24.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/18


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/2013 (2019. gada 11. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1369 papildina attiecībā uz elektronisko displeju energomarķējumu un atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2010

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 315, 2019. gada 5. decembris )

12. lappusē II pielikuma B punktā ‘Energoefektivitātes indekss (EEIlabel )’ formulu aizstāj ar šādu:

Image 1