4.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 313/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2029

(2019. gada 29. novembris),

ar ko piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums SCC GmbH (CVAS Development GmbH vārdā) 2016. gada 29. jūnijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu attiecībā uz atļaujas piešķiršanu atsevišķam biocīdam, kura nosaukums ir CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol un kurš pieder pie minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. un 4. produkta veida, un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Vācijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-DH025620-60 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2)

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol kā aktīvo vielu satur izopropanolu, kas iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3)

2018. gada 17. augustā kompetentā novērtētājiestāde Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos secinājumus.

(4)

2019. gada 25. martā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu (2), CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol biocīda raksturojuma kopsavilkuma projektu un atsevišķā biocīda novērtējuma galīgo ziņojumu. Atzinumā secināts, ka CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol ir atsevišķs biocīds Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta r) apakšpunkta nozīmē, ka tas ir tiesīgs saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība biocīda raksturojuma kopsavilkuma projektam, tas atbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

(5)

2019. gada 3. jūnijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai biocīda raksturojuma kopsavilkuma projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(6)

Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol piešķirt Savienības atļauju.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam CVAS Development GmbH tiek piešķirta Savienības atļauja ar atļaujas numuru EU-0020461-0000, lai saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvātu tirgū un lietotu atsevišķo biocīdu CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol.

Savienības atļauja ir derīga no 2019. gada 24. decembra līdz 2029. gada 30. novembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  ECHA2019. gada 28. februāra atzinums par Savienības atļauju biocīdam CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol (ECHA/BPC/222/2019).


PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem (dezinfekcijas līdzekļi)

4. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0020461-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0020461-0000

1.   ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.   Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

calgonit DS 622

R 3000 SCHNELLDESINFEKTION

IPADES 70

Alpha Septin

Blu-Sept

Disinfect home

Schnell Des

Disinfect Rapid

Bakt-Ex Pur

Bakt-Ex Rapid

ROTIE-DES quick

Bactazol I

Dezynfektator

EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluid

FS-7-Spray

Gartengeräte Hygiene Spray

NeudoClean Hygiene Spray

1.2.   Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums

CVAS Development GmbH

Adrese

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526, Ladenburg, Vācija

Atļaujas numurs

EU-0020461-0000

R4BP vienuma numurs

EU-0020461-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

2019. gada 24. decembris

Atļaujas derīguma termiņš

2029. gada 30. novembris

1.3.   Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Brenntag GmbH

Ražotāja adrese

Messeallee 11, 45131 Essen, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Am Nordseekai 22, 73207 Plochingen Vācija


Ražotāja nosaukums

Calvatis GmbH

Ražotāja adrese

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Dr. Albert Reimann Str. 16a, 68526 Ladenburg, Vācija


Ražotāja nosaukums

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Ražotāja adrese

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Pfaffensteinstr. 1, 83115 Neubeuern, Vācija

1.4.   Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

Propān-2-ols

Ražotāja nosaukums

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Ražotāja adrese

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam, Nīderlande

Ražotnes atrašanās vieta

Vondelingenweg 601, 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam, Nīderlande


Aktīvā viela

Propān-2-ols

Ražotāja nosaukums

ExxonMobil

Ražotāja adrese

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana, Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisana, Amerikas Savienotās Valstis


Aktīvā viela

Propān-2-ols

Ražotāja nosaukums

INEOS Solvents Germany GmbH

Ražotāja adrese

Römerstraße 733, 47443 Moers, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Römerstraße 733, 47443 Moers, Vācija

2.   BIOCĪDA SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1.   Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Propān-2-ols

 

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

61,25

2.2.   Preparatīvais veids

Jebkurš cits šķidrums (gatavs lietošanai)

3.   BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

Sargāt no bērniem.

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Tvertni stingri noslēgt.

Izvairīties ieelpot tvaikus.

Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

Izmantot acu aizsargus.

IEKĻŪSTOT ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta.

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet palīdzību mediķiem.

Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem

Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.

IEELPOJOT: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet spirtu izturīgas putas.

4.   LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1.   Lietošanas apraksts

1 tabula.

# 1–Lietošana nr. 1 – produkta veida produktu, neprofesionāliem lietotājiem lietošanas veids

Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas

Raugi

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas

Neporainu virsmu dezinfekcija mājsaimniecībās.

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju)

Apsmidzināšana un slaucīšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju) un slaucīšana

Apliešana un slaucīšana

Lietošanas deva(-as) un biežums

40–50 ml/m2

Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

1.

Pudele: augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE), 250–1 000 ml

2.

Pudele ar smalku miglas sūkņa smidzinātāja vai mēlītes smidzinātāja uzgali: HDPE, 250–1 000 ml

4.1.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija

Atļaujas turētājam etiķetē ir jānorāda tipiska lietošanas kārtība vienkāršā, viegli saprotamā veidā:

Mēlītes smidzinātājs: veiciet 20 izsmidzināšanas reizes uz 0,5 m2.

Sūkņa smidzinātājs: veiciet trīs izsmidzināšanas reizes uz 100 cm2.

Pudele: uzklājiet viena mērtrauka saturu uz m2.

4.1.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi

Skatīt 5.2. sadaļu

4.1.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt 5.3. sadaļu

4.1.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt 5.4. sadaļu

4.1.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt 5.5. sadaļu

4.2.   Lietošanas apraksts

2. tabula

Lietošana nr. 2 – produkta veida produktu, profesionāliem lietotājiem lietošanas veids

Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas

Raugi

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas

Neporainu virsmu dezinfekcija rūpniecībā, mazos uzņēmumos, iestādēs un mājsaimniecībās.

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju)

Apsmidzināšana un slaucīšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju) un slaucīšana

Apliešana un slaucīšana

Lietošanas deva(-as) un biežums

40–50 ml/m2

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

1.

Pudele: augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE), 250–1 000 ml

2.

Pudele ar smalku miglas sūkņa smidzinātāja vai mēlītes smidzinātāja uzgali: HDPE, 250–1 000 ml

3.

Vidējas kravnesības tvertne (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 720 l

4.

Tvertne: cinkots un krāsots tērauds, 200–220 l

5.

Kanna: HDPE, 5–50 l

4.2.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija

Skatīt 5.1. sadaļu

4.2.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi

1.

Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un atkārtotas uzpildīšanas procedūrai var apsvērt šādu personiskā riska mazināšanas pasākumu ja to nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: rīkojoties ar produktu, ieteicams izmantot acu aizsarglīdzekļus.

2.

Produktu drīkst lietot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

4.2.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt 5.3. sadaļu

4.2.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt 5.4. sadaļu

4.2.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt 5.5. sadaļu

4.3.   Lietošanas apraksts

3. tabula

Lietošana nr. 3 – produkta veida produktu, neprofesionāliem lietotājiem lietošanas veids

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas

Raugi

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas

Neporainu virsmu dezinfekcija virtuvēs.

Dārzkopības aprīkojuma dezinfekcija tikai cilvēka higiēnas nolūkiem.

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju)

Apsmidzināšana un slaucīšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju) un slaucīšana

Apliešana un slaucīšana

Lietošanas deva(-as) un biežums

40–50 ml/m2

Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

1.

Pudele: augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE), 250–1 000 ml

2.

Pudele ar smalku miglas sūkņa smidzinātāja vai mēlītes smidzinātāja uzgali: HDPE, 250–1 000 ml

4.3.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija

1.

Izmantošanai istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).

2.

Atļaujas turētājam etiķetē ir jānorāda tipiska lietošanas kārtība vienkāršā, viegli saprotamā veidā:

Mēlītes smidzinātājs: veiciet 20 izsmidzināšanas reizes uz 0,5 m2.

Sūkņa smidzinātājs: veiciet trīs izsmidzināšanas reizes uz 100 cm2.

Pudele: uzklājiet viena mērtrauka saturu uz m2.

3.

Dārzkopības aprīkojuma dezinfekcija tikai cilvēka higiēnas nolūkiem.

4.

Dezinficējiet dārzkopības aprīkojumu tikai iekštelpās.

4.3.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi

Skatīt 5.2. sadaļu

4.3.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt 5.3. sadaļu

4.3.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt 5.4. sadaļu

4.3.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt 5.5. sadaļu

4.4.   Lietošanas apraksts

4. tabula

Lietošana nr. 4 – produkta veida produktu, profesionāliem lietotājiem lietošanas veids

Produkta veids(-i)

04 pv – Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Baktērijas

Raugi

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas

Neporainu virsmu dezinfekcija ēdnīcās vai virtuvēs, pārtikas pārstrādes rūpniecībā (ieskaitot alus darītavas).

Dārzkopības aprīkojuma dezinfekcija tikai cilvēka higiēnas nolūkiem.

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju)

Apsmidzināšana un slaucīšana

Apsmidzināšana (ar mēlītes smidzinātāju vai sūkņa smidzinātāju) un slaucīšana

Apliešana un slaucīšana

Lietošanas deva(-as) un biežums

40–50 ml/m2

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

1.

Pudele: augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE), 250–1 000 ml

2.

Pudele ar smalku miglas sūkņa smidzinātāja vai mēlītes smidzinātāja uzgali: HDPE, 250–1 000 ml

3.

Vidējas kravnesības tvertne (IBC), augsta blīvuma polietilēna tvertne (HDPE): 720 l

4.

Tvertne: cinkots un krāsots tērauds, 200–220 l

5.

Kanna: HDPE, 5–50 l

4.4.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija

1.

Izmantošanai istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).

2.

Dārzkopības aprīkojuma dezinfekcija tikai cilvēka higiēnas nolūkiem.

3.

Dezinficējiet dārzkopības aprīkojumu tikai iekštelpās.

4.4.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi

1.

Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

2.

Produktu drīkst lietot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.

3.

Pārtikas apstrādes iekārtu dezinfekcijai un atkārtotas uzpildīšanas procedūrai var apsvērt šādu personiskā riska mazināšanas pasākumu, ja to nevar aizstāt ar tehniskiem un/vai organizatoriskiem pasākumiem: rīkojoties ar produktu, ieteicams izmantot acu aizsarglīdzekļus.

4.4.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt 5.3. sadaļu

4.4.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt 5.4. sadaļu

4.4.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt 5.5. sadaļu

5.   VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU (1)

5.1.   Lietošanas instrukcija

1.

Pirms lietošanas notīriet virsmas.

2.

Uzklājiet neatšķaidītu produktu uz virsmas, to izsmidzinot. Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas. Ļaujiet iedarboties vismaz 15 minūtes.

3.

Uzklājiet neatšķaidītu produktu uz virsmas, to izsmidzinot/uzlejot, un tad noslaukiet apstrādāto virsmu. Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas. Ļaujiet iedarboties vismaz piecas minūtes.

4.

Neuzklājiet vairāk par 50 ml/m2.

5.

Lietotās salvetes jāizmet slēgtā konteinerī.

6.

Tikai neprofesionāliem lietotājiem: nelietojiet vairāk nekā četras reizes dienā.

5.2.   riska samazināšanas pasākumi

1.

Glabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

2.

Izvairieties no nokļūšanas acīs.

3.

Nelietojiet mazu bērnu klātbūtnē.

4.

Turiet bērnus un mājdzīvniekus atstatus no telpām, kurās notiek dezinfekcija. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, pirms bērni ienāk dezinficētajās telpās.

5.

Atkārtotai uzpildīšanai izmantojiet piltuvi.

5.3.   Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Pirmā palīdzība:

1.

JA IEELPOTS: izvediet personu svaigā gaisā un nodrošiniet brīvu elpošanu.

2.

JA NOKĻŪST ACĪS: skalojiet acis ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas ja tādas ir un ja tas nesagādā grūtības. Turpiniet skalošanu.

3.

Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

4.

Ja acu kairinājums nepāriet, konsultējieties ar ārstu.

5.4.   Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Lietošanas beigās iznīciniet neizlietoto produktu un tā iepakojumu saskaņā ar vietējām prasībām.

5.5.   Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt vēsumā (ne augstākā par 30 °C) un sargāt no sala.

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

6.   CITA INFORMĀCIJA

Lūdzu, ņemiet vērā Eiropas atsauces vērtību 129,28 mg/m3 aktīvajai vielai 2- propanolam (CAS Nr.: 67-63-0), kas tika izmantots šī produktam riska novērtējumam.


(1)  Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.