētos produktus, uz kuriem robežkontroles punktos attiecina veterinārās pārbaudes saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/275/EK (4), ar nosacījumu, ka minētie produkti atbilst konkrētām papildprasībām.

(7)

Jānodrošina, ka dzīvnieku izcelsmes produktu un kombinēto produktu sūtījumi, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, nonāk savā galamērķa vietā. Tāpēc Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/1666 (5) noteiktie procedūras noteikumi būtu jāattiecina uz preču sūtījumu transportēšanas un atvešanas pārraudzību no robežkontroles punkta, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, līdz uzņēmumam galamērķa vietā.

(8)

Regulu (ES) 2017/625 piemēro no 2019. gada 14. decembra. Tāpēc šajā regulā paredzētie noteikumi arī būtu jāpiemēro no minētās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula paredz noteikumus par to, kā robežkontroles punktos veicamas konkrētas oficiālas kontroles attiecībā uz Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā.

2. pants

Konkrētas oficiālas kontroles attiecībā uz dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā

1.   Kompetentā iestāde robežkontroles punktā, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto dzīvnieku un preču sūtījumiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, veic dokumentu un identitātes kontrolpārbaudes.

2.   Kompetentā iestāde robežkontroles punktā, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, šādiem sūtījumiem, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, veic fiziskas kontrolpārbaudes:

a)

Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto dzīvnieku sūtījumiem;

b)

Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minēto preču sūtījumiem, ja ir aizdomas par minēto preču neatbilstību Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem, ar mērķi apstiprināt vai noraidīt šādas aizdomas.

3.   Kompetentā iestāde robežkontroles punktā, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, verificē, vai dzīvnieku un preču sūtījumi atbilst šādām prasībām:

a)

attiecībā uz Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem un Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem reproduktīvajiem produktiem – attiecīgajām dzīvnieku veselības un labturības prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta d) un f) apakšpunktā minētajos noteikumos;

b)

attiecībā uz Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un kombinētajiem produktiem:

i)

dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajos noteikumos;

ii)

papildu noteikumiem, kas izklāstīti šīs regulas 3. pantā;

c)

attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un atvasinātajiem produktiem – prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta e) apakšpunktā minētajos noteikumos;

d)

attiecībā uz Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem – augu veselības prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta g) apakšpunkta minētajos noteikumos.

4.   Kompetentā iestāde robežkontroles punktā, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, ar Regulas (ES) 2017/625 131. pantā minētās oficiālo kontroļu vajadzībām paredzētās informācijas pārvaldības sistēmas (IMSOC) starpniecību informē kompetento iestādi galamērķa vietā par to, ka sūtījums, kura precīza galamērķa vieta ir norādīta vienotajā sanitārajā ievešanas dokumentā (VSID), ir pieņemts ievešanai Savienībā.

3. pants

Papildu noteikumi par konkrētām oficiālām kontrolēm attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem un kombinētajiem produktiem

1.   Kompetentā iestāde robežkontroles punktā, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, šādus produktu sūtījumus, kuru izcelsme ir Savienībā un kuri tiek nosūtīti atpakaļ uz Savienību pēc tam, kad trešā valsts tos liegusi ievest savā teritorijā, atļauj ievest Savienībā, ja tie atbilst 2. punktā noteiktajām prasībām:

a)

dzīvnieku izcelsmes produkti, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/2007 pielikumā;

b)

kombinētie produkti, kas uzskaitīti Lēmuma 2007/275/EK I pielikuma 16.–22. nodaļā un uz ko robežkontroles punktos, kur tie atvesti uz Savienību, attiecina veterinārās pārbaudes saskaņā ar minētā lēmuma 4. pantu.

2.   Šā panta 1. punktā minētajiem produktu sūtījumiem ir pievienoti šādi dokumenti:

a)

oficiālā sertifikāta oriģināls, ko izsniegusi tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kura ir preču izcelsmes valsts un no kuras preces nosūtītas uz trešo valsti (“izcelsmes dalībvalsts”), vai tā elektroniskais ekvivalents, kas iesniegts IMSOC, vai tā apliecināta kopija;

b)

trešās valsts kompetentās iestādes vai citu publisko iestāžu oficiālā deklarācija, kurā norādīts ievešanas atteikuma iemesls, trešā valstī veiktas izkraušanas un pārkraušanas vieta un datums un apstiprināts, ka:

i)

ar sūtījumu nav veiktas nekādas citas darbības, izņemot izkraušanu, glabāšanu un pārkraušanu;

ii)

dzīvnieku izcelsmes produktu un kombinēto produktu izkraušana un pārkraušana ir veikta higiēniski, lai novērstu krustenisko kontamināciju;

iii)

dzīvnieku izcelsmes produkti un kombinētie produkti tikuši uzglabāti higiēniskos apstākļos un attiecīgā veida precēm prasītajā temperatūrā;

c)

Savienībā esošās galamērķa vietas kompetentās iestādes deklarācija, ka tā piekrīt sūtījumu saņemt; tomēr minētā deklarācija nav vajadzīga, ja sūtījums tiek nosūtīts atpakaļ uz sūtījuma izcelsmes uzņēmumu, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī, kurā atrodas robežkontroles punkts, kur sūtījums atvests uz Savienību.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, ja minētajā apakšpunktā minētos dokumentus nav iespējams uzrādīt, sūtījuma izcelsmi var apliecināt citā veidā, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, ko iesniedzis par sūtījumu atbildīgais operators.

4.   Kompetentā iestāde robežkontroles punktā, kur sūtījumi atvesti uz Savienību, var aizplombētiem sūtījumiem, kam ir neskarta oriģinālā plomba, piešķirt atbrīvojumus no 2. punkta b) apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja par sūtījumu atbildīgais operators iesniedz deklarāciju, kurā norādīts iemesls, kādēļ trešā valsts sūtījumus liegusi ievest savā teritorijā, un apstiprināts, ka transportēšana ir notikusi attiecīgajam dzīvnieku izcelsmes produktu un kombinēto produktu veidam piemērotos apstākļos.

5.   Ja galamērķa vietas kompetentā iestāde ir izsniegusi 2. punkta c) apakšpunktā minēto deklarāciju, kompetentā iestāde robežkontroles punktā, kur minētie sūtījumi atvesti, saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2019/1666 pārrauga sūtījuma transportēšanu un atvešanu uz galamērķa vietu.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas sākumdiena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 23. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.).

(3)  Komisijas 2019. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2019/2007, ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 piemērošanu attiecībā uz sarakstiem, kuros minēti dzīvnieki, dzīvnieku izcelsmes produkti, reproduktīvie produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, atvasinātie produkti, siens un salmi, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos, un ar ko groza Lēmumu 2007/275/EK (OV L 312, 3.12.2019. 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2007. gada 17. aprīļa Lēmums 2007/275/EK par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.).

(5)  Komisijas 2019. gada 24. jūnija Deleģētā regula (ES) 2019/1666, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina saistībā ar nosacījumiem attiecībā uz noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu transportēšanas un atvešanas pārraudzību no atvešanas robežkontroles punkta līdz uzņēmumam galamērķa vietā Savienībā (OV L 255, 4.10.2019., 1. lpp.).